Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 maart 2022, houdende intrekking van de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten

3325180-1025193-VGP

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

De Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten worden ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot intrekking van de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten. Met deze beleidsregels werd tijdelijk invulling gegeven aan hetgeen het Hof van Justitie van de EU (hierna: het Hof) heeft bepaald in een prejudiciële beslissing in de zaak Noria Distribution SARL.1 In deze uitspraak bepaalt het Hof dat waren die elders in de EU rechtmatig in de handel zijn gebracht, slechts geweigerd kunnen worden indien lidstaten een procedure hebben op grond waarvan marktdeelnemers toegang tot de markt kunnen vragen. De Tijdelijke beleidsregels worden ingetrokken, omdat inmiddels een toelatingsprocedure op grond van wederzijdse erkenning in de Warenwet is opgenomen (artikel 13d).

Het intrekken van de Tijdelijke beleidsregels ontheffing vitaminepreparaten heeft geen gevolgen voor andere regelingen.

Het ontwerp van dit besluit is ter informatie gestuurd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW).2

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers


X Noot
1

Hof van Justitie van de Europese Unie 27 april 2017, C-672/15.

X Noot
2

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Naar boven