Verkeersbesluit afsluiting van het fietspad langs Rijksweg 7 (A7) tussen hmp 71,4 en hmp 96,9 gedurende de werkzaamheden project Afsluitdijk, Rijkswaterstaat

Datum 24 maart 2022

Kenmerk RWS-2022/9605

Zaaknummer RWSZ2022-00002985

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

1. Begripsbepaling

In dit Verkeersbesluit wordt verstaan onder:

 • “Het hoofd afdeling vergunningverlening”: het hoofd afdeling vergunningverlening, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;

 • “De wegbeheerder”; de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht, per e-mail adres handhaving-middennederland@rws.nl;

 • “BABW”: Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • “RVV”: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • “hmp”: Hectometerpaal.

2. AANVRAAG

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Levvel (bouwconsortium Bam, Van Oord en Rebel) het project Afsluitdijk uit.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 februari 2022 van Levvel, Stontelerweg 1, 1779 GZ te Den Oever, een aanvraag ontvangen voor een besluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994 voor het tijdelijk afsluiten van het fietspad langs Rijksweg 7 (A7) tussen hmp 71,4 en hmp 96,9 gedurende de werkzaamheden project Afsluitdijk. De afsluiting vindt binnen dit gebied plaats gedurende de periode van 1 april 2022 tot en met 31 december 2025.

Sinds april 2019 is het fiets- en wandelpad over de Afsluitdijk gedeeltelijk gesloten, waardoor er niet van Friesland naar Noord-Holland gefietst kan worden (en vice versa). Om de Afsluitdijk te kunnen blijven passeren rijdt er dagelijks tussen Den Oever en Kornwerderzand een fietsbus met ruimte voor circa 15 fietsen en 30 personen. Voor speciale voertuigen die niet in de fietsbus passen is een speciale regeling. Voor deze afsluiting is op 29 maart 2019, met kenmerk RWS-2019/12128, een Verkeersbesluit afgegeven.

Op 4 november 2020 is bekend geworden dat delen van project Afsluitdijk, zoals de werkzaamheden aan de nieuwe en bestaande spuisluizen, zijn vertraagd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de spuisluizen in Den Oever en Kornwerderzand eind 2025 gereed. Hierdoor is het fietspad op de Afsluitdijk de komende jaren niet bereikbaar en is het gehele fietspad afgesloten tot eind 2025. Na afronding van de werkzaamheden kunnen fietsers en wandelaars, naast het bestaande fietspad, ook gebruik maken van het fiets- en wandelpad aan de Waddenzeezijde. De mogelijkheden om delen van het fiets- en wandelpad in de komende jaren open te stellen wordt momenteel onderzocht.

Gezien het huidige Verkeersbesluit op 31 maart 2022 afloopt, is voor de komende periode een nieuw Verkeersbesluit aangevraagd.

3. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

In de Wegenverkeerswet zijn onder andere regels opgenomen voor de veiligheid op de weg. Op grond van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Aangezien het hier een weggedeelte betreft dat in beheer is bij het Rijk ben ik bevoegd op grond van artikel 18, eerste lid, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994, dit verkeersbesluit te nemen.

4. BELANGENAFWEGING EN MOTIVERING

Vanwege de zeer beperkte ruimte ter plekke van de bestaande spuisluizen en op de tusseneilanden ten tijde van de bouw van de nieuwe spuisluizen en pompen is het niet mogelijk om hier op een verkeersveilige manier voetgangers en (brom)fietsers langs de werkruimte te geleiden. Ook worden de fietsbruggen op de bestaande spuisluizen in Den Oever en Kornwerderzand vervangen, daardoor is er geen (langzaam)verkeer over de spuisluizen mogelijk.

Daarnaast wordt op de Afsluitdijk nog gewerkt aan enkele knooppunten, zoals de coupure van de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, Breezanddijk en het (Vlieter)monument. Zolang op deze knooppunten gewerkt wordt, is het niet veilig om gebruik te maken van delen van het fiets- en wandelpad. De werkzaamheden vinden direct naast het fietspad plaats en het huidige fietspad wordt gebruikt door werkverkeer.

