Besluit Defensie volmacht en machtiging lokale werknemers, Ministerie van Defensie

5 augustus 2020,

Nr. BS/2020014417

De Staatssecretaris van Defensie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 1.2 van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020;

Besluit

Artikel 1. Volmacht en machtiging

  • 1. Aan de bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken werkzame secretaris-generaal, directeuren van bedrijfsvoeringsdirecties en uitvoeringsorganisaties en hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland alsmede hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met de overeenkomstige toepassing van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020 inclusief het afhandelen van daarmee verband houdende geschillen bij een geschillencommissie of rechterlijke instantie ten aanzien van werknemers die voor werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland op arbeidsovereenkomst naar lokale voorwaarden in dienst zijn genomen door Defensie.

  • 2. De in het eerste lid bedoelde functionarissen kunnen schriftelijk besluiten dat onder hen ressorterende functionarissen mede bevoegd zijn uitvoering te geven aan de in het eerste lid bedoelde volmacht en machtiging.

  • 3. De in het eerste lid bedoelde functionarissen oefenen hun in het eerste en tweede lid bedoelde bevoegdheden uit met inachtneming van de terzake:

    • a. door of namens de Minister van Defensie en de Minister van Buitenlandse Zaken gemaakte afspraken en

    • b. door of namens de Minister van Buitenlandse Zaken gegeven instructies.

Artikel 2. Ondertekening en vermelding

Het krachtens volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Defensie,

vertegenwoordigd door

[functie] van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

[handtekening]

[naam functionaris]

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze volmacht en machtiging treedt in werking op de dag na ondertekening en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 en geldt totdat deze wordt herroepen.

Den Haag, 5 augustus 2020

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

TOELICHTING

Bij deze regeling verleent de Minister van Defensie met ingang van 1 januari 2020 volmacht en machtiging aan een aantal functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) om rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten ten aanzien van werknemers die voor werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland op arbeidsovereenkomst naar lokale voorwaarden in dienst zijn genomen door Defensie.

Deze regeling betreft de overeenkomstige toepassing van de Legal Status (Local Employees) Regulations 2020 (LSR 2020) ten aanzien van degenen die door Defensie in dienst zijn genomen op arbeidsovereenkomst naar lokale voorwaarden voor werkzaamheden bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk in het buitenland (lokale werknemers) onder het van overeenkomstige toepassing verklaren van de LSR 2020 die voor lokale werknemers van de Staat geldt.

De volmacht en machtiging wordt verleend aan de secretaris-generaal, de directeuren van bedrijfsvoeringsdirecties en uitvoeringsorganisaties (zoals de hoofddirecteur Personeel en Organisatie en de directeur 3W) en de hoofden van vertegenwoordigingen van het Koninkrijk in het buitenland alsmede aan hun plaatsvervangers. Zij zijn bevoegd om schriftelijk te besluiten dat ook onder hen ressorterende functionarissen bevoegd zijn uitvoering te geven aan bedoelde volmacht en machtiging.

De in het eerste en tweede lid van artikel 1 bedoelde bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van de daartoe door of namens de Minister van BZ gegeven instructies. En met inachtneming van de afspraken die terzake tussen de Minister van BZ en de Minister van Defensie zijn gemaakt. Zoals de afspraken die zijn gemaakt in het overleg van de (plaatsvervangend) secretarissen-generaal en zijn vastgelegd in de zogenaamde Attachénotitie.

De Staatssecretaris van Defensie voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

Naar boven