Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek

Algemeen

Het doel van de bestuursrechtelijke handhaving van de responsverplichting (verder: handhaving) is om de volledigheid van de respons binnen de wettelijke inzendtermijn van verplichte statistieken te verhogen. Dit bevordert de tijdigheid en kwaliteit van de CBS statistieken.

De uitvoering van handhaving gebeurt door een zelfstandig organisatieonderdeel van het CBS (verder: handhavingsorganisatie BHA).

Zowel voor de bestuurlijke boete als de last onder dwangsom geldt dat de hoogte van de boete, respectievelijk de te verbeuren dwangsom, wordt bepaald door een afweging van de aard, ernst en omvang van de overtreding met inachtneming van het wettelijke maximum van de bestuurlijke boete.

De Tarieventabel Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek (verder: tarieventabel) geeft voor deze afweging richtlijnen.

Deze tarieventabel is door de Directeur-Generaal van de Statistiek vastgesteld en geldt vanaf 2 maart 2022 voor alle overtredingen van het niet nakomen van de responsverplichting die vanaf deze datum door de handhavingsorganisatie worden geconstateerd.

Last onder dwangsom

De handhavingsorganisatie past in eerste instantie het handhavingsinstrument van de last onder dwangsom toe. Hiermee wordt nadrukkelijk beoogd om de gevraagde gegevens alsnog te verkrijgen.

De duur van de begunstigingstermijn1 bedraagt in alle gevallen 14 kalenderdagen.

De hoogte van de te verbeuren dwangsom is in eerste instantie achtereenvolgens afhankelijk van:

  • de omvang2 van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de last onder dwangsom is opgelegd;

  • de periode3 waarop de gevraagde gegevens betrekking hebben;

  • en het responsgedrag4.

In de onderstaande tabellen zijn voor de verschillende categorieën de te verbeuren dwangsommen per dag alsmede de maximaal te verbeuren totale dwangsom weergegeven.

Categorieën aantal werkzame personen en dienstenverkeer tussen EU-lidstaten

periode

maand1

         

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

0

10

200

15

300

25

500

1

15

300

20

400

35

700

2

20

400

25

500

40

800

3

30

600

35

700

50

1.000

4

45

900

55

1.100

80

1.600

5

60

1.200

80

1.600

160

3.200

6

120

2.400

150

3.000

250

5.000

7

225

4.500

250

5.000

375

7.500

8

350

7.000

400

8.000

500

10.000

9

500

10.000

550

1.100

700

14.000

X Noot
1

Een 4-wekelijkse periode wordt gelijkgesteld met de periode maand. Een ½ -jaarlijkse periode wordt gelijkgesteld met een kwartaal.

periode

kwartaal

         

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

0

15

300

20

400

30

600

1

20

400

25

500

40

800

2

25

500

30

600

50

1.000

3

30

600

40

800

60

1.200

4

50

1.000

65

1.300

90

1.800

5

75

1.500

100

2.000

170

3.400

6

120

2.400

175

3.500

260

5.200

7

200

4.000

260

5.200

380

7.600

8

350

7.000

425

8.500

550

11.000

9

500

10.000

600

12.000

750

15.000

periode

jaar

         

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

0

20

400

30

600

40

800

1

25

500

35

700

50

1.000

2

30

600

45

900

60

1.200

3

35

700

50

1.000

70

1.400

4

60

1.200

75

1.500

100

2.000

5

80

1.600

120

2.400

175

3.500

6

125

2.500

180

3.600

300

6.000

7

250

5.000

300

6.000

400

8.000

8

400

8.000

450

9.000

600

12.000

9

550

11.000

650

13.000

800

16.000

Categorie goederenverkeer tussen EU-lidstaten

periode

maand

         

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

4

80

1.600

150

3.000

200

4.000

5

120

2.400

175

3.500

250

5.000

6

200

4.000

260

5.200

375

7.500

7

350

7.000

425

8.500

550

11.000

8

500

10.000

600

12.000

750

15.000

periode

jaar

         

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

grootteklasse

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

€ per dag

maximaal te verbeuren

4

100

2.000

175

3.500

250

5.000

5

125

2.500

180

3.600

300

6.000

6

250

5.000

300

6.000

400

8.000

7

400

8.000

450

9.000

600

12.000

8

550

11.000

650

13.000

800

16.000

Indien een onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de overtreding voor de eerste maal is ingeschreven in het handelsregister wordt de te verbeuren dwangsom verlaagd met 50%.

In uitzonderlijke en bijzondere gevallen kan de te verbeuren dwangsom verhoogd worden tot een bedrag van maximaal € 500.000,-.

Bestuurlijke boete

De handhavingsorganisatie hanteert pas in tweede instantie het handhavingsinstrument van de bestuurlijke boete. De bestuurlijke boete wordt opgelegd als de berichtgever voor een tweede of volgende maal in overtreding is. De bestuurlijke boete bedraagt maximaal € 5.000,-.

De bestuurlijke boete en de last onder dwangsom kunnen ook gezamenlijk worden opgelegd indien blijkt dat de inzet van de instrumenten afzonderlijk niet leidt tot de gewenste gedragsverandering bij de berichtgever.

De hoogte van de bestuurlijke boete is achtereenvolgens afhankelijk van:

  • de omvang5 van de onderneming, vrije beroepsbeoefenaar, instelling of rechtspersoon aan wie de bestuurlijke boete is opgelegd;

  • het aantal overtredingen na de eerste overtreding6 (herhaalde overtreding).

In de onderstaande tabellen zijn voor de verschillende categorieën de bestuurlijke boete weergegeven.

Categorie aantal werkzame personen en dienstenverkeer tussen EU-lidstaten

grootteklasse

1e herhaalde overtreding

2e en elke volgende herhaalde overtreding

0

100

500

1

200

750

2

300

1.000

3

400

1.500

4

500

1.750

5

600

2.500

6

800

3.000

7

1.000

3.500

8

1.200

4.000

9

1.600

5.000

Categorie goederenverkeer tussen EU-lidstaten

grootteklasse

1e herhaalde overtreding

2e en elke volgende herhaalde overtreding

4

600

2.500

5

800

3.000

6

1.000

3.500

7

1.200

4.000

8

1.600

5.000

Bij een bestuurlijke boete worden geen kortingen verleend omdat pas sprake is van een bestuurlijke boete indien eerder een beschikking last onder dwangsom is opgelegd. De onderneming wordt dan immers geacht bekend te zijn met de wettelijke verplichting.

Directeur-Generaal van de Statistiek A. Berg

BIJLAGE 1

De omvang wordt vastgesteld aan de hand van:

  • a) Het aantal werkenden in een bedrijf, ongeacht of zij in loondienst zijn of anderszins betaalde arbeid verrichten. Uitzendkrachten worden meegerekend bij het bedrijf waar ze geregistreerd staan op de loonlijst (hiervoor wordt – onder meer – gebruik gemaakt van gegevens verkregen van de Belastingdienst [opgaven voor de Loonbelasting en BTW] en van het Handelsregister). Het aantal werkzame personen wordt berekend door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen.

  • b) Indien het gevraagde gegevens betreft over dienstenverkeer met het buitenland, aan de hand van de totale waarde aan diensten die is geëxporteerd of de totale waarde aan diensten die is geïmporteerd. Er wordt gekeken naar het totaal van de laatste 4 kwartalen, gerekend vanaf het kwartaal vóór het kwartaal waarover de statistiek wordt gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens van de Belastingdienst (ICP-aangifte) en informatie uit eerder aan het CBS geleverde gegevens.

  • c) Indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten, aan de hand van totale waarde aan goederen die is geëxporteerd naar de EU of de totale waarde aan goederen die is geïmporteerd vanuit de EU. Er wordt gekeken naar het totaal van een aaneengesloten periode van 12 maanden. Deze periode wordt geselecteerd uit de afgelopen 18 maanden, inclusief en gerekend vanaf de maand waarover de statistiek wordt gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens van de Belastingdienst (Btw-aangifte en ICP-aangifte) en informatie uit eerder aan het CBS geleverde gegevens.

Grootteklasse

Aantal werkzame personen

IHD-waarde in €

Totale waarde in € im- of export (vanaf 1-1-2014)

0

0

1

1

0 – 99.999

0 – 24.999

2

2 – 4

100.000 – 499.999

25.000 – 99.999

3

5 – 9

500.000 – 999.999

100.000 – 399.999

4

10 – 19

1.000.000 – 1.999.999

400.000 – 1.499.999

5

20 – 49

2.000.000 – 3.999.999

1.500.000 – 4.999.999

6

50 – 99

4.000.000 – 6.999.999

5.000.000 – 24.999.999

7

100 – 199

7.000.000 – 19.999.999

25.000.000 – 99.999.999

8

200 – 499

20.000.000 – 49.999.999

100.000.000 en meer

9

500 en meer

50.000.000 en meer

BIJLAGE 2

Het responsgedrag is het aantal niet nagekomen responsverplichtingen in de periode voorafgaand aan de datum dat de overtreding door de afdeling Handhaving is geconstateerd. Deze periode verschilt per statistiek.

responsgedrag

Incidenteel niet

Regelmatig niet

Structureel niet

maand

1

2 t/m 5

6 en meer

kwartaal

1

2 t/m 3

4 en meer

jaar

1

2

3

 

periode voorafgaand aan de datum van de overtreding

maand

1 jaar

kwartaal

2 jaar

jaar

3 jaar


X Noot
1

De begunstigingstermijn is de termijn waarbinnen de onderneming gelast wordt alsnog de gevraagde gegevens te verstrekken.

X Noot
2

Zie bijlage 1.

X Noot
3

De periode waarop de gegevens betrekking hebben, zijn een maand, een kwartaal, een half jaar en een jaar.

X Noot
4

Zie bijlage 2.

X Noot
5

Zie noot 2.

X Noot
6

Herhaalde overtreding is het aantal overtredingen na de eerste overtreding waarbij geldt dat de beschikking die ten aanzien van de eerdere overtreding formele rechtskracht dient te hebben op het moment dat de volgende overtreding door de handhavingsorganisatie wordt geconstateerd.

Naar boven