Kennisgeving projectplan waterwet Vegetatielegger Grensmaas, Rijkswaterstaat

“Actualisatie van de Legger rijkswaterstaatswerken Waterwet, onderdeel Vegetatielegger voor de Grensmaas”

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, ingevolge artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht, kennis van een vastgesteld projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet.

Het projectplan is geregistreerd onder nummer RWS-2022/469. In 2014 is de Vegetatielegger voor het eerst toegevoegd aan de Legger rijkswaterstaatswerken. Per 25 mei 2020 is deze geactualiseerd; er is een aantal uitvoeringsprojecten toegevoegd. Echter, de Grensmaas kon op dat moment nog niet geactualiseerd worden. Op dit moment is dat wel mogelijk. De afgelopen 15 jaar is het gebied van de Grensmaas, tussen Maastricht en Roosteren, aanzienlijk gewijzigd door de vele uitgevoerde projecten in het kader van het programma Maaswerken. In het gebied is de capaciteit van de rivier vergroot door flinke delen van de stroomgeul te verbreden en de uiterwaarden te verlagen. In de huidige Vegetatielegger zijn deze uitgevoerde rivierverruimingsmaatregelen nog niet verwerkt, waardoor de Vegetatielegger voor de Grensmaas momenteel geen reëel beeld geeft van de vegetatie die op termijn tot ontwikkeling zal komen. Om het beheer en onderhoud in de toekomst te kunnen regelen, is een actualisatie van de Vegetatielegger voor de Grensmaas noodzakelijk. In dit projectplan worden de wijzigingen in het vegetatiebeeld toegelicht en de effecten van de wijzigingen beoordeeld.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan heeft vanaf 8 juni tot en met 19 juli 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 4 zienswijzen ingediend op het ontwerp-Projectplan. Met de Nota van Antwoord bij het Projectplan verantwoordt Rijkswaterstaat op welke wijze met de binnengekomen reacties op het ontwerp-Projectplan is omgegaan. Op basis van de Nota van Antwoord is het Projectplan op één onderdeel gewijzigd, namelijk dat een Voortoets i.h.k.v. de Wet natuurbescherming is toegevoegd als bijlage 4 en de conclusie van de Voortoets is eveneens verwerkt in paragraaf 2b, onderdeel natuur. De Vegetatielegger is niet aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Wel zijn op twee locaties ambtshalve wijzigingen doorgevoerd, te weten het toevoegen van vegetatie bij het eiland ten zuidwesten van Meers en bij het eiland ten westen van Borgharen.

Het projectplan met onderliggende stukken is online beschikbaar via www.rijkswaterstaat.nl/leggers, onder “Vegetatielegger”.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. U bent belanghebbende als uw belangen rechtstreeks bij het besluit zijn betrokken. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroepschrift in behandeling is.

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. U kunt uw verzoek om voorlopige voorziening of uw beroep ook digitaal instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, Namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, P.A.M. Smeets

Naar boven