Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A27 Houten – Hooipolder, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit ontheffing verbodsbepalingen Wet natuurbescherming (knooppunt Hooipolder)

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A27 Houten – Hooipolder is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • Het ontwerpbesluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (kenmerk WNB/2021/038.toek(ontw)) tot het verlenen van ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor de realisatie van het project A27 Houten – Hooipolder.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022 tijdens reguliere openingstijden ter inzage bij:

  • Gemeente Geertruidenberg, Vrijheidstraat 2, 4941 DX Raamsdonksveer. Raadpleeg www.geertruidenberg.nl voor openingstijden of neem contact op via telefoonnummer 140162.

  • Gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout. Raadpleeg www.oosterhout.nl voor openingstijden. Om de stukken in te zien, dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 140162.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen desgewenst ook digitaal worden toegezonden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Katy Rosmulder van het project A27 Houten – Hooipolder, via het e-mailadres katy.rosmulder@rws.nl.

U kunt deze stukken ook raadplegen op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl/ontheffing-a27-houten-hooipolder

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 7 april 2022 tot en met 18 mei 2022 kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de heer R. Nieuwenkamp, Team Vergunningen Natuur, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming A27 Houten – Hooipolder (Hooipolder), DFX-nummer 5190026146182’.

Digitaal zienswijzen indienen kan via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het liefst met het digitale formulier. U vindt het formulier op www.rvo.nl/ontheffing-a27-houten-hooipolder. U kunt uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.

  • U gaat via www.rvo.nl/ontheffing-a27-houten-hooipolder naar de pagina met het formulier.

  • Log in met DigiD (als burger) of eHerkenning niveau 2+ (als organisatie).

  • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen.

  • Uw zienswijze is direct bij ons binnen.

U kunt iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven. Dit doet u op www.rvo.nl/zaken-regelen

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Vergunningen Natuur, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 088 – 0424242 onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp ontheffing Wet natuurbescherming A27 Houten – Hooipolder (Hooipolder), DFX-nummer 5190026146182’.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via telefoonnummer 088-0424242.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven