Bekendmaking projectplannen waterwet gewijzigde vastlegging waterstaatswerken i.h.k.v. actualisatie Legger Rijkswaterstaatswerken, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 4 oktober 2021, onder nummers RWS-2021/34934 en RWSZ2021-00008194 besloten om het projectplan op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen voor de actualisatie legger rijkswaterstaatswerken.

Dit besluit is tot stand gekomen met toepassing van de procedure regels van de afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Inhoud besluit

In het voorliggende definitieve projectplan zijn geulen en strangen nieuw als object toegevoegd aan de Legger. Bij de actualisatie zijn bij sommige geulen en strangen wijzigingen ten opzichte van eerder vastgestelde Projectplannen of andere besluiten op grond van de Waterwet geconstateerd en zijn hierin nader toegelicht en vastgelegd.

Er zijn circa 80 nieuwe geulen en strangen opgenomen in een geografische online viewer. Bij de verwerking van deze geulen en strangen is bij één locatie een afwijking geconstateerd ten opzichte van eerder vastgestelde Projectplannen Waterwet of vergunningen. Deze afwijking is vastgesteld aan de hand van tekeningen van de gerealiseerde situatie (as-built) of satellietbeelden (situatie 2020). Het betreft de locatie bij de Heesseltsche Uiterwaarden ten Oosten van Opijnen, aan de rechteroever van de rivier de Waal ter hoogte van kmr. 930.000.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn.

Terinzagelegging

Als gevolg van de getroffen Corona-maatregelen zoals het sluiten van overheidsgebouwen is het op dit moment het makelijkst om de stukken digitaal te raadplegen of te downloaden via www.rijkswaterstaat.nl/leggers, onder “Legger Rijkswaterstaatswerken”.

Het projectplan inclusief bijbehorende stukken ligt vanaf 14 januari 2022 tot en met 24 februari 2022 digitaal ter inzage.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. U bent belanghebbende als uw belangen rechtstreeks bij het besluit zijn betrokken.

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waar de indiener van het beroep zijn woon- of vestigingsplaats.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

  • uw naam en adres;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;

  • de reden waarom u beroep instelt;

  • de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Inwerkingtreding besluit

Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet, tenzij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het verzoekschrift woonachtig dan wel gevestigd is.

Van de indiener van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 159 528 31.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, de directeur Netwerk Ontwikkeling, J.C. van Hees

Naar boven