Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van TenneT voor het toepassen van dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/21/052864

 • 1. Op 15 juli 2021 heeft TenneT TSO B.V. de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) verzocht om goedkeuring van het voorstel voor toepassen van dubbele prijsstelling voor onbalansverrekening.

 • 2. Op grond van artikel 5, eerste lid, en artikel 5, vierde lid, onder c en artikel 18, zevende lid, onder g, en artikel 52, tweede lid onder d, van Verordening 2017/2195 (EB Verordening) en artikel 2, tweede lid, van het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt, beslist de ACM over de goedkeuring.

 • 3. Het voorstel en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen naar voren te brengen. De ACM heeft hierop geen schriftelijke zienswijzen ontvangen.

 • 4. De ACM heeft het voorstel goedgekeurd op 2 maart 2022. Het besluit is in werking getreden op 3 maart 2022. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl) nadat de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

  Autoriteit Consument en Markt

  Postbus 16326

  2500 BH Den Haag.

 • 5. Vanwege de coronacrisis kunt u tijdelijk ook post digitaal naar ons sturen, via ACM-Post@acm.nl.

Naar boven