Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 maart 2022, nr. Min-BuZa.2022.11520-15, tot wijziging van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op Verordening (EU) nr. 2022/345 van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 63);

Gelet op Verordening (EU) nr. 2022/350 van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 65);

Gelet op artikel 2, tweede lid, en artikel 3 van de Sanctiewet 1977;

Besluit:

ARTIKEL I

De Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 2 sexies, eerste lid,’ vervangen door ‘artikel 2 sexies, eerste en derde lid, artikel 2 septies,’ en wordt na ‘artikel 5 octies,’ ingevoegd ‘artikel 5 nonies, artikel 5 decies, eerste lid,’.

2. In het tweede lid wordt ‘artikel 2 sexies, tweede lid,’ vervangen door ‘artikel 2 sexies, tweede of vierde lid,’ en wordt ‘of artikel 5 septies, tweede lid,’ vervangen door ‘artikel 5 septies, tweede lid, of artikel 5 decies, tweede lid,’.

B

In artikel 2, vierde lid, wordt na ‘artikel 2 quinquies, eerste lid,’ ingevoegd ‘artikel 2 sexies, vierde lid,’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra

TOELICHTING

Gezien de ernst van de situatie en in antwoord op de acties van de Russische Federatie die de situatie in Oekraïne destabiliseren, acht de Raad van de Europese Unie het noodzakelijk om verdere beperkende maatregelen in te stellen die verband houden met de sectoren financiën en media.

Financiële sancties:

Op 1 maart 2022 heeft de Raad van de Europese Unie zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (GBVB) 2022/3461 tot vaststelling van verdere beperkende maatregelen met betrekking tot het verlenen van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer. Het betreffen gespecialiseerde diensten aan bepaalde Russische kredietinstellingen en hun Russische dochterondernemingen die relevant zijn voor het Russische financiële systeem en die reeds zijn onderworpen aan beperkende maatregelen opgelegd door de Europese Unie of door partnerlanden en, behoudens bepaalde uitzonderingen, met betrekking tot de samenwerking met het Russische fonds voor directe investeringen. Het besluit verbiedt tevens, behoudens bepaalde uitzonderingen, de levering van eurobankbiljetten aan de Russische Federatie.

Verordening (EU) nr. 2022/3452 vloeit voort uit Besluit (GBVB) 2022/346 en wijzigt Verordening (EU) nr. 833/2014 onder andere door het invoegen van artikel 2 sexies, derde en vierde lid (verbod op samenwerking met het Russische fonds voor directe investeringen), artikel 5 nonies (verbod om gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer te verlenen aan bepaalde entiteiten) en artikel 5 decies (verbod op de levering van eurobankbiljetten aan de Russische Federatie).

Media sancties:

Op 1 maart 2022 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2022/3513 vastgesteld met daarin beperkende maatregelen tegen Russische mediakanalen die bij propaganda-acties zijn betrokken. Gezien de ernst van de situatie, dienen, in overeenstemming met de fundamentele rechten en vrijheden die in het Handvest van de grondrechten zijn erkend, met name het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie zoals erkend in artikel 11 ervan, verdere beperkende maatregelen te worden ingesteld om de uitzendingen van die mediakanalen in de Europese Unie of gericht tegen de Europese Unie onmiddellijk te schorsen. Deze maatregelen moeten worden gehandhaafd totdat de agressie tegen Oekraïne is beëindigd en totdat de Russische Federatie en de daarmee verbonden mediakanalen ophouden met propaganda tegen de Europese Unie en haar lidstaten.

Verordening (EU) nr. 2022/3504 vloeit voort uit voornoemd besluit en wijzigt Verordening (EU) nr. 833/2014 door het invoegen van artikel 2 septies. Artikel 2 septies van Verordening (EU) nr. 833/2014 regelt het verbod voor exploitanten om de inhoud die door de in bijlage XV van Verordening (EU) nr. 833/2014 vermelde entiteiten wordt verstrekt, uit te zenden of de uitzending van die inhoud mogelijk te maken met welk middel en in welke vorm dan ook (bijv. via kabel, satelliet, IP-TV, internetproviders, internetplatforms of applicaties voor het delen van video’s, ongeacht of deze nieuw of voorgeïnstalleerd zijn). Uitzendlicenties of -vergunningen en transmissie- en distributieregelingen met de in bijlage XV vermelde entiteiten worden geschorst.

Artikelsgewijze toelichting

In artikel 1a, eerste lid, van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 zijn de verbodsbepalingen ingevoegd als gevolg van bovengenoemde sancties. Het betreft artikel 2 sexies, derde lid, artikel 2 septies, artikel 5 nonies en artikel 5 decies, eerste lid.

In artikel 1a, tweede lid, van voornoemde regeling, zijn de uitzonderingen op de verbodsbepalingen opgenomen. De uitzonderingen zijn geregeld in artikel 2 sexies, vierde lid, en artikel 5 decies, tweede lid (artikel I, onderdeel A).

De wijziging van artikel 2 van de Sanctieregeling territoriale integriteit Oekraïne 2014 actualiseert de bevoegde autoriteiten als gevolg van de wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014.

Voor meer informatie over de beperkende maatregelen zij verwezen naar de website

www.rijksoverheid.nl/sancties .

Ten slotte kan worden gemeld dat de onderhavige regeling strekt tot naleving van een internationale verplichting en dat uit dien hoofde de inwerkingtreding mag afwijken van de Vaste Verandermomenten voor inwerkingtreding van regelgeving.

De Minister van Buitenlandse Zaken, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Besluit (GBVB) 2022/346 van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 63).

X Noot
2

Verordening (EU) nr. 2022/345 van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 63).

X Noot
3

Besluit (GBVB) 2022/351 van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2022 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 65).

X Noot
4

Verordening (EU) nr. 2022/350 van de Raad van de Europese Unie van 1 maart 2022 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb EU, L 65).

Naar boven