Ontwerpbesluit wijziging NPO Gemist, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gunay Uslu.

In bijlage 6 van het concessiebeleidsplan heeft de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) een aanvraag ingediend voor ministeriële instemming met een significante wijziging van NPO Gemist. Deze aanvraag is gebaseerd op de artikelen 2.20, tweede lid, onderdeel c, en 2.21, derde lid, van de Mediawet 2008. Op deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing.

Op grond van artikel 3.12, tweede en derde lid, van de Awb geef ik hierbij kennis van de zakelijke inhoud van mijn ontwerpbesluit.

Inhoud ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit bevat mijn instemming met de aangevraagde significante wijziging van NPO Gemist.

Publicatie

Het ontwerpbesluit wordt op 5 april 2022 gepubliceerd en ter inzage gelegd via plaatsing op de website van het rijk www.rijksoverheid.nl. Het ontwerpbesluit wordt ook toegezonden aan de belanghebbenden die bij het ministerie bekend zijn, onder wie de NPO als aanvrager.

Indienen zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, te rekenen vanaf 5 april 2022, hun zienswijze over het ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen moeten zowel per post als per e-mail worden ingediend, onder vermelding van het onderwerp ‘Ontwerpbesluit NPO wijziging NPO Gemist. Indiening per post geschiedt aan:

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gunay Uslu

Postbus 16375

2500 BJ ’s-Gravenhage

Indiening per e-mail geschiedt aan: nieuwedienstenNPO@minocw.nl

Belanghebbenden moeten vermelden of een zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat. In dat geval geven belanghebbenden gemotiveerd aan welke dat zijn. Belanghebbenden wordt verzocht om zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van hun zienswijze in te dienen.

Belanghebbenden die hun zienswijze mondeling naar voren willen brengen, kunnen dit uiterlijk binnen een week, te rekenen vanaf 5 april 2022, kenbaar maken per e-mail op het hiervoor vermelde e-mailadres. Ook in deze e-mail moet het onderwerp ‘Ontwerpbesluit NPO wijziging NPO Gemist’ worden vermeld. Mede afhankelijk van de verzoeken kan besloten worden tot het houden van een hoorzitting.

Naar boven