Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen – gemeente Duiven

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van GelreGroen Construction V.O.F. om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit met zaaknummer Z/21/089016 is afgegeven namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en heeft betrekking op het bouwen van de kunstwerken KW41 en KW76. Dit betreft de onderdoorgang Helhoek/Helstraat te Groessen en een viaduct in de N810 over deze onderdoorgang heen.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 april 2022 tot en met woensdag 18 mei 2022 ter inzage bij de gemeente Duiven, Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921 ES Duiven.

Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente (www.duiven.nl) of neem telefonisch contact met de gemeente via telefoonnummer 0316 – 27 91 11.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 7 april 2022 tot en met woensdag 18 mei 2022 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met Omgevingszaken, telefoon 0316 – 27 91 11.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot Omgevingszaken, telefoon 0316 – 27 91 11.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven