Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2022, kenmerk 3319402-1023944-PDC19, houdende wijziging van de Subsidieregeling COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen in verband met de uitbreiding van de regeling voor de boostervaccinatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden op alfabetische volgorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:

boostervaccinatie:

toedienen door een ziekenhuis van een dosis van een vaccin tegen COVID-19 in de periode vanaf 18 november tot en met 31 december 2021;

CIMS:

COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem waarmee het RIVM landelijk gegevens over vaccinatie tegen COVID-19 bijhoudt;

oproep eerste prik hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar:

door een ziekenhuis in de periode 1 oktober 2021 tot en met 1 december 2021 verstuurde uitnodiging aan een persoon vallend in de hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar voor het ontvangen van een eerste dosis van een vaccin tegen COVID-19, waarbij de persoon die valt binnen de categorie hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar geselecteerd is door een medisch specialist van het ziekenhuis waar hij onder behandeling staat;

hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar:

personen die behoren tot hoog medisch risicogroepen zoals opgenomen in bijlage III;

RIVM:

het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het RIVM;

B

Aan artikel 3, tweede lid, worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • e. de boostervaccinatie;

 • f. de oproep eerste prik hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar.

C

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 Subsidiebedrag

Het bedrag van de subsidie, bedoeld in artikel 3, wordt berekend overeenkomstig de formule:

U + (Qh x € 21) + (Ql x € 29) + (Qm x € 6) + (Qn x € 21) + (Qp x € 6)

waarbij wordt verstaan onder:

U: een vast bedrag van € 10.000 per ziekenhuis dat de voorbereiding opschaling heeft uitgevoerd;

Qh: het aantal geplande prikken voor de pilot, waarbij dit aantal niet hoger kan zijn dan het aantal door het RIVM voor de pilot aan het betreffende ziekenhuis geleverde vaccins;

Ql: het aantal keer dat een vaccinatie medisch hoog-risicogroepen heeft plaatsgevonden, waarbij dit aantal niet hoger kan zijn dan het aantal door het RIVM voor de vaccinatie medisch hoog-risicogroepen aan het betreffende ziekenhuis geleverde vaccins;

Qm: het aantal personen aan wie het betreffende ziekenhuis een oproep derde prik heeft gestuurd;

Qn: het aantal personen bij wie een boostervaccinatie heeft plaatsgevonden, waarbij dit aantal niet hoger kan zijn dan het aantal door het RIVM voor de boostervaccinatie aan het betreffende ziekenhuis geleverde vaccins;

Qp: het aantal personen aan wie het betreffende ziekenhuis een oproep eerste prik hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar heeft gestuurd.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘31 maart 2022’ vervangen door ‘1 juni 2022’;

2. In het vierde lid worden, onder vervanging van ‘; en’ aan het slot van onderdeel c door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • e. een opgave van het aantal keer dat een boostervaccinatie heeft plaatsgevonden; en

 • f. een opgave van het aantal personen aan wie de oproep eerste prik hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar is gestuurd.

E

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8. Registratieplicht

De subsidieontvanger registreert de toegediende vaccinaties met behulp van een registratiesysteem dat:

 • a. in staat is de vaccinatiegegevens te koppelen aan het CIMS; en

 • b. verwerking van de vaccinatiegegevens tot elektronisch of papieren coronatoegangsbewijs als bedoeld in artikel 58re lid 1, onder a en b van de Wet publieke gezondheid, mogelijk maakt.

F

Bijlage II wordt vervangen door de bijlage die is opgenomen bij deze regeling.

G

Aan de regeling wordt een bijlage III toegevoegd, die is opgenomen als bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL F, VAN DE REGELING VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN EN SPORT HOUDENDE WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING COVID-19-VACCINATIE DOOR ZIEKENHUIZEN

Bijlage II – behorend bij artikel 1, onderdeel ‘overzicht van ziekenhuisorganisaties en ziekenhuizen’

Amsterdam UMC

Vumc

1117

1081 HV

 

Emma Kinderziekenhuis

9

1105 AZ

 

AMC

9

1105 AZ

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

25

6229 HX

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Albert Schweitzer Ziekenhuis Sliedrecht

401

3364 DA

 

Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordwijk

25

3318 AT

 

Albert Schweitzer Ziekenhuis Zwijndrecht

336

3331 LZ

Rijnstate Ziekenhuis

Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar

14A

6903 ZN

 

Rijnstate Ziekenhuis

55

6815 AD

Amphia Ziekenhuis

Amphia Ziekenhuis Breda Molengracht

21

4818 CK

 

Amphia Ziekenhuis Breda Langendijk

75

4819 EV

 

Amphia Ziekenhuis Oosterhout

9

4901 DH

Antonius Zorggroep

Antonius Ziekenhuis Sneek

1

8601 ZK

Zuyderland Medisch Centrum

Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen

1

6162 BG

 

Zuyderland Medisch Centrum Heerlen

5

6419 PC

BovenIJ Ziekenhuis

BovenIJ Ziekenhuis

1

1034 CS

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

100

6532 SZ

Catharina Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis

2

5623 EJ

Alrijne Zorggroep

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

1

2353 GA

 

Alrijne Leiden

55

2334 CK

Diakonessenhuis

Diakonessenhuis Utrecht

1

3582 KE

 

Diakonessenhuis Zeist

1

3707 HL

Elkerliek Ziekenhuis

Elkerliek Ziekenhuis Helmond

25

5707 HA

Erasmus Medisch Centrum

Erasmus Medisch Centrum

40

3015 GD

Erasmus Medisch Centrum Sophia kinderziekenhuis

80

3015 CN

Erasmus Medisch Centrum Kanker Instituut

40

3015 GD

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes

114

4462 RA

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen

88

4382 EE

Flevoziekenhuis

Flevoziekenhuis

1

1315 RA

Bravis Ziekenhuis

Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom

25

4708 AE

Bravis Ziekenhuis Roosendaal

1

4624 VT

Gelre Ziekenhuizen

Gelre Ziekenhuizen Zutphen

77

7207 AE

Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

31

7334 DZ

Groene Hart Ziekenhuis

Groene Hart Ziekenhuis Bleulandlocatie

10

2803 HH

Stichting Reinier Haga Groep

LangeLand Ziekenhuis

1

2725 NA

Reinier de Graaf Gasthuis

5

2625 AD

Reinier de Graaf Diaconessenhuis Voorburg

5

2275 CX

HagaZiekenhuis Juliana Kinderziekenhuis

275

2545AA

HagaZiekenhuis Leyweg

275

2545 AA

IJsselland Ziekenhuis

IJsselland Ziekenhuis

2

2906 ZC

Protestants Christelijk Ziekenhuis Ikazia

Ikazia Ziekenhuis

1

3083 AN

Isala klinieken

Isala Zwolle

2

8025 AB

Isala Diaconessenhuis Meppel

38

7943 KA

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Jeroen Bosch Ziekenhuis 's-Hertogenbosch

1

5223 GZ

Spaarne Gasthuis

Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-Noord

999

2026 BW

Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-Zuid

22

2035 RC

Spaarne Gasthuis Hoofddorp

1

2134 TM

Laurentius Ziekenhuis

Laurentius Ziekenhuis

6

6043 CV

Leids Universitair Medisch Centrum

Willem-Alexander Kinderziekenhuis

2

2333 ZA

Leids Universitair Medisch Centrum

2

2333 ZA

Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis van Swieten

1

9728 NT

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum Eindhoven

1

5631 BM

Máxima Medisch Centrum Veldhoven

4600

5504 DB

Meander Medisch Centrum

Meander Medisch Centrum Amersfoort

3

3813 TZ

Noordwest Ziekenhuisgroep

Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder

3

1782 GZ

Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

12

1815 JD

Haaglanden Medisch Centrum

HMC Bronovo

5

2597 AX

HMC Westeinde

32

2512 VA

HMC Antoniushove

1

2262 BA

Maasstad ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis

21

3079 DZ

Medisch Spectrum Twente

Medisch Spectrum Twente Koningsplein

1

7512 KZ

Pantein

Maasziekenhuis Pantein

1

5835 DV

Rivas Zorggroep

Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis

57

4204 AA

Rode Kruis Ziekenhuis

Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

13

1942 LE

Spijkenisse Medisch Centrum

Spijkenisse Medisch Centrum

500

3201 GZ

Saxenburgh Groep

Saxenburgh Medisch Centrum

4a

7772 SE

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

1

7101 BN

Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis

25

7009 BL

St. Anna Zorggroep

St. Anna Ziekenhuis Geldrop

2

5664 EH

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis Utrecht

1

3543 AZ

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

1

3435 CM

St. Antonius Ziekenhuis Woerden

2

3447 GN

St. Jans Gasthuis

St. Jans Gasthuis

5

6001 BE

Stichting Christelijk Ziekenhuis St Jansdal

Ziekenhuis St. Jansdal

90

3844 DG

Ziekenhuis St. Jansdal

100

8233 AA

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie West

164

1061 AE

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oost

9

1091 AC

Nij Smellinghe

Nij Smellinghe

1

9202 NN

Deventer Ziekenhuis

Deventer Ziekenhuisgroep

75

7416 SE

CuraMare

Het Van Weel-Bethesda Dirksland

22

3247 BW

Tergooiziekenhuizen

Tergooiziekenhuizen Hilversum

212

1213 XZ

Tergooiziekenhuizen Blaricum

1

1261 AN

Elisabeth-TweeSteden

ETZ Tilburg

5

5042 AD

ETZ Waalwijk

2

5141 BM

ETZ Elisabeth

60

5022 GC

Universitair Medisch Centrum Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen

1

9713 GZ

Ommelander Ziekenhuis Groep

Ommelander Ziekenhuis Groep Ziekenhuis Scheemda

1

9679 BJ

Universitair Medisch Centrum St. Radboud

Universitair Medisch Centrum St. Radboud

10

6525 GA

Radboud UMC Amalia kinderziekenhuis

10

6525 GA

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

100

3584 CX

Universitair Medisch Centrum Utrecht Wilhelmina Kinderziekenhuis

6

3584 EA

Stichting VieCuri-Vitaal

VieCuri Medisch Centrum Venray

130

5801CE

VieCuri Medisch Centrum Venlo

210

5912 BL

Franciscus Gasthuis & Vlietland Groep

Franciscus Gasthuis

500

3045 PM

Franciscus Vlietland Schiedam

2

3118 JH

Stichting Dijklander Ziekenhuis

Westfries Gasthuis

3

1624 NP

Waterlandziekenhuis

250

1441 RN

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

1

9401 RK

Zaans Medisch Centrum

Zaans Medisch Centrum

58

1502 DV

Ziekenhuis Amstelland

Ziekenhuis Amstelland

8

1186 AM

Ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven Uden

10

5406 PT

Ziekenhuis De Gelderse Vallei

Ziekenhuis De Gelderse Vallei Ede

10

6716 RP

Stichting Gezondheidszorg Rivierenland

Ziekenhuis Rivierenland

1

4002 WP

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Zorgsaam Zeeuw-Vlaanderen Locatie Antonius

6

4501 AJ

Zorgsaam Zeeuw-Vlaanderen Locatie De Honte

2

4535 PA

Ziekenhuisgroep Twente

Ziekenhuisgroep Twente Locatie Hengelo

141

7555 DL

Ziekenhuisgroep Twente Locatie Almeo

1

7609 PP

Zorgpartners Friesland

Medisch Centrum Leeuwarden

2

8934 AD

De Tjongerschans Heerenveen

44

8441 PW

Treant Zorggroep

Ziekehuislocatie Scheper Emmen

60

7824 AA

Ziekenhuislocatie Bethesda Hoogeveen

1

7909 AA

Ziekenhuislocatie Refaja Stadskanaal

1

9501 HE

Antoni van Leeuwenhoek

Antoni van Leeuwenhoek

121

1066 CX

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie

Prinses Máxima Centrum

25

3584 CS

Basalt Revalidatie

Basalt Revalidatie

180

2543 SW

Sint Maartenskliniek

Sint Maartenskliniek

3

6574 NA

Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het Oogziekenhuis Rotterdam

180

3011 BH

Roessingh

Roessingh

33

7522 AH

Adelante Zorggroep

Adelante

111

6432 CC

Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie

2

5629 CC

Kempenhaeghe

Kempenhaeghe

65

5591 VE

Revant

Revant

1

4817 JW

Sint Maartenskliniek

Sint Maartenskliniek

3

6574 NA

Reade Revalidatie & Reumatologie

Reade Revalidatie & Reumatologie

1

1056 AA

Merem Medische Revalidatie

Merem Medische Revalidatie

129

1213 VX

Heliomare

Heliomare

51

1949 EC

Revalidatie Friesland

Revalidatie Friesland

3

9244 CL

Kentalis

Kentalis

659–661

3527 JP

De Hoogstraat Revalidatie

De Hoogstraat Revalidatie

10

3583 TM

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie

55

3062 MA

Militair Revalidatie Centrum Aardenburg

Militair Revalidatie Centrum Aardenburg

3

3941 PW

Stichting Klimmendaal

Stichting Klimmendaal

5

6813 GG

BIJLAGE BIJ ARTIKEL I, ONDERDEEL G, VAN DE REGELING VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID WELZIJN EN SPORT HOUDENDE WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING COVID-19-VACCINATIE DOOR ZIEKENHUIZEN

Bijlage III – behorend bij artikel 1, onderdeel ‘hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar

Algemeen

In artikel 1 staat het begrip hoog medisch risicogroepen. In deze bijlage wordt nader omschreven welke personen hiermee onder de doelgroep vallen.

Op basis van het advies ‘Covid-19-vaccinatie van jonge kinderen met verhoogd risico’ van de Gezondheidsraad zijn de onderstaande patiëntgroepen geselecteerd als onderdeel van de definitie van hoog medisch risicogroepen. Deze patiëntgroepen zijn geselecteerd door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde in samenspraak met het RIVM. Het gaat in alle gevallen om kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar die onder behandeling staan van een medisch specialist.

In deze bijlage zijn de groepen onderverdeeld in specialismen. Per specialisme wordt nader ingegaan op de specifieke aandoeningen of andere redenen voor mogelijke selectie.

Hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar per specialisme
 • 1. Erfelijke en Aangeboren aandoeningen

  • a. kinderen met het syndroom van Down;

  • b. kinderen met het 22q11 syndroom;

  • c. kinderen met zeer ernstige meervoudige beperkingen, ernstige meervoudige beperkingen, Cerebrale Parese of een neuromusculaire aandoening op basis van sputumklaringsproblematiek;

  • d. kinderen met een syndromale aandoening en zuurstof thuis;

  • e. kinderen met een syndromale aandoening en ernstige obesitas; of

  • f. kinderen met thuisbeademing.

 • 2. Cardiologie

  Kinderen met een Fontancirculatie (kinderen met een half hart), kinderen met hartfalen en kinderen met pulmonale hypertensie.

 • 3. Hematologie

  • a. kinderen met asplenie;

  • b. kinderen met sikkelcelziekte;

  • c. kinderen met of wachtend op een beenmergtransplantatie;

  • d. kinderen met beenmergfalen;

  • e. kinderen met ernstige neutropenie die academische zorg behoeft;

  • f. kinderen die cyclofosfamide, MMF of rituximab gebruiken; of

  • g. kinderen met vaatmalformaties behandeld met sirolimus.

 • 4. Longziekten

  • a. kinderen met of wachtend op een longtransplantatie;

  • b. kinderen met ernstige beperkingen in het ophoesten van luchtwegsecreties op basis van ernstig onderliggend (neuro)musculair lijden

  • c. kinderen die afhankelijk zijn van ademhalingsondersteuning via tracheostomie en non-invasieve CPAP en BiPAP;

  • d. kinderen met ernstig obstructief of restrictief longlijden die thuis continu of nachts zuurstofbehoeftig zijn of afhankelijk van intermitterende niet-invasieve beademing; of

  • e. kinderen met ernstige obstructieve of restrictieve of interstitiële longaandoeningen met een voorgeschiedenis van frequente ziekenhuisopnames door onderste luchtweginfecties.

 • 5. Kindermaag-darm-leverziekten

  • a. kinderen met of wachtend op een levertransplantatie; of

  • b. kinderen die cylofosfamide, MMF of rituximab gebruiken.

