Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluiten De Lier, Honselersdijk, Kwintsheul en Poeldijk, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerp-instemmingsbesluiten opgesteld voor de instemming met meerdere winningsplannen voor de winning van aardwarmte (geothermie). Het gaat om de winningsplannen genaamd De Lier, Honselersdijk, Kwintsheul en Poeldijk. Deze liggen van 8 april 2022 tot en met 19 mei 2022 ter inzage. Iedereen kan op de ontwerp-instemmingsbesluiten reageren met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Het aardwarmteproject in De Lier

V.O.F. Geothermie De Lier (hierna: Geothermie De Lier) wint sinds 2014 aardwarmte bij De Lier.

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Midden-Delfland en Westland en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Zijtwende in De Lier binnen het gebied van de winningsvergunning De Lier.

Het aardwarmteproject in Kwintsheul

Nature’s Heat B.V. (hierna: Nature’s Heat) wint sinds 2018 aardwarmte bij Kwintsheul.

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Midden-Delfland en Westland en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Hooghe Beer in Kwintsheul binnen het gebied van de winningsvergunning Kwintsheul.

Het aardwarmteproject in Honselersdijk

Green Well Westland B.V. (hierna: GWW) wint sinds 2014 aardwarmte bij Honselersdijk.

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeente Westland en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Van Ockenburchlaan in Honselersdijk binnen het gebied van de winningsvergunning Honselersdijk.

Het aardwarmteproject in Poeldijk

Aardwarmte Vogelaer B.V. (hierna: Vogelaer) wint sinds 2017 aardwarmte bij Poeldijk.

Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Den Haag en Westland en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, waarbij de warmtewinning zal plaatsvinden vanaf de mijnbouwlocatie aan de Arckelweg in Poeldijk binnen het gebied van de winningsvergunning Poeldijk.

Het winningsplan

Een winningsplan beschrijft de winning van aardwarmte. Het geeft onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water, de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging. De betrokken decentrale overheden zijn gevraagd advies te geven op het winningsplan. Daarnaast zijn TNO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in de ontwerp-instemmingsbesluiten en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Voorgeschiedenis van de huidige situatie

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet de vergunninghouder duidelijk maken hoe hij de productie van aardwarmte wil gaan uitvoeren.

In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen zijn in het verleden winningsvergunningen en omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was nog niet ingestemd met een winningsplan. De aardwarmtesystemen De Lier, Honselersdijk, Kwintsheul en Poeldijk zijn er daar vier van. Dit komt doordat de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de Mijnbouwwet en -regelgeving. Onderdelen die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn in die periode tijdelijk beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.

Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een winningsplan conform dit format aan te leveren bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van 8 april 2022 tot en met 19 mei 2022 de ontwerp-instemmingsbesluiten en de onderliggende stukken inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl en op afspraak op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor meer informatie over de terinzagelegging en voor het maken van een afspraak om de dossiers fysiek in te zien kan contact opgenomen worden met medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Contactgegevens staan onderaan deze kennisgeving.

Informatiemarkt

Om iedereen goed te kunnen informeren over de ontwerp-instemmingsbesluiten en de aardwarmtewinning, organiseert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat twee informatiemarkten voor geïnteresseerden. Er wordt een informatiemarkt voor het winningsplan De Lier georganiseerd en een gecombineerde informatiemarkt voor de aardwarmtewinningen Honselersdijk, Kwintsheul en Poeldijk.

U bent van harte welkom op de informatiemarkt om zich te informeren over de ontwerp-instemmingsbesluiten en winningsplannen. U kunt tijdens de informatiemarkt vragen stellen aan medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, TNO, SodM en de mijnbouwondernemingen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op:

Informatiemarkt De Lier

Datum: Woensdag 20 april 2022 van 17.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: Partycentrum ‘t Centrum, Hoofdstraat 100 in De Lier

Informatiemarkt Honselersdijk, Kwintsheul en Poeldijk

Datum: Maandag 25 april 2022 van 17.00 uur tot 20.00 uur

Locatie: Partycentrum Kastanjehof, Kerkstraat 43a in Kwintsheul

Er is geen plenaire bijeenkomst en u kunt dus tijdens de informatiebijeenkomst op elk gewenst tijdstip vrijblijvend binnenlopen om de informatiemarkt te bezoeken.

Uw zienswijze indienen

Vindt u dat er onjuistheden in de ontwerp-instemmingsbesluiten staan of dat uw belangen onvoldoende zijn meegewogen? Dan kunt u van 8 april 2022 tot en met 19 mei 2022 een zienswijze indienen op de ontwerp-instemmingsbesluiten De Lier, Honselersdijk, Kwintsheul of Poeldijk. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-instemmingsbesluit?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

Geef in uw zienswijze duidelijk aan op welke onderdelen van welk ontwerp-instemmingsbesluit u reageert en onderbouw uw zienswijze met argumenten. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt winningsplan <NAAM WINNINGSPLAN>

Postbus 111

9200 AC Drachten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve besluit. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve besluit zijn verwerkt. Hierop staat beroep open. De publicatie van het definitieve besluit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het definitieve besluit.

Wilt u meer weten?

Kijk op www.mijnbouwvergunningen.nl, www.allesoveraardwarmte.nl, en www.geothermie.nl voor meer informatie over aardwarmte in Nederland en over de aardwarmteprojecten bij De Lier, Honselersdijk, Kwintsheul en Poeldijk.

Voor nadere informatie over deze aardwarmteprojecten, de ontwerp-instemmingsbesluiten, de procedure of het mondeling inspreken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon: 070 378 68 14; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).

Naar boven