Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 februari 2022, nr. WJZ/ 22057557, houdende wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met de vaststelling van het subsidieplafond van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies en op artikel 1.10, derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel in artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 wordt in de vijfde rij betreffende titel 2.5 Borgstelling MKB-landbouwkredieten en tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten ‘€ 0’ vervangen door ‘€ 100.000.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 februari 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

TOELICHTING

1. Algemeen

Vanwege de aanhoudende economische gevolgen van de voortdurende COVID-19-pandemie heeft het demissionaire kabinet Rutte III eind 2021 besloten dat een aantal maatregelen uit het coronasteunpakket zouden worden voortgezet, zoals het gebruik van de tijdelijke uitbreidingen van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten opgenomen in titel 2.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: BL-C). Het gaat daarbij om de daarin opgenomen borgstellingsregeling voor corona-overbruggingskredieten voor de landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuursector. Met de onderhavige regeling wordt het subsidieplafond vastgesteld. Met deze vaststelling wordt aangesloten bij de verlenging van de openstelling van de algemene borgstellingsregeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, titel 3.11 Borgstelling MKB-kredieten van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies voor corona-overbruggingskredieten in het kader van het coronasteunpakket (hierna: BMKB-C). De BMKB-C en de BL-C blijven beschikbaar tot en met het tweede kwartaal 2022.

2. Staatssteun

De subsidie, bedoeld in artikel 2.5.2, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies houdt staatssteun in. De staatssteun wordt gerechtvaardigd door de algemene groepsvrijstellingsverordening, in het bijzonder de artikelen 1, derde lid, aanhef en onderdelen a en b, en 21 van die verordening.

3. Regeldruk

Deze wijzigingsregeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten.

4. Inwerkingtreding

Deze wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Dit is geen vast verandermoment als bedoeld in aanwijzing 4.17, tweede lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De doelgroep van deze regeling is gebaat bij spoedige inwerkingtreding gelet op de aard van de problematiek waar ondernemers als gevolg van de COVID-19-pandemies mee worden geconfronteerd.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, H. Staghouwer

Naar boven