 • 6. Nefrologie

  • a. kinderen met een chronische nierinsufficiëntie klasse 4 of 5;

  • b. kinderen aan hemodialyse of peritoneaal dialyse;

  • c. kinderen met of wachtend op een niertransplantatie; of

  • d. kinderen die cylofosfamide, MMF of rituximab gebruiken.

 • 7. Reumatologie

  • a. kinderen die cylofosfamide gebruiken;

  • b. kinderen die rituximab of belimumab gebruiken; of

  • c. Kknderen die MMF en een ander immuunsuppressief of immuunmodulerend medicijn gebruiken.

 • 8. Metabole ziekten

  • a. kinderen bij wie er sprake is van spierzwakte (op basis van neuromusculaire betrokkenheid) waarbij er een verhoogd risico bestaat op luchtweginfecties door verminderd goed ophoesten van slijm;

  • b. kinderen bij wie er sprake is van een afweerstoornis bij de metabole ziekte of bij de behandeling daarvan; of

  • c. kinderen bij wie er sprake is van een onderliggend longprobleem of hartafwijkingen.

 • 9. Pediatrische Infectieziekten en immunologie

  • a. kinderen met of wachtend op een stamceltransplantatie of een orgaantransplantatie;

  • b. kinderen met primaire afweerstoornissen (PID) die academische zorg behoeven; of

  • c. kinderen die cylofosfamide, MMF of rituximab gebruiken.

 • 10. Kinderoncologie

  • a. kinderen die onder behandeling staan bij de afdeling (kinder)oncologie van een ziekenhuis;

  • b. kinderen die in de afgelopen drie maanden behandeld zijn met chemotherapie; of

  • c. kinderen met een stamceltransplantatie tot 1 jaar na behandeling.

 • 11. Neurologie

  • a. kinderen met immuunsuppressieve of immuunmodulerende medicatie;

  • b. kinderen met koortsgevoelige encefalopathie; of

  • c. kinderen met een neurologische aandoening, inclusief een neuromusculaire aandoening die thuisbeademing of zuurstof thuis hebben of die een PEG-sonde hebben.

TOELICHTING

Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Subsidieregeling COVID-19-vaccinatie door ziekenhuizen (hierna: de Subsidieregeling).

De wijziging ziet op het toevoegen van twee subsidiabele activiteiten, namelijk het toedienen van de boostervaccinatie door ziekenhuizen en het selecteren en oproepen van de hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar.

In november 2021 is gebleken dat een boostervaccinatie noodzakelijk werd om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Omwille van de versnelling van de boostercampagne en de in de eerste vaccinatiecampagne opgedane ervaring van de ziekenhuizen, is met de ziekenhuizen is afgesproken dat zij konden beginnen met het toedienen van boostervaccinaties aan verscheidene groepen waaronder hun eigen zorgmedewerkers, (personeel van) de huisartsen, ambulancepersoneel en medewerkers van revalidatiecentra. Met de onderhavige wijziging is het mogelijk dat op grond van de Subsidieregeling eveneens een subsidie kan worden verstrekt voor deze vaccinaties. Hoewel niet specifiek in de onderhavige regeling is opgenomen dat het zorgmedewerkers betreft, is dit wel de enige groep die in dit tijdvak door de ziekenhuizen van een boostervaccinatie is voorzien. Nadere afbakening van de groep is dan ook niet noodzakelijk.

Voor de gezette boostervaccinaties is een tarief van € 21,– per toegediend vaccin afgesproken. Het RIVM beschikt over de aantallen vaccins die zijn geleverd aan de ziekenhuizen. Het totale aantal gezette boostervaccinaties per ziekenhuis kunnen zodoende nooit hoger zijn dan het aantal door het RIVM voor de boostervaccinatie aan het betreffende ziekenhuis geleverde vaccins.

Naast de boostervaccinatie voor zorgmedewerkers, is tevens wenselijk om subsidie te kunnen verstrekken voor het verzenden van een oproep eerste prik aan de hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar. Dit vanwege het feit dat de Gezondheidsraad op grond van de beschikbare gegevens heeft geconstateerd dat COVID-19 leidt tot ziektelast bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico geven op ernstige COVID-19 en de complicatie Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C).

