Goedkeuringsbesluit tarieven 2022 Rendac Son B.V.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Procesverloop

Rendac Son B.V. heeft bij brief van 16 december 2021 (kenmerk: 005.2021) een aanvraag ingediend tot het verlenen van goedkeuring aan de voorgestelde tarieven voor de reguliere werkzaamheden, de tarieven voor de werkzaamheden dierziekte-bestrijding en het tarief voor de verwerkingscapaciteit dierziektebestrijding.

Overwegingen

De regels over de tarieven voor het aanbieden en ophalen van kadavers zijn opgenomen in de artikelen 3.3 en 3.4 van het Besluit dierlijke producten. De tarieven worden op grond van artikel 3.3, eerste lid, vastgesteld door de ondernemer. Rendac Son B.V. is daartoe aangewezen in artikel 3.21, tweede lid, van de Regeling dierlijke producten.

Artikel 3.3, tweede lid, van het Besluit dierlijke producten geeft het volgende criterium aan voor de goedkeuring van het tariefvoorstel van Rendac Son B.V.: 'De totale opbrengst van de tarieven die de ondernemer vaststelt mag niet meer bedragen dan de kosten die de ondernemer maakt bij de uitvoering van die werkzaamheden, verminderd met de opbrengst van die producten of daarvan afgeleide producten'.

In de Overeenkomst Staat der Nederlanden-Rendac Son B.V. 2022-2026 zijn hierop aanvullende afspraken gemaakt over de berekensystematiek van de tarieven die Rendac in rekening brengt aan de aanbieder van kadavers (zie brief van 23-11-2021 aan de Tweede Kamer, nummer 2021Z21273). De tarieven moeten worden goedgekeurd ingevolge artikel 3.4, tweede lid, van het Besluit dierlijke producten. Op basis van de aanvraag constateer ik dat de tarieven zoals voorgesteld door Rendac Son B.V. voldoen aan dit criterium.

Gelet op artikel 3.3, tweede lid, en artikel 3.4, tweede lid, van het Besluit dierlijke producten;

Besluit:

Artikel 1

De volgende door Rendac Son B.V. in de brief van 16 december 2021 (kenmerk 005.2021) voorgestelde tarieven voor het kalenderjaar 2022, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, worden goedgekeurd:

  • a. de tarieven voor de reguliere werkzaamheden;

  • b. de tarieven voor de werkzaamheden dierziektebestrijding; en

  • c. het tarief voor de verwerkingscapaciteit dierziektebestrijding.

Artikel 2

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en geldt tot en met 31 december 2022.

  • 2. Dit besluit werkt terug tot en met 1 januari 2022.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 6 januari 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE, Zwolle.

BIJLAGE 1, PRIJZENBLAD RENDAC SON KADAVERTARIEVEN 2022:

Kadavertarieven 2022 (in €)

BIJLAGE 2, PRIJZENBLAD WERKZAAMHEDEN DIERZIEKTEBESTRIJDING:

BIJLAGE 9 (CONFORM OVEREENKOMST), PRIJZENBLAD TARIEF VERWERKINGSCAPACITEIT DIERZIEKTEBESTRIJDING:

Naar boven