Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 17 februari 2022 met kenmerk ACM/UIT/571218 tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet betreffende de wijziging van de korting voor afschakelbare capaciteit

Zaaknummer: ACM/21/053581

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 12f, eerste lid van de Gaswet;

ARTIKEL I

De Tarievencode Gas wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 3.2.3.10, onderdeel b, wordt ‘0,03%’ vervangen door ‘0,43%’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 februari 2022

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten bestuurslid

Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Het postadres is: College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt zijn ontvangen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht bevatten. Voorts moet het beroepschrift de gronden van het beroep bevatten en dient een afschrift van het bestreden besluit te worden meegezonden.

TOELICHTING

1. Samenvatting

 • 1. Met dit besluit wijzigt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de hoogte van de korting voor afschakelbare capaciteit in de Tarievencode gas. Deze wijziging volgt uit het feit dat de ACM in de berekening van dit kortingspercentage rekening houdt met recente afschakelingen.

2. Aanleiding en gevolgde procedure

 • 2. De ACM stelt op grond van artikel 12f van de Gaswet regelgeving vast voor de energiemarkt. Op basis van deze bevoegdheid geeft de ACM uitvoering aan de netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas (hierna: NC-TAR). Zo heeft ze onder andere de Tarievencode gas gewijzigd met het NC-TAR besluit van 10 december 2018 (hierna: het NC-TAR besluit).1

 • 3. In het NC-TAR besluit heeft de ACM onder andere het niveau van de multiplicatoren, het niveau van de seizoensfactoren, de hoogte van de korting voor entrypunten van LNG-faciliteiten en de hoogte van de afschakelbare korting vastgesteld. Op basis van artikel 28, tweede lid, van NC-TAR heeft de ACM de verplichting om jaarlijks deze onderdelen te consulteren en hierover een met redenen omkleed besluit te nemen.

 • 4. Met dit besluit wijzigt de ACM de hoogte van de korting voor afschakelbare capaciteit. Het niveau van de multiplicatoren, het niveau van de seizoensfactoren, de hoogte van de korting voor entrypunten van LNG-faciliteiten wijzigt de ACM niet. De ACM heeft de korting voor de afschakelbare capaciteit voor het tariefjaar 2021 voor het eerst gewijzigd ten opzichte van de korting zoals vastgesteld in het NC-TAR besluit.2 Ten behoeve van het tariefjaar 2023 heeft de ACM dezelfde, hierna beschreven berekening gemaakt als voor het tariefjaar 2022. Deze leidt tot een andere uitkomst dan voor het tariefjaar 2022.

 • 5. De ACM geeft invulling aan haar consultatieplicht met de codewijzigingsprocedure, waarbij ze belanghebbenden en de representatieve organisaties van netgebruikers op de gasmarkt ingevolge artikel 12c, tweede lid jo artikel 12e, derde lid, van de Gaswet in staat heeft gesteld binnen twaalf weken hun zienswijzen op het ontwerp kenbaar te maken. Daarnaast heeft de ACM het ontwerpbesluit toegezonden aan de Duitse toezichthouder (BNetzA) en de Belgische toezichthouder (CREG).

 • 6. De ACM is van mening dat het besluit geen technische voorschriften bevat zoals bedoeld in de Notificatierichtlijn. Om die reden zijn de voorwaarden in dit besluit niet in ontwerp ter notificatie aangeboden.

3. Besluit

 • 7. In het NC-TAR besluit heeft de ACM de multiplicatoren, seizoensfactoren, de hoogte van de korting voor LNG-faciliteiten en de hoogte van de korting voor afschakelbare capaciteit voor het eerst vastgesteld conform de regels van NC-TAR. De ACM is mede tot dit besluit gekomen door op 10 december 2018 de overeenkomst NC-TAR besluit (hierna: de overeenkomst) te sluiten met een groot aantal marktpartijen, waaronder representatieve organisaties.3 Onderdeel van deze overeenkomst is dat de ACM zich inspant om de hoogte van de hierboven genoemde parameters niet te wijzigen, met uitzondering van de korting voor afschakelbare capaciteit.4 De ACM ziet op dit moment geen aanleiding om de multiplicatoren, seizoensfactoren en de hoogte van de korting voor entrypunten naar LNG-faciliteiten te wijzigen. De ACM ziet wel aanleiding om de korting voor afschakelbare capaciteit te wijzigen.

 • 8. De korting voor de afschakelbare capaciteit wordt berekend op basis van de formule uit artikel 16, tweede lid, van NC-TAR. De korting wordt gebaseerd op de kans op afschakeling (Pro) en de aanpassingsfactor (A), die de economische waarde van het afschakelbare product weerspiegelt.

 • 9. In artikel 16, derde lid, van NC-TAR is een formule weergeven waarmee de afschakelkans (Pro) wordt berekend. Deze formule luidt:

  Waarbij:

  N

  het verwachte aantal afschakelingen gedurende D is;

  Dint

  de gemiddelde duur van de verwachte afschakelingen uitgedrukt in uren is;

  D

  de totale duur van het respectieve soort standaard capaciteitsproduct voor afschakelbare capaciteit uitgedrukt in uren is;

  CAPav.int

  de verwachte gemiddelde hoeveelheid afgeschakelde capaciteit voor elke afschakeling is wanneer een dergelijke hoeveelheid verband houdt met het respectieve soort standaard capaciteitsproduct voor afschakelbare capaciteit; en

  CAP

  de verwachte totale hoeveelheid afgeschakelde capaciteit voor het respectieve soort standaard capaciteitsproduct voor afschakelbare capaciteit is.

 • 10. De kans op afschakeling (Pro) wordt berekend op basis van afschakelingen in de afgelopen drie gasjaren (1 oktober 2018 t/m 30 september 2021). Volgens de ACM is een peilperiode van drie jaar representatief en voldoende robuust. Een afschakeling in een bepaald jaar kan een uitzondering zijn en daarom is de ACM van mening dat een peilperiode van meerdere jaren passend is.5 De gegevens van de voorgaande drie jaar acht de ACM representatief. Hierbij gaat de ACM uit van gasjaren, om zo de meest recente gegevens te kunnen gebruiken. De ACM is voornemens om de consultatie op basis van artikel 28 van NC-TAR jaarlijks in oktober te starten. Op 1 oktober start een nieuw gasjaar en kan de ACM de gegevens van het voorgaande gasjaar, als een van de drie gasjaren meenemen in haar consultatie. De ACM wijzigt de aanpassingsfactor (A) niet en stelt deze gelijk aan 1.

 • 11. Op het moment van vaststelling van het NC-TAR besluit d.d. 10 december 2018 waren er bij de ACM geen afschakelingen bekend. Als er geen afschakelingen bekend zijn, leidt de hiervoor beschreven berekening niet tot een uitkomst. De ACM maakt in dat geval gebruik van een aanname om de afschakelkans te berekenen. Deze aanname is dat er één afschakeling per jaar voor de maximale duur van 1 uur plaatsvindt. In de peilperiode van 1 oktober 2018 t/m 30 september 2021 hebben er afschakelingen plaatsgevonden en leidt de berekening tot een uitkomst.

 • 12. Op basis van het bovenstaande komt de korting voor de afschakelbare capaciteit uit op 0,43%.

4. Reactie op ontvangen zienswijzen

 • 13. De ACM heeft geen zienswijzen van marktpartijen ontvangen.

’s-Gravenhage, 17 feburari 2022

Autoriteit Consument en Markt, namens deze: M.R. Leijten bestuurslid


X Noot
1

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 10 december 2018, kenmerk ACM/UIT/503577 tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 12a en 12b van de Gaswet betreffende de uitvoering van de Verordening (EU) 2017/460 van de Commissie van 16 maart 2017 tot vaststelling van een netcode betreffende geharmoniseerde transmissietariefstructuren voor gas.

X Noot
2

Zie codewijzigingsbesluit van 27 februari 2020, met kenmerk ACM/UIT/527373.

X Noot
3

Zie Overeenkomst NC-TAR, d.d. 10 december 2018, gepubliceerd op www.acm.nl.

X Noot
4

Zie artikel 3, tweede lid van de overeenkomst.

X Noot
5

Zie codewijzigingsbesluit van 27 februari 2020, met kenmerk ACM/UIT/527373.

Naar boven