De Gezondheidsraad heeft de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (hierna: de Minister) daarom geadviseerd vaccins beschikbaar te stellen voor deze groep. Omdat deze kinderen vanwege hun aandoening vrijwel altijd onder behandeling van een kinderarts bij een ziekenhuis staan, heeft de Gezondheidsraad geadviseerd de selectie van deze kinderen bij de kinderartsen te leggen.

De Minister heeft het voornoemde advies overgenomen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde NVK) is gevraagd om te selecteren welke onderliggende aandoeningen een verhoogd risico geven op ernstige COVID-19 en MIS-C bij kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 11 jaar. Kinderen van 5 tot en met 11 jaar die deze aandoeningen hebben komen in aanmerking voor selectie door medisch specialisten van de ziekenhuizen waar zij onder behandeling staan. Aan deze geselecteerde kinderen wordt een oproep tot vaccinatie verstuurd. Dit kunnen alle kinderen met de bijlage III genoemde aandoeningen zijn, maar de medisch specialist mag hier ook zelf een afweging in maken en de selectie beperken.

De door de NVK geselecteerde onderliggende aandoeningen zijn opgenomen in bijlage III. Voor elke verstuurde oproep wordt volgens de onderhavige regeling een bedrag van € 6,– vergoed. Dit is hetzelfde bedrag als voor de oproep derde prik wordt goed.

Gevolgen voor regeldruk

Er zijn geen gevolgen voor de regeldruk door het toevoegen van de twee genoemde subsidiabele activiteiten nu de verantwoording hiervoor gelijktijdig oploopt met de verantwoording van de overige subsidiabele activiteiten.

Ook de aanpassing in artikel 8 levert in de praktijk geen aanvullende lasten op nu de onderhavige regeling slechts de huidige handelwijze formaliseert.

Staatssteun

Aangezien de subsidiëring van de ziekenhuizen voor vaccinaties tijdelijk is en uitsluitend bestemd is om COVID-19 het hoofd te bieden, valt de financiering ervan buiten de staatssteuntoetsing van de Europese Commissie zoals bevestigd in de door de Europese Commissie op 13 maart 2020 gepresenteerde gecoördineerde Europese respons om de economische gevolgen van COVID-19 tegen te gaan.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel B

Onder onderdeel B worden twee activiteiten toegevoegd, namelijk het toedienen van boostervaccinaties en het oproepen van hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar. Deze activiteiten hebben betrekking op het aantal vaccinaties dat daadwerkelijk door de ziekenhuizen is toegediend en de oproepen die daadwerkelijk verstuurd werden aan hoog medische risicogroepen van 5 tot en met 11-jarigen. Het betreft hier dus niet een vergoeding voor bijvoorbeeld voorbereidingsactiviteiten, maar slechts voor daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten, waarbij voor de vaccinaties de aanvraag beperkt is tot de hoeveelheid door het RIVM geleverde vaccins.

Onderdeel C

Met onderdeel C wordt in artikel 3 het bedrag voor de boostervaccinatie en het bedrag voor de oproep hoog medische risicogroepen 5 tot en met 11 jaar toegevoegd aan de formule waarmee het subsidiebedrag wordt berekend. Deze bedragen worden hieronder toegelicht.

Bedrag voor de boostervaccinatie.

Met de ziekenhuizen is afgesproken dat een daadwerkelijk gezette prik bij personen ten behoeve van de boostervaccinatie vergoed wordt. Het bedrag hiervoor betreft € 21,– per prik. Dit bedrag is hetzelfde als het eerder in het kader van de pilot gehanteerde bedrag.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geschatte kostenopbouw naar aanleiding waarvan er gekozen is om het bedrag per prik vast te stellen op € 21,–.

 

Kosten per prik

Omschrijving

Directe ‘prik’

personeelskosten

€ 11

apothekersassistent, verpleegkundige, observator, registrator e.d.

Directe artsenkosten

€ 1

beoordeling patiënt op de dag zelf

Directe overige personeelskosten

€ 5

projectleiding, facilitair medewerker, beveiliging, ICT-medewerker e.d.