Vanwege de verkeersveiligheid is het onveilig als bouwverkeer en -materieel geconfronteerd wordt met (brom)fietsers en voetgangers. De afsluiting is dan ook het enige veilige alternatief voor de ontsluiting voor het bouwverkeer en -materieel en het enige veilige alternatief waarbij de werkzaamheden verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Voor het langzaam verkeer wordt vervangend vervoer ingezet. Het vervangend vervoer bestaat uit een bus die pendelt volgens een dienstregeling tussen Den Oever en Kornwerderzand, met tussenstops bij het (Vlieter)monument dan wel Breezanddijk (wanneer deze locaties toegankelijk zijn).

De gebruikers van het fietspad worden middels borden gewezen op de pendelbusverbinding. Meer informatie hierover is via www.deafsluitdijk.nl te vinden.

5. PROCEDURE

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorafgaand aan de aanvraag van dit Verkeersbesluit heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Hollands Kroon, gemeente Súdwest-Fryslân, De Nieuwe Afsluitdijk, de Fietsersbond, Wielersportbond NTFU, Landelijk Fietsplatform en Wandelnet.

Bij de voorbereiding van dit Verkeersbesluit is overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 BABW overleg gepleegd met de door de korpschef van de politieregio Noord-Holland en Noord Nederland daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering.

6. BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit ik op grond de artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994, juncto bijlage 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en juncto artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer:

 • 1. om het fietspad naast de Rijksweg 7 (A7) tussen hmp 71,4 en hmp 96,9 af te sluiten;

 • 2. dat dit kenbaar wordt gemaakt door het verkeersteken C1 (bijlage 1 RVV), inhoudende ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’.

 • 3. dat dit kenbaar wordt gemaakt door het verkeersteken C15 (bijlage 1 RVV), inhoudende ‘Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen’.

 • 4. dat dit kenbaar wordt gemaakt door het verkeersteken C16 (bijlage 1 RVV), inhoudende ‘Gesloten voor voetgangers’.

 • 5. dat deze verboden kenbaar worden gemaakt door conform bijlage 1 van het RVV verkeerstekens te plaatsen binnen de zonering (rode pijl) zoals aangegeven in bijlage 1 van dit Verkeersbesluit;

 • 6. dat ontheffing van dit verbod wordt verleend aan:

  • a. Voertuigen die deel uit maken van het werkverkeer dat betrokken is bij de werkzaamheden;

  • b. Overheidsvoertuigen bezig met de uitoefening van de hun toegewezen taken;

  • c. Voertuigen namens de overheid bezig met de uitoefening van de hun toegewezen taken;

 • 7. dat onderhavig Verkeersbesluit van kracht is tot en met 31 december 2025.

7. ONDERTEKENING

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

hoofd van de afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Midden-Nederland

ir. J.J.A. Stammen

8. MEDEDELINGEN

Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de omgevingsmanager van het project Afsluitdijk per email: afsluitdijk@rws.nl. De omgevingsmanager kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?

Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?

Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

 • Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?

 • Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van Rijkswaterstaat?

 • Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de beschikking vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die Rijkswaterstaat u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

Hoe maakt u bezwaar?

Om bezwaar te maken moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift sturen naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, t.a.v. Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

In het bezwaarschrift dient in ieder geval het volgende te staan:

 • uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;

 • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);

 • de reden waarom u bezwaar maakt;

 • de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Afschriften

Een afschrift van dit verkeersbesluit is gezonden aan:

 • Wetterskip Fryslân

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 • Gemeente Súdwest Fryslân

 • Gemeente Hollands Kroon

 • Inspectie Leefomgeving & Transport

 • Politie Noord-Nederland

 • Politie Noord-Holland

 • Fietsersbond

 • Wielersportbond NTFU

 • Fietsplatform

 • Wandelnet

 • De Nieuwe Afsluitdijk

BIJLAGE I: SITUATIETEKENING AFSLUITING FIETSPAD

Naar boven