Bestuursreglement Centrale Raad van Beroep

Gelet op artikel 3 van de Beroepswet in verbinding met artikel 20, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie stelt het bestuur van de Centrale Raad van Beroep het navolgende reglement vast.

Artikel 1. Vestigingsplaats

De Centrale Raad van Beroep is gevestigd en houdt zitting te Utrecht.

Artikel 2. Openingstijden administratie

De administratie van de Centrale Raad van Beroep is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur

De Centrale Raad van Beroep is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur;

 • b. werkstromen voor de behandeling van zaken, zoals vermeld in artikel 1 van de Regeling zaakstoedeling Centrale Raad van Beroep en het Wetenschappelijk bureau;

 • c. het Bureau ondersteuning bedrijfsvoering;

 • d. de Administratie.

Artikel 4. Vaststellen van de bezetting

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari de rechterlijke bezetting van de werkstromen vast.

 • 2. Een raadsheer kan worden ingezet in meer dan één werkstroom.

Artikel 5. Toedeling van zaken

 • 1. De toedeling van zaken aan raadsheren vindt plaats overeenkomstig de regeling in de bijlage bij dit reglement.

 • 2. Een raadsheer heeft geen invloed op de toedeling van individuele zaken.

 • 3. Binnen de werkstroom worden de zaken in beginsel aselect toegedeeld.

 • 4. Het bestuur bevordert dat in de werkstromen roosters worden opgemaakt, waarin raadsheren worden ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van de Centrale Raad van Beroep vastgelegd in afzonderlijke documenten.

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en heeft daartoe de Commissie bestuursrecht en bestuursprocesrecht, met subcommissies, ingesteld.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten

 • 1. Het bestuur heeft een voorziening ingericht voor de externe oriëntatie en advies, onder de benaming Klankbordgroep Centrale Raad van Beroep.

 • 2. Het bestuur overlegt periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – met niet- rechterlijke externe overlegpartners. Het overleg heeft geen betrekking op individuele zaken.

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, aandacht aan:

  • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de in het eerste lid bedoelde voorziening is opgemerkt en geadviseerd.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Vastgesteld door het bestuur van de Centrale Raad van Beroep op 7 december 2021

T. Avedissian, President

Naar boven