Variabele Indirecte kosten

€ 2

planningsfunctionaris personeel, facilitairbedrijf, beveiliging.

Materiële kosten + overhead

€ 2

 
     

Totale prijs

€ 21

+

     
Bedrag voor de oproep hoog medische risicogroepen van 5 tot en met 11 jaar.

Voor het selecteren en uitnodigen van patiënten die behoren tot de hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar voor een eerste prik, als onderdeel van de primaire vaccinatieserie, ontvangen de ziekenhuizen € 6,– per geselecteerde patiënt. Dit bedrag is hetzelfde als het eerder voor de oproep derde prik gehanteerde bedrag.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geschatte kostenopbouw.

 

Kosten per oproep

Omschrijving

Artsenkosten

€ 3

beoordeling patiënt

Overige personeelskosten

€ 1

projectleiding, facilitair medewerker,

beveiliging, ICT-medewerker, communicatiemedewerker e.d.

Materiële kosten + overhead

€ 2

 
     

Totale prijs

€ 6

+

     
Onderdeel D

Met onderdeel D is artikel 5 gewijzigd. In lid 1 wordt de aanvraagtermijn voor indiening van de aanvragen gewijzigd van 31 maart 2022 tot en met 1 juni 2022. Hiermee wordt de totale aanvraagtermijn verlengd. Deze wijziging is nodig, om voldoende ruimte te bieden voor het laten opstellen van een assurancerapport voor aanvragen van die een bedrag van € 125.000,– te boven gaan. Het opstellen van een assurancerapport vóór 31 maart 2022 bleek in de praktijk niet mogelijk.

In artikel 5 zijn in lid 4 onderdelen van het activiteitenverslag toegevoegd, die zien op de nieuwe subsidiabele activiteiten. Bij de aanvraag tot vaststelling per ziekenhuis dient mitsdien ook opgave te worden gedaan van het aantal keer dat de boostervaccinatie heeft plaatsgevonden en van het aantal personen aan wie de oproep eerste prik hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar is gestuurd.

Onderdeel E

In artikel 8 is voor de ziekenhuizen een plicht opgenomen gegevens van personen die de boostervaccinatie hebben ontvangen te registreren op een wijze die opname in het CIMS mogelijk maakt. Wanneer een boostervaccinatie en de bijbehorende persoonsgegevens geregistreerd zijn in CIMS, kan de ontvanger van de boostervaccinatie een elektronisch coronatoegangsbewijs zoals bedoeld in artikel 58re eerste lid, sub a van de Wet publieke gezondheid opvragen. Indien geen toestemming wordt gegeven voor registratie van de vaccinatie in CIMS, dienen ziekenhuizen in staat te zijn om de ontvanger van de boostervaccinatie op verzoek een elektronisch of papieren coronatoegangsbewijs te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 58re, eerste lid, sub a en b van de Wet publieke gezondheid.

Deze wijziging was nodig nu de eerder gehanteerde registratieplicht in de praktijk tot problemen kon leiden. Vanwege de verschillende gehanteerde systemen binnen de ziekenhuizen bleek een verplichting tot registratie in het zogeheten ZKVI-systeem in de praktijk niet uitvoerbaar.

Onderdeel F

Met onderdeel F wordt een aantal ziekenhuizen en ziekenhuisorganisatie toegevoegd aan bijlage II, die daarop vanwege een administratieve omissie ontbraken.

Onderdeel G

Met onderdeel E wordt bijlage III toegevoegd aan de regeling. In bijlage III is gedefinieerd welke kinderen tot de hoog medisch risicogroepen 5 tot en met 11 jaar behoren.

Artikel II

In afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Omdat de regeling met terugwerkende kracht van toepassing is, is spoedige publicatie wenselijk.

De regeling werkt terug tot en met 1 februari 2022. Deze terugwerkende kracht is noodzakelijk om aan te sluiten bij de aanvang van de aanvraagtermijn die geldt op grond van de Subsidieregeling. De reikwijdte van de regeling wordt dan voor zowel alle (reeds) ingediende aanvragen, als voor de nog in te dienen aanvragen aangepast. Dit heeft louter begunstigende werking.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven