Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij op 20 december 2022, op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft besloten om de door producenten en importeurs van vlakglas vrijwillig gesloten Overeenkomst over de afvalbeheerbijdrage voor vlakglas algemeen verbindend te verklaren voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

Het verzoek is ingediend door Bouwend Nederland (BNL) en Stichting Vlakglasrecycling Nederland (VRN) en heeft betrekking op vlakglas. Vlakglas betreft een verzamelnaam voor meerdere soorten glas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt. De afvalbeheerbijdrage wordt alleen afgedragen voor een van de bestaande soorten vlakglas, namelijk isolatieglas. Isolatieglas is in de Overeenkomst gedefinieerd als een unit van twee of meer ruiten die bijeen wordt gehouden door middel van een metaal- of kunststofstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevel-element van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als isolatieglas beschouwd.

De Overeenkomst vormt een financiële basis voor de invulling, instandhouding en uitvoering van de afvalbeheerstructuur voor vlakglas. De afvalbeheerstructuur is erop gericht om het beheer van vlakglasafval zo doelmatig mogelijk en kostendekkend in te richten. VRN beheert daartoe een dekkend landelijk netwerk van inzamelpunten voor vlakglasafval. Er ligt geen andere regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan deze doelstellingen ten grondslag, waaraan producenten zich zouden moeten houden.

Van het ontwerpbesluit is op 24 oktober 2022 mededeling gedaan in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken hebben van 25 oktober 2022 tot en met 5 december 2022 ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan is een zienswijze ingediend.

Het definitieve besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf de eerste werkdag na de dag van publicatie van het besluit in de Staatscourant gedurende zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Circulaire Economie & Afval, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht. U dient vooraf echter wel een afspraak te maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Gelet op artikel 15.37, vierde lid, van de Wet milieubeheer zijn hieronder de tekst van het besluit en de algemeen verbindend verklaarde overeenkomst opgenomen.

Definitief Besluit

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat neemt het volgende in overweging:

Bouwend Nederland (BNL), gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door de algemeen directeur en voorzitter, en Stichting Vlakglasrecycling Nederland (VRN), gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door de voorzitter en directeur, hebben op 4 juli 2022 een verzoek tot algemeen verbindend verklaring (hierna: avv) als bedoeld in artikel 15.36 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm) van de Overeenkomst over de afvalbeheerbijdrage voor Vlakglas 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 (hierna: Overeenkomst) ingediend.

Het verzoek tot avv is namens de betreffende producenten, waarbij importeurs mede ingebrepen zijn, ingediend. Deze producenten vormen naar mijn oordeel een belangrijke meerderheid van degenen die vlakglas in Nederland in de handel brengen.

De Overeenkomst is gesloten tussen de producenten van vlakglas verenigd in BNL, en de uitvoeringsorganisatie VRN. Vlakglas betreft een verzamelnaam voor meerdere soorten glas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt. De afvalbeheerbijdrage wordt alleen afgedragen voor een van de bestaande soorten vlakglas, namelijk isolatieglas. Isolatieglas is in de Overeenkomst gedefinieerd als een unit van twee of meer ruiten die bijeen wordtgehouden door middel van een metaal- of kunststofstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevelelement van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als isolatieglas beschouwd.

De Overeenkomst vormt een financiële basis voor de invulling, instandhouding en uitvoering van de afvalbeheerstructuur voor vlakglas. De afvalbeheerstructuur is erop gericht om het beheer van vlakglasafval zo doelmatig mogelijk en kostendekkend in te richten. VRN beheert daartoe een dekkend landelijk netwerk van inzamelpunten voor vlakglasafval. Er ligt geen andere regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan deze doelstellingen ten grondslag, waaraan producenten zich zouden moeten houden.

Door de Overeenkomst algemeen verbindend te verklaren gaat de Overeenkomst voor alle producenten gelden, ongeacht of ze reeds aangesloten zijn bij de Overeenkomst. Hierdoor dragen alle producenten op gelijke wijze bij aan het afvalbeheer.

De afvalbeheerbijdrage voor het jaar 2023 zal € 0,30 per vierkante meter isolatieglas bedragen.

De looptijd van de Overeenkomst is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027. Het verzoek is om de Overeenkomst voor een periode van vijf jaar algemeen verbindend te verklaren.

Gelet op artikel 15.36 van de Wet milieubeheer en onderstaande overwegingen en motivering;

1. BESLUIT

de Overeenkomst over de afvalbeheerbijdrage voor Vlakglas 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 voor vlakglas algemeen verbindend te verklaren van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 of zoveel eerder als de Overeenkomst voortijdig eindigt.

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,

DE PLV. DIRECTEUR-GENERAAL MILIEU EN INTERNATIONAAL,

Mr. Judith Elsinghorst

Het besluit tot vaststelling van de algemeen verbindend verklaring en de tekst van de overeenkomst worden bekendgemaakt in de Staatscourant.

2. Procedure

Het verzoek tot avv bestaat uit de Overeenkomst en diverse bijlagen.

Op de voorbereiding van het besluit tot avv is de uitgebreide procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op grond van artikel 15.37 van de Wm.

Het verzoek tot avv, waaronder de Overeenkomst, het ontwerpbesluit en de overige van belang zijnde stukken hebben van 25 oktober 2022 tot en met 5 december 2022 ter inzage gelegen bij Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving, afdeling Circulaire Economie en Afval, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht.

De kennisgeving over de terinzagelegging is op 24 oktober 2022 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt-nr. 2022-28773).

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de aanvraag, bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit is op 5 december 2022 een zienswijze ontvangen van de NVRD.

Op 5 december 2022 is VRN van de inhoud hiervan op de hoogte gebracht en gevraagd op de zienswijze te reageren. Op 5 en 6 december 2022 is hierop aanvullende informatie ontvangen van VRN.

In onderdeel 5 van dit besluit wordt ingegaan op de inhoud van de ingediende zienswijze. De ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het ontwerpbesluit.

3. Beoordeling verzoek tot avv

Inleiding

Een verzoek tot avv moet aan een aantal eisen voldoen om te kunnen worden verleend. Ten eerste moet een verzoek tot avv zijn ingediend door een belangrijke meerderheid van producenten die een bepaald product (voor het eerst) op de markt aanbieden. Dit is geregeld in artikel 15.37 van de Wm. Voorts moet een avv, en daarmee de overeenkomst waarvoor een avv is verzocht, in het belang zijn van een doelmatig afvalbeheer. Dit is geregeld in artikel 15.36, eerste lid, van de Wm. De beoordeling van deze aspecten komen terug in hoofdstuk 3 van dit besluit

Regeling verzoek algemeen verbindend verklaren overeenkomst afvalbeheerbijdrage

Daarnaast moet het verzoek tot avv en de overeenkomst bepaalde informatie bevatten voor een zorgvuldige en adequate beoordeling van het verzoek tot avv. In de voorgelegde overeenkomst moeten bepaalde onderwerpen aan de orde komen en bij het verzoek tot avv moeten naast de overeenkomst ook gegevens worden overlegd, waaronder over de verzoeker(s), betrokken actoren bij het afvalbeheer, de organisatiestructuur en de voorbereiding van het verzoek tot avv. Dit is geregeld in artikel 15.36, tweede lid, van de Wm en de bij horende Regeling verzoek algemeen verbindend verklaren overeenkomst afvalbeheerbijdrage (hierna: Regeling). Deze beoordeling wordt beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit.

Artikel 8 bis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen

Een te verlenen avv moet ingevolge artikel 15.36, eerste lid, van de Wm ook in overeenstemming zijn met artikel 8 bis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (hierna: Kra) waarin de minimumvereisten voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (hierna: upv) zijn geregeld. Dit betekent dat de inhoud van de overeenkomst en overige gegevens bij een verzoek tot avv dienen te voorzien in de benodigde informatie ter beoordeling van de minimumvereisten van artikel 8 bis van de Kra. De vereisten uit artikel 8 bis van de Kra komen terug in de Regeling en wordt beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit.

a. Belangrijke meerderheid

Marktomvang

VRN is bij het bepalen van de marktomvang uitgegaan van een aantal uitgangspunten en aannames:

 • er wordt jaarlijks zo’n 5.500.000 m2 isolatieglas op de markt wordt gebracht. Dit glas wordt zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw gebruikt;

 • in 2021 zijn er bijna 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd (bron: CBS1). In de looptijd van de voorgaande avv zijn er jaarlijks gemiddeld 68.000 woningen gebouwd. Dit is volgens VRN ruim 26% meer dan in de voorgaande periode van de avv. De verwachting is dat de groei in de komende avv periode zal doorzetten.

 • in opdracht van VRN heeft USP een marktonderzoek naar de import van vlakglas uitgevoerd, gebaseerd op het basisglas (enkelglas). Aangezien er in Nederland geen productie van het basisglas meer plaatsvindt, is de import van dit glas 100%. Aan de hand van deze cijfers is berekend dat de hoeveelheid isolatieglas die jaarlijks op de Nederlandse markt wordt afgezet tussen de 5.500.000 en 5.800.000 m2 bedraagt;

Het aantal Nederlandse producenten van isolatieglas bedraagt volgens de schatting van VRN circa 50, qua volume isolatieglas betreft dit 2.591.518 m2, wat circa 47% van de marktomvang is. Ook zijn er naar schatting 150 bedrijven actief met import van vlakglas vanuit Duitsland. Vanuit België zijn er 12 bedrijven die naar Nederland exporteren. De gezamenlijke omzet van het in Nederland op de markt gebrachte isolatieglas wordt door VRN op basis van het onderzoek geschat op € 300 miljoen.

Aantonen belangrijke meerderheid

In artikel 15.37, eerste lid, van de Wm is opgenomen dat een verzoek tot avv slechts kan worden ingediend door degenen die, wat betreft de gezamenlijke omzet van de betrokken stoffen, preparaten of producten een naar het oordeel van Onze Minister belangrijke meerderheid vormen van degenen die deze stoffen, preparaten of producten in Nederland invoeren of op de markt brengen.

Voor de beoordeling van die meerderheid wordt gekeken naar twee criteria: het aandeel van de producenten dat een verzoek tot avv indient in verhouding tot het aantal producenten op de desbetreffende markt van het product en het aandeel van in de handel gebrachte producten van verzoekers op het totaal van hetgeen in de handel is gebracht. Een uitgangspunt is dat het aantal producenten en in de handel gebrachte producten op grond waarvan het verzoek gedaan wordt ten minste 55 procent van de markt moet bedragen. Bovendien moet ten minste een van beide hoger dan of gelijk zijn aan 75 procent.

In de toelichting op de Regeling is aangegeven wat een belangrijke meerderheid onder een belangrijke meerderheid moet worden verstaan. Een uitgangspunt is dat het aantal producenten en in de handel gebrachte producten ten minste 55% moet zijn. Bovendien moet ten minste een van beide hoger dan of gelijk zijn aan 75%.

Aantoning belangrijke meerderheid

De Overeenkomst gaat uit van een afvalbeheerbijdrage op isolatieglas. Over de overige soorten vlakglas wordt geen bijdrage geheven. Desondanks kunnen producenten van deze soorten vlakglas evengoed voor de inzameling en verwerking gebruik maken van de afvalbeheerstructuur van VRN. De belangrijke meerderheid wordt berekend op basis van de producenten van isolatieglas. Deze manier van berekenen sluit aan bij de vorige avv voor vlakglas, die geldig is tot en met 31 december 2022.

De Overeenkomst is aangegaan tussen VRN en BNL, mede namens de producenten van isolatieglas die lid zijn van BNL en zijn verenigd in Vakgroep GLAS van die vereniging.

Vakgroep GLAS is vertegenwoordigd in het bestuur van VRN. Vakgroep GLAS vertegenwoordigt meer dan 80,6% van de producenten van isolatieglas in Nederland. Vakgroep GLAS heeft circa 123 leden die actief zijn in de productie of import van isolatieglas. De algemene ledenvergadering van de Vakgroep GLAS is op 9 juni 2022 unaniem akkoord gegaan met het indienen van het verzoek tot avv. Het voornemen om het verzoek tot avv in te dienen is ook breder gecommuniceerd (zie punt 4f informatieverstrekking).

Een onafhankelijk accountantsbureau heeft een brief opgesteld waarin de meerderheid nader wordt omschreven. Het bureau heeft zich hierbij gebaseerd op de ledenlijst en de gemelde gegevens over isolatieglas van de producenten die onder de voor 2023 geldende avv vlakglas aangifte moesten doen. Deze gegevens zijn verkregen van de Onafhankelijk Administratie Vlakglas (hierna: OAV). Op basis van de lijst van Vakgroep GLAS-leden die in 2020 een aandeel hebben gehad in de productie of import van isolatieglas in Nederland, heeft deze accountant het volgende geconstateerd:

Tabel 1; vertegenwoordiging aantal producenten meerderheid

Aantal producenten van isolatieglas in Nederland over 2020

Aantal

Procentueel

Vakgroep GLAS-leden

123

55,2%

Niet-Vakgroep GLAS-leden

100

44,8%

Totaal

223

100%

Tabel 2; geproduceerd isolatieglas meerderheid

Geproduceerd of geïmporteerd isolatieglas in Nederland over 2020

m2

Procentueel

Aandeel van Vakgroep GLAS-leden

4.417.415

80,6%

Aandeel Niet-Vakgroep GLAS-leden

1.064.335

19,4%

Totaal

5.481.750

100%

De verzoeker heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan het belangrijke meerderheidsvereiste bepaald in artikel 15.37, eerst lid, van de Wm.

b. Doelmatig afvalbeheer

Op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wm beoordeelt de Minister op basis van de overeenkomst en de daarbij overgelegde gegevens de doelmatigheid van het afvalbeheer voor het betrokken product.

Bij het beoordelen van de doelmatigheid van het afvalbeheer gaat het met name om de doelstellingen met betrekking tot het afvalbeheer, de meerwaarde daarvan ten opzichte van de huidige situatie, de efficiënte wijze waarop invulling wordt gegeven aan de organisatie van het afvalbeheer om de gestelde doelen te (kunnen) behalen en de mate waarin kan worden aangetoond dat het in het vooruitzicht gestelde afvalbeheer uitvoerbaar is en blijft. De hiervoor bedoelde meerwaarde kan naast betere inzameling en verwerking, bijvoorbeeld ook betrekking hebben op meer afvalpreventie, voorkoming van dumpen van afval of voorkoming van (illegale) lekstromen. Die meerwaarde kan gebaat zijn bij de betrokkenheid van alle producenten bij het afvalbeheer (grootschaligheid) in verhouding tot de beperkte lasten die daarmee gemoeid zijn voor niet aangesloten producenten. De kenmerken of kwaliteiten van het afvalbeheer vertalen zich ook in de werking, reikwijdte en toegankelijkheid (voor gebruikers) van het inzamel- of verwerkingssysteem als onderdeel van de afvalbeheerstructuur in relatie tot de doelstellingen van inzameling of verwerking. Voorts moet blijken dat producenten en de bij het afvalbeheer betrokken actoren zich aantoonbaar voldoende hebben gecommitteerd aan de doelstellingen of uitvoering van de afvalbeheerstructuur. Daarnaast kan doelmatigheid ook breder worden beoordeeld op basis van een milieubeschermende en economische meerwaarde van het afvalbeheer, bijvoorbeeld door in de logistiek of bedrijfsuitvoering circulair of klimaatneutraal te opereren.

Doelen

Het doel van Overeenkomst is om een financieel en organisatorisch stabiele basis te blijven realiseren voor een robuuste, betrouwbare en goed werkende afvalbeheerstructuur voor het afvalbeheer van vlakglas, hoofdzakelijk zodat de kosten van inzameling en verwerking van vlakglasafval gedekt worden.

Met de avv wil de belangrijke meerderheid van producenten bewerkstelligen dat alle producenten van isolatieglas evenredig bijdragen aan het afvalbeheer. Omwille van de continuering en waarborging van de sinds 2002 bestaande afvalbeheerstructuur voor vlakglasafval, is dit verzoek tot avv ingediend.

De afvalbeheerstructuur functioneert goed. Een groot percentage van het vlakglasafval dat in Nederland ontstaat, wordt door middel van de afvalbeheerstructuur van VRN ingezameld en gerecycled. Naar schatting wordt in totaal minimaal 90% van het vlakglasafval ingezameld. Ongeveer 70% van het vlakglasafval komt in de afvalbeheerstructuur terecht en ongeveer 20% wordt via derden (producenten en afvalverwerkers) ingezameld en vervolgens verwerkt. Ongeveer 98% van het door VRN ingezamelde vlakglasafval wordt gerecycled. Bovendien wil VRN het afvalbeheer verder optimaliseren. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een hoger percentage van inzameling en recycling. Ook wordt er onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor meer (voorbereiden voor) hergebruik.

Er ligt geen andere regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ten grondslag aan de doelstellingen voor het afvalbeheer, bepaald in de Overeenkomst, waaraan producenten zich zouden moeten houden.

Inzameling en verwerking

Essentiele doelstellingen van het afvalbeheer van VRN, die zijn vastgelegd in de Overeenkomst, zijn het stimuleren en bevorderen van (gescheiden) inzameling van vlakglasafval en het recycling daarvan.

Om deze doelen blijvend te halen en zo mogelijk te verbeteren, beheert VRN een landelijk dekkend netwerk van inzamellocaties voor vlakglasafval. Het aantal inzamellocaties neemt jaarlijks toe, waarmee de dichtheid van de locaties in Nederland en de toegankelijkheid voor eindgebruikers ook verder toeneemt. Doordat het inzamelsysteem verschillende soorten locaties omvat, worden bovendien verschillende soorten eindgebruikers en daarmee afvalbronnen bedient.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het scheiden van verschillende glassoorten aan de bron om zo tot hoogwaardigere recycling te komen. Door in te zetten op gescheiden inzameling wordt zoveel mogelijk voorkomen dat vlakglasafval via het bouw- en sloopafval op een andere manier wordt verwerkt of wordt verwijderd, waardoor de grondstoffen minder goed benut of zelfs verloren zouden gaan, en wordt het vlakglasafval zuiverder, waardoor het na recycling hoogwaardiger zou kunnen worden toegepast.

Ook draagt VRN bij aan andere onderzoeken naar optimalisatie en uitbreiding van de afvalbeheerstructuur, waaronder het ontwikkelen van een innovatieve methode voor het (hoogwaardiger) recyclen van (vlak-)glasafval binnen de vlakglasproductie, met als gevolg minder CO2-uitstoot, minder grondstoffengebruik en energiebesparing.

Hergebruik en voorbereiden voor hergebruik

Hoewel VRN niet actief betrokken is bij initiatieven die het hergebruik van vlakglas in de praktijk brengt, erkent VRN de meerwaarde van (voorbereiding voor) hergebruik en draagt daarom bij aan onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe. Het verkennen van mogelijkheden voor (voorbereiden voor) hergebruik is in lijn met de afvalhiërarchie.

Afvalbeheerbijdrage en de afvalbeheerstructuur

De inkomsten van VRN dekken de kosten voor de afvalbeheerstructuur, waarmee wordt beoogd de doelstellingen te halen. De financiering van de afvalbeheerstructuur vindt voor het belangrijkste deel plaats middels het innen van de afvalbeheerbijdrage op isolatieglas. Omdat afval van isolatieglas doorgaans vervuilder en minder eenvoudig te recyclen is dan andere soorten vlakglas, en wegens de praktische invulbaarheid, is ervoor gekozen om alleen voor isolatieglas een afvalbeheerbijdrage in rekening te brengen. In voorgaande avv’s was dit ook het geval.

De aanwezige reserve (het garantiefonds) is nodig voor het opvangen van groei van de hoeveelheid ingezameld vlakglasafval en ter bestrijding van financiële calamiteiten, voortvloeiend uit of samenhangend met het organiseren en/of uitvoeren van het inzamelen en verwerken van vlakglasafval. Als gevolg van de stijgende brandstofprijzen wordt de komende jaren door VRN beperkt ingeteerd op de opgebouwde reserve. Dit is voldoende onderbouwd en bewijst het nut van het bestaan van de reserve.

De bestendigheid en werkzaamheid van de afvalbeheerstructuur alsook de adequaatheid van een mechanisme voor zelfbeheer, worden verder voldoende onderbouwd door het verzorgen van de continue communicatie en coördinatie rondom de inzameling en recycling van het vlakglasafval en de afspraken die zijn gemaakt met de actoren die actief zijn in de uitvoering van de structuur.

Voorts blijkt onder andere uit de toename van inzamellocaties, de landelijke dekking, het inzamelresultaat en recyclingpercentage, dat voldoende van deze actoren zich aantoonbaar hebben gecommitteerd aan de doelstellingen van VRN. Tot slot blijkt uit het indienen van het verzoek tot avv door een belangrijke meerderheid van producenten, dat de continuering van het upv-systeem van VRN door die producenten gewenst is.

Verzoeker heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat is voldaan aan het doelmatig afvalbeheer volgens artikel 15.36, eerste lid, van de Wm.

4. Beoordeling overeenkomst en overige gegevens

De Overeenkomst en de overige aangeleverde gegevens voldoen aan de Regeling. Dit hoofdstuk omschrijft het upv-systeem aan de hand van enkele onderwerpen. Deze onderwerpen zijn gekozen op basis van de onderwerpen die in een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage dienen te staan en de overige gegevens die bij een verzoek tot avv moeten worden aangeleverd.

a. Product (artikel 2, eerste lid, onder b, van de Regeling)

De Overeenkomst heeft betrekking op vlakglas dat voor de eerste maal op de Nederlandse markt aangeboden wordt.

De afvalbeheerstructuur omvat alle soorten vlakglasafval, waaronder blank floatglas, draadglas, figuurglas, gecoat glas, gehard glas, gelaagd glas, brandwerend glas, gekleurd enkel glas, isolatieglas, tuinbouwglas, verzilverd glas, geëmailleerd/geverfd glas, profielglas, glasglazen bouwstenen, gebogen glas, overige soorten vlakglas en combinatieglas. Het heeft geen betrekking op overige soorten glas zoals keramische glas, holglas en glas afkomstig uit de automotive (autoruiten).

De afvalbeheerbijdrage zal alleen voor isolatieglas gelden, berekend per m2. Onder isolatieglas wordt verstaan een unit van twee of meer ruiten van één van bovenstaande samenstellingen van vlakglas die bijeen wordt gehouden door middel van een metaalstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevelelement van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als isolatieglas beschouwd.

Voor isolatieglas dat ook elektr(on)ische apparatuur bevat is met Stichting OPEN, waaraan een avv is verleend voor elektr(on)ische apparatuur voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025 (Stcrt. 2021, 7385), overeengekomen dat voor deze producten afgedragen wordt aan VRN. Er geldt geen verplichting om voor die producten ook aan Stichting OPEN een afvalbeheerbijdrage af te dragen. VRN verzamelt en verwerkt in opdracht van Stichting OPEN het vlakglasafval dat tevens afgedankte elektrische en elektronische apparatuur is. Hiermee wordt voorkomen dat producenten twee keer een afvalbijdrage moeten afdragen.

b. Producent (artikel 2, eerste lid, onder h, van de Regeling)

In de Overeenkomst is aangegeven wie de producenten zijn. De producenten zijn gehouden een afvalbeheerbijdrage te betalen als het product in de handel wordt gebracht. Het gaat hier om eenieder die beroepsmatig, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, isolatieglas in Nederland in de handel brengt. In de handel brengen is gedefinieerd als: ‘het voor het eerst op de markt aanbieden van vlakglas’.

c. Doelstellingen (artikel 2, eerste lid, onder c, van de Regeling)

Er dienen minimumdoelstellingen voor afvalbeheer van het product te worden opgenomen in een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage. Deze doelstellingen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. Bij het bepalen van deze doelstellingen dient rekening gehouden te worden met de afvalhiërarchie van artikel 10.4 van de Wm.

BNL en VRN streven met de Overeenkomst de volgende doelstellingen na:

 • 1. Het behouden en optimaliseren van een afvalbeheerstructuur voor vlakglasafval dat doelmatig en kostendekkend is.

 • 2. Stimulering en bevordering van gescheiden inzameling van vlakglasafval.

 • 3. Stimulering en bevordering van de inzameling van het vlakglasafval.

 • 4. Stimulering en bevordering van recycling van vlakglasafval, waarbij het niveau waarop het materiaal wordt gerecycled afhankelijk is van de samenstelling en zuiverheid van de betreffende vlakglasafvalstroom.

 • 5. Bijdragen aan onderzoek naar de mogelijkheden tot het voorbereiden voor hergebruik van vlakglasafval.

De belangrijkste doelstelling van de Overeenkomst – en het algemeen verbindend verklaren daarvan – is de verdere voortzetting en optimalisering van de afvalbeheerstructuur voor vlakglasafval. Waar mogelijk, wordt daarbij gestreefd naar een hoger percentage van inzameling en recycling.

Inzameling

Gebleken is dat de afvalbeheerstructuur voor vlakglasafval sinds de oprichting succesvol is. Een groot percentage van het vlakglasafval dat in Nederland ontstaat, wordt door middel van de afvalbeheerstructuur ingezameld. In de praktijk is tot op heden gebleken dat ongeveer 70% van het vlakglasafval in de afvalbeheerstructuur terecht komt en ongeveer 20% via derden (producenten en afvalverwerkers) wordt ingezameld en vervolgens verwerkt. Naar schatting wordt derhalve in totaal minimaal 90% van het vlakglasafval ingezameld. Dat percentage wensen de partijen bij de overeenkomst blijvend te halen en zo mogelijk te verbeteren.

Een andere doelstelling is gelegen in het stimuleren en verder bevorderen van het gescheiden inzamelen van vlakglasafval. Er wordt naar schatting 20.000 ton vlakglasafval nog niet gescheiden ingezameld. Dit glas verdwijnt tussen het bouw- en sloopafval. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de Vakgroep GLAS en VRN. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het scheiden van verschillende glassoorten aan de bron om zo tot hoogwaardigere recycling te komen.

Verwerking

Ook de recyclingresultaten zijn reeds hoog. In de praktijk is tot op heden over de langere termijn gebleken dat ongeveer 98% van het door VRN ingezamelde vlakglasafval gerecycled wordt. De partijen bij de Overeenkomst streven ernaar om dit percentage blijvend te halen en zo mogelijk te verbeteren.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de recyclingpercentages in 2019, 2020 en 2021.

Tabel 3; recyclingresultaten

Recycling vlakglas

Ton 2019

%

Ton 2020

%

Ton 2021

%

vlakglasindustrie

3.798

4,70%

6.371

7,30%

7.592

8,40%

isolatieproducten

30.906

38,60%

36.963

41,90%

26.489

29,20%

verpakkingsindustrie

37.748

47,20%

37.475

42,80%

47.551

52,30%

glasparelindustrie

716

0,90%

1.075

1,20%

768

0,80%

totaal

73.204

91,40%

81.614

93,30%

82.400

90,70%

             

Recycling overige componenten

Ton

%

Ton

%

Ton

%

metaal

411

0,60%

476

0,50%

648

0,70%

hout

31

0%

28

0%

11

0,00%

Keramiek, steen, puin

2.669

3,30%

1.467

1,70%

3.324

3,70%

folie (recyclebaar)

3.225

4,10%

3.072

3,50%

4.073

4,50%

totaal

6.396

7,99%

5.043

5,68%

8.056

8,99%

Totaal recycling

79.600

99,40%

86.657

99%

90.456

99,70%

             

Stort

Ton

%

Ton

%

Ton

%

vervuild glas (stort)

223

0,60%

843

1%

405

0,30%

divers

253

0,00%

0

0%

0

0,00%

totaal

476

0,60%

843

1%

405

0,30%

Totaal

80.076

100

87.500

100

90.861

100%

Het afvalbeheer voor vlakglas is geregeld in het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP3). In het sectorplan 38 is hiervoor specifiek beleid opgesteld voor vlakglasafval in Nederland. Het beleid voor vlakglas kent slechts één vorm van nuttige toepassing, te weten recycling van de gehele glasfractie. Van het door VRN ingezamelde glas wordt 8,4% weer toegepast als vlakglas, 29,2% wordt toegepast in de glaswolproductie en 52,3% wordt toegepast als verpakkingsglas. Het overige vlakglas wordt op andere wijze in de glasindustrie gerecycled. Naast de glasscherven komen er ook andere materialen vrij bij de verwerking van het ingezamelde glas van VRN. Dit is onder andere metaal, folie en puin/keramiek, steen en porselein en hout. Deze fracties worden gerecycled of nuttig toegepast. Het resterende materiaal dat uiteindelijk wordt gestort is ongeveer 0,3%.

De afvalbeheerstructuur van VRN voldoet daarmee aan de eisen van LAP3 voor vlakglasafval.

Hergebruik en voorbereiden voor hergebruik

Hergebruik2, waarbij vlakglas opnieuw wordt gebruikt voor hetzelfde doel zonder dat het afval is geweest, vindt in de praktijk plaats door bij renovatie- of sloopwerkzaamheden de ramen uit de gebouwen te halen en deze in een ander gebouw te plaatsen. Hiertoe bestaan verschillende initiatieven van marktpartijen. VRN is niet actief betrokken bij deze initiatieven, omdat deze vorm van afvalpreventie goed door de markt zelf kan worden opgepakt. VRN is geen handelaar in tweedehands ramen, noch is de inzamelstructuur er op dit moment op gericht om vlakglas volledig intact in te zamelen en vervoeren. Daarbij is ook van belang dat oude ramen niet vaak hergebruikt kunnen worden, omdat deze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen uit onder meer het Bouwbesluit 2012.

Doch, wanneer vlakglasafval intact is en blijft, kan het soms wel worden hergebruikt. Dit voorkomt dat het vlakglas onnodig wordt gebroken en omgesmolten. VRN ziet en erkent de meerwaarde van hergebruik – dus als het vlakglas afval is geworden – en draagt daarom bij aan onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe, in lijn met de afvalhiërarchie. Voorbereiding voor hergebruik vindt in de praktijk plaats door isolatieglas uit elkaar te halen en de glaslaag met gedateerde isolatiecoating te vervangen door een glaslaag met coating die voldoet aan de huidige standaarden. Deze vorm van hergebruik van vlakglasafval staat nog in de kinderschoenen. Het is daarom van belang dat hiernaar meer onderzoek wordt verricht. Op dit moment wordt onderzoek verricht naar hergebruik van isolatieglas door de hogeschool van Amsterdam.3 VRN participeert in dit onderzoek en draagt daar ook financieel aan bij.

d. Afvalbeheerstructuur (artikel 2, eerste lid, onder d, e, f en l, en tweede lid, onder h en i, van de Regeling)

In de Overeenkomst moeten de organisatorische en technische opzet van de afvalbeheerstructuur worden opgenomen. De bij de afvalbeheerstructuur betrokken actoren in de keten en hun taken dienen hierbij aan bod te komen. Daarnaast komen de actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de afvalbeheerstructuur aan de orde. En wordt de financieel-economische opzet beschreven alsmede het mechanisme voor zelfbeheer.

Inzameling

Vlakglasstromen kunnen vrijkomen bij veredelaars, glaszetters, schilders, gevelbouwers, kozijnenfabrikanten, aannemers of renovatiebedrijven, maar ook bij particulieren. Combinaties van dergelijke bedrijven komen in de praktijk ook voor.

Het vrijkomende vlakglasafval wordt ingezameld op één van de locaties die voor deze afvalbeheerstructuur zijn ingericht. Dit kunnen diverse types locaties zijn:

 • Inzamelpunten: particuliere bedrijven (waaronder geselecteerde glasgroothandelaren, veredelaars, glaszetters, aannemers) die een deel van hun terrein beschikbaar stellen voor het plaatsen van vlakglascontainers in het kader van dit systeem. Iedereen heeft toegang tot deze containers en kan vrijelijk vlakglasafval afgeven. Aangezien veiligheid en effectiviteit (type containers, bereikbaarheid) van groot belang zijn, moeten de inzamelpunten aan een aantal criteria voldoen. Er is een landelijk dekkend netwerk van openbare inzamelpunten. Het uitgangspunt hiervoor is dat een ontdoener niet verder dan 15 kilometer hoeft te rijden naar een inzamelpunt. De openbare inzamelpunten voldoen aan de criteria van doelmatigheid en veiligheid die zijn opgesteld door VRN.

 • Milieuparken: iedere gemeente kan bij VRN een container aanvragen om geplaatst te worden op de milieuparken. Particulieren kunnen hier hun vlakglasafval storten.

 • Op- en overslagbedrijven: geselecteerde regionale containerbedrijven waar containerladingen vlakglasafval kunnen worden gestort. Deze bedrijven hebben ook zelf de mogelijkheid om vlakglasafval in te zamelen bij hun klanten. VRN haalt hier het vlakglasafval op.

 • Renovatieprojecten: op verzoek worden tijdelijk containers geplaatst bij sloop- en renovatieprojecten. Voor deze projecten wordt voor het plaatsen van een container een maandelijkse bijdrage in rekening gebracht.

De vrijkomende stromen kunnen bestaan uit diverse vlakglassoorten. Doel is om een zo optimaal mogelijke scheiding van vlakglassoorten te realiseren. Indien de mogelijkheden beperkt zijn bestaat de mogelijkheid voor een combinatie van diverse vlakglassoorten die in één container kunnen worden verzameld.

Zodra een container vol is, kan dit worden gemeld bij een speciaal hiervoor ingericht meldpunt en vindt afvoer van de container plaats. Dat gebeurt in de regel binnen enkele dagen tot een week. Afvoer gebeurt rechtstreeks naar de locatie waar de verwerking plaatsvindt; een vlakglasrecyclingfabriek, of via tussenopslag en daarna rechtstreeks naar de vlakglasrecyclingfabriek.

VRN beheert een landelijk dekkend netwerk van inzamelpunten voor vlakglasafval. Het aantal inzamelpunten neemt toe. Hieronder is een overzicht opgenomen van de aantallen en soorten inzamellocaties per 31 december 2021. Behoudens het jaar 2020 (coronacrisis) zit er een stijgende lijn in de hoeveelheid inzamellocaties.

Tabel 4; inzamellocaties

Soort inzamellocatie

2021

2020

2019

2018

2017

Inzamelpunt

382

385

404

377

340

Op- en overslagstation

50

52

48

47

45

Totaal openbare inzamelpunten

432

437

452

424

385

Huurlocatie

482

490

465

399

372

Renovatie-/slooplocatie (ad hoc)

897

760

825

669

645

Milieuparken

251

256

258

233

222

Totaal niet-openbare inzamellocaties

1.631

1.506

1.518

1.346

1.239

Totaal aantal inzamellocaties

2063

1943

1970

1770

1624

Verwerking

De kwaliteitseisen voor het vlakglasafval dat wordt ingenomen zijn vastgelegd in de contracten met op- en overslagstations en inzamelpunten. VRN hanteert acceptatievoorwaarden voor de inname van vlakglasafval. Deze zijn beschikbaar op de website van VRN en worden toegezonden aan iedereen die een inzamelcontainer afneemt van VRN. Om het vrijgekomen vlakglas op te kunnen werken tot bruikbare grondstof voor de glasindustrie is het noodzaak dat het glas wordt gebroken of vermalen.

Na verwerking heeft de betreffende vlakglasrecyclingfabriek de verantwoordelijkheid voor de verkoop van het gerecyclede materiaal.

Betrokken actoren, onder andere uitvoeringsorganisaties

 • VRN is het samenwerkingsverband tussen verenigde producenten en importeurs van vlakglas actief op de Nederlandse markt en is verantwoordelijk voor de organisatie van de afvalbeheerstructuur van het vlakglasafval.

 • De Onafhankelijke Administratie Vlakglas (OAV) verzorgt de inning van de afvalbeheerbijdrage op vlakglas. Sinds 2006 worden deze activiteiten uitgevoerd door Het Branche Bureau (HBB) in Bussum. HBB voert soortgelijke werkzaamheden ook uit voor diverse andere stichtingen en brancheverenigingen. HBB heeft met betrekking tot de OAV een vertrouwelijkheidverklaring opgesteld welke ervoor moet zorgen dat er geen bedrijfsindividuele informatie bij VRN terecht komt.

 • De inzamelpunten stellen hun terrein beschikbaar voor de inzameling van het vlakglas. Zij zien toe op de juiste kwaliteit van het vlakglasafval en de veiligheid tijdens het storten van het vlakglas.

 • De transportbedrijven zijn verantwoordelijk voor het plaatsen, wisselen en afvoeren van de containers. Zij voeren tevens de eerste kwaliteitscontrole op het vlakglas uit en dragen zorg voor de administratieve afhandeling in verband met grensoverschrijdend vervoer van het vlakglasafval.

 • De verwerkers zijn verantwoordelijk voor het recyclen van het vlakglasafval en de afzet van het gerecycled materiaal aan de (glas)industrie. Ook optimaliseren de verwerkers de recyclemogelijkheden.

Financiële opzet

Inkomsten

De financiering van de afvalbeheerstructuur van VRN vindt voor het belangrijkste deel plaats middels de afvalbeheerbijdrage op isolatieglas. Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn de opbrengsten die de recyclers betalen voor het vlakglasafval dat aan hen wordt geleverd. Deze opbrengsten zijn afhankelijk van de kwaliteit en soort vlakglasafval.

Daarnaast zijn er inkomsten doordat er mogelijkheden zijn voor derden om containers te huren via VRN. Deze inkomsten zijn de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. De totale inkomsten voor het jaar 2022 zijn begroot op € 5.053.808.

Uitgaven: kosten voor inzameling

De kosten voor inzameling omvatten de kosten voor het gebruik van containermateriaal bij de inzamelpunten en de logistieke kosten die gemaakt moeten worden bij wisseling van de volle containers en het transport naar de vlakglasrecyclefabriek. Daarnaast worden kosten gemaakt bestaande uit de vergoeding die aan openbare inzamelpunten wordt betaald voor het ter beschikking stellen van hun terrein voor de inzameling van vlakglasafval en het toezicht houden op het storten van vlakglasafval.

De kosten voor inzameling zijn recent sterk gestegen als gevolg van de gestegen brandstofprijzen.

In 2022 zullen nieuwe contracten worden gesloten met de inzamelaar(s) van vlakglasafval.

Uitgaven: kosten organisatie VRN

VRN geeft invulling aan de taken die in het kader van de afvalbeheerstructuur moeten worden uitgevoerd. Concreet betekent dit onder meer de volgende activiteiten:

 • Coördinatie van partijen die zich bezighouden met de inzameling en verwerking van vlakglasafval;

 • Opsporing, registratie en communicatie met producenten die verplicht zijn de afvalbeheerbijdrage te betalen;

 • Verzorgen van de communicatie rondom de inzameling en recycling van het glasafval;

 • Opzet en onderhoud van het volledig inzamelnetwerk. Communicatie met de producenten en adequaat oplossen van knelpunten;

 • Zorgen voor een zo hoog mogelijke mate van scheiding van vlakglasafval, de kwaliteit van de schreven wordt hierdoor verbeterd. Dat leidt tot een hogere mate van recycling en daarmee hogere opbrengst van de scherven;

 • Communicatie met externe partijen; en

 • Verzorgen van de noodzakelijke verslagleggingen.

De kosten die samenhangen met het functioneren van VRN bedragen circa € 800.000,- per jaar. De opbouw van dit bedrag wordt in de onderstaande tabel gespecificeerd. In 2022 zijn er zes personen werkzaam voor VRN.

Tabel 5; begroting VRN 2022–20274

Binnen de afvalbeheerstructuur van VRN wordt onderzoek gestimuleerd dat kan leiden tot een verdere optimalisatie en uitbreiding van de afvalbeheerstructuur. Het betreft hier onderzoek op het gebied van inzameling, hergebruik en verwerking, alsmede op het gebied van organisatie. Deze kosten worden in vergelijking met de vorige avv niet meer apart begroot, maar maken onderdeel uit van de personele en logistieke kosten. Jaarlijks wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om op dit gebied een beroep te doen op subsidiemogelijkheden.

Mechanisme zelfbeheer

Er zijn voorwaarden opgenomen in de Overeenkomst die voorzien in bevoegdheden om opgave en betaling af te dwingen. Ook bestaat de mogelijk tot het opleggen van boetes en is er een controle ingeregeld op de werkwijze van de OAV. Deze controle vindt plaats door een onafhankelijk registeraccountant. Hiermee is de kwaliteit van gegevens geborgd. Daarnaast is er een voorziening gereserveerd voor de continuïteit van de afvalbeheerstructuur.

Voorziening

De benodigde reserve (garantiefonds) voor de continuïteit bedraagt € 1.500.000,-. Deze reserve is nodig voor het opvangen van groei van de hoeveelheid ingezameld vlakglasafval en ter bestrijding van financiële calamiteiten, voortvloeiend uit of samenhangend met het organiseren en/of uitvoeren van de afvalbeheerstructuur. Als gevolg van de stijgende brandstofprijzen wordt er de komende jaren beperkt ingeteerd op de opgebouwde reserve.

e. Afvalbeheerbijdrage (artikel 2, eerste lid, onder g, i, j en k, van de Regeling)

De afvalbeheerbijdrage is de bijdrage in de kosten van het beheer van een afvalstof. De opbrengst van de afvalbeheerbijdrage dient om het ketendeficit te dekken en de afvalbeheerstructuur te financieren. In de Overeenkomst wordt de hoogte van de afvalbeheerbijdrage gegeven dan wel de wijze van berekenen en hoe de afvalbeheerbijdrage wordt geheven.

In artikel 4.4 van de Overeenkomst is beschreven dat de afvalbeheerbijdrage voor isolatieglas € 0,30 per m2 (exclusief btw) bedraagt. De afvalbeheerbijdrage dient om het ketendeficit op te lossen en niet meer zal bedragen dan nodig is om de afvalbeheerstructuur op kostenefficiënte wijze uit te voeren. De afvalbeheerbijdrage zal specifiek worden gebruikt voor de instandhouding van de afvalbeheerstructuur, daarbij inbegrepen logistieke kosten die worden gemaakt bij de inzameling

van het Vlakglasafval, kosten voor de organisatie van VRN en kosten voor voorlichting en rapportage. De afvalbeheerbijdrage wordt afgedragen door iedere producent voor elke m2 isolatieglas die voor het eerst op de Nederlandse markt wordt aangeboden.

In artikel 4.5 van de Overeenkomst is tevens voorzien in de mogelijkheid voor VRN om de bijdrage jaarlijks te wijzigen, rekening houdend met de actuele en voorziene inkomsten en kosten voor het in stand houden van de afvalbeheerstructuur. De vast te stellen afvalbeheerbijdrage voor isolatieglas mag volgens artikel 4.6 van de Overeenkomst ten hoogste € 0,40 per m2 (exclusief btw) bedragen.

Binnen de glassoort isolatieglas is differentiatie in tarief niet mogelijk, omdat het steeds gaat om producten met dezelfde eigenschappen en dezelfde recyclepotentie. Voorts is ontmanteling van isolatieglas niet mogelijk, zodat niet kan worden gedifferentieerd naar eigenschappen van de verschillende onderdelen. Isolatieglas bevat in de regel verschillende materialen. Afval van isolatieglas is daarom doorgaans vervuilder en minder eenvoudig te recyclen dan andere soorten vlakglas. Om deze reden, en de praktische invulbaarheid, is gekozen alleen voor isolatieglas een afvalbeheerbijdrage in rekening te brengen.

De OAV int in opdracht van en namens VRN de afvalbeheerbijdrage bij de producenten (artikel 5 van de Overeenkomst). Producenten ontvangen elk kwartaal een opgaveformulier waarmee opgaaf gedaan kan worden van het aantal vierkante meters isolatieglas dat door de betreffende producent in de handel is gebracht. De opgave moet binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal worden gedaan. Na opgave moet de producent binnen 30 dagen de verschuldigde afvalbeheerbijdrage overmaken aan de OAV. De door de OAV ontvangen afvalbeheerbijdrage wordt periodiek en automatisch overgemaakt naar VRN.

f. Informatieverstrekking (artikel 2, tweede lid, onder d, e en g, van de Regeling)

Een goede voorlichting aan de producenten, actoren binnen de afvalbeheerstructuur en afvalstoffenhouders en eindgebruikers is van cruciaal belang voor een geslaagde invoering van de afvalbeheerbijdrage. Daarnaast moet aangegeven worden hoe jaarlijks verslag wordt gedaan over de vraag of is voldaan aan de doelstellingen en over de inzet van maatregelen op basis waarvan het besluit tot avv mede is verleend.

Betrekken producenten bij de avv

In 2003 heeft VRN bij het eerste avv-verzoek een uitgebreide mailing onder alle bedrijven die mogelijkerwijs onder de definitie van producent van isolatieglas konden vallen rondgestuurd. Omdat de activiteiten van een bedrijf kunnen veranderen en omdat er steeds nieuwe bedrijven worden opgericht, zijn er in de afgelopen jaren meerdere mailings verstuurd naar bedrijven die zich mogelijk de bijdrage moeten afdragen zijn. Inmiddels zijn er ruim 1.000 bedrijven aangeschreven. Van al deze bedrijven zijn er momenteel ongeveer 330 die daadwerkelijk de afvalbeheerbijdrage betalen.

Sinds de introductie van de afvalbeheerbijdrage in 2003 heeft de Stichting VRN de volgende publicitaire middelen ingezet:

 • Brochure;

 • Folder;

 • Actuele website, www.vlakglasrecycling.nl;

 • Artikelen in alle relevante vakbladen voor glashandel, glaszetters, gevelbouwers, etc.;

 • Nieuwsbrieven voor het geven van actuele informatie;

 • Voorlichting tijdens de diverse regiobijeenkomsten en algemene ledenvergaderingen van glasproducenten en handelaren;

 • Verzorgen van lezingen tijdens (vak)beurzen;

 • Persoonlijke bezoeken aan glasproducenten en handelaren;

 • Persoonlijke bezoeken aan relevante brancheorganisaties;

 • Deelname als exposant aan beurzen gericht op de bouw- en afvalbranche;

 • Communicatie via een Twitteraccount.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vakgroep GLAS in juni 2022 is de aanvraag voor de verlenging van de avv van de afvalbeheerbijdrage op isolatieglas besproken. Alle leden van de Vakgroep GLAS zijn daarover voorafgaand aan de vergadering geïnformeerd. VRN en BNL hebben daarnaast ook producenten die niet zijn aangesloten bij de Vakgroep GLAS geïnformeerd over het voornemen tot avv voor vlakglas. Dat is gebeurd door het informeren van brancheorganisaties VMRG (branchevereniging voor gevelbouwers), de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG) de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT).

Communicatie over het inleveren van vlakglasafval

Partijen die vlakglasafval kunnen aanleveren zijn partijen als aannemingsbedrijven, glaszetters, sloop- en renovatiebedrijven, schilders, veredelaars en (incidenteel) particulieren. VRN heeft veel contact met de zakelijk markt, omdat dat de partijen zijn die het glas vervangen en dus het vlakglasafval in handen krijgen en zich daarvan ontdoen. Zo is er contact met afvalstoffenhouders (glaszetters, afvalinzamelaars, enzovoorts) om hen te stimuleren het oude glas in containers van VRN te deponeren.

VRN zorgt voor diverse en regelmatige publiciteit rondom de afvalbeheerstructuur en heeft hier budget voor ter beschikking. Het doel van het communicatietraject bestaat uit het informeren van partijen die direct of indirect betrokken zijn bij de afvalbeheerstructuur voor vlakglas omtrent het bestaan en de werking van de afvalbeheerstructuur en de voordelen hiervan voor de betrokken partijen. VRN streeft er zo veel mogelijk naar deze partijen al in te lichten van het bestaan van de afvalbeheerstructuur bij de aanschaf of het gebruik van vlakglas. VRN spant zich in om ook andere voor de afvalbeheerstructuur relevante actoren te bereiken.

Communicatie vindt ook plaats door het op regelmatige basis uitbrengen van een nieuwsbrief, een uitgebreide mailing, het actueel houden van de website van VRN, het verzorgen van regelmatige publicaties in diverse vakbladen die zijn gericht op de doelgroepen, advertenties, direct contact met (niet) geregistreerde partijen, overleg met brancheorganisaties, fysieke bezoeken, het geven van cursussen en deelname aan (vak)beurzen.

VRN richt haar communicatie ook tot particuliere eindgebruikers. Dit contact vindt voornamelijk plaats via gemeenten, omdat gemeenten een groter en laagdrempeliger bereik hebben. VRN voorziet gemeenten van actuele informatie over VRN en de afvalbeheerstructuur voor vlakglasafval. Gemeenten kunnen deze informatie vervolgens opnemen in hun afvalwijzers. VRN voorziet ook websites zoals die van Milieu Centraal van informatie over VRN en de afvalbeheerstructuur voor vlakglasafval. Op dergelijke websites worden particulieren geïnformeerd over de wijze waarop vlakglasafval verwerkt wordt. Ook informeert VRN brancheorganisaties als de NVRD zodat vlakglasafval op milieuparken adequaat wordt ingezameld. Verder vindt communicatie met particuliere eindgebruikers plaats via de website van VRN. Deze website bevat laagdrempelige informatie over de afvalbeheerstructuur van VRN en richt zich mede tot particulieren.

Verslaglegging

VRN stelt twee verslagen op: een verslag aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en een openbaar verslag.

Ieder jaar wordt door VRN uiterlijk op uiterlijk 31 mei aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat gerapporteerd welke vorderingen in de daarvoor liggende periode zijn behaald.

In deze rapportage worden de volgende zaken opgenomen:

 • De hoeveelheid vlakglas die in dat jaar op de Nederlandse markt is aangeboden en die valt onder de werkingssfeer van avv.

 • De hoeveelheid vlakglas die in dat jaar in de afvalbeheerstructuur is terechtgekomen.

 • De in het jaar behaalde recyclingpercentages. De recyclingpercentages worden berekend op basis van de massabalans van de verwerker(s). Naast recyclingpercentages wordt eveneens aangegeven in welke kanalen de resulterende glasstromen terecht zijn gekomen.

 • De hoeveelheid te storten of verbranden restfractie. De betreffende hoeveelheden worden bepaald aan de hand van de massabalans van de verwerker(s).

 • Een overzicht van inkomsten en uitgaven

 • Inzicht in de voorziening.

 • Een overzicht van producenten die zijn aangesloten bij de Overeenkomst.

Het openbare verslag brengt VRN jaarlijks voor 1 augustus uit over de uitvoering van de afvalbeheerstructuur. Daarin wordt in ieder geval aandacht besteed aan gegevens over de in de handel gebrachte producten, de inzameling en verwerking daarvan in de afvalfase en de daarmee beoogde doelstellingen. De (jaar)verslagen worden op de website van VRN gepubliceerd.

De monitoring ten behoeve van de rapportage vindt plaats door middel van maandelijkse opgave van transporteurs en verwerkers en opgaven één maal per kwartaal door de producenten. Een overzicht van inkomsten en uitgaven wordt opgesteld op basis van een door een registeraccountant goedgekeurde jaarrekening. De betrouwbaarheid van de informatie wordt gecontroleerd door steekproefcontroles bij de deelnemers. Daarnaast worden bij de verwerkers een audit gedaan of kan een accountantsverklaring verlangd worden over de door hen aangeleverde gegevens.

5. Zienswijze

Op 5 december 2022 is door de NVRD een zienswijze ingediend, die binnen de daarvoor geldende termijn is ontvangen. De NVRD is de branchevereniging van Nederlandse gemeenten en hun publieke afvalbedrijven.

In de reactie heeft de NVRD een aantal opmerkingen gemaakt. Hieronder zijn deze opmerkingen samengevat en is reactie gegeven.

Samenvatting van de zienswijze:

De NVRD geeft aan blij te zijn met de vrijwillige uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die verzoekers op zich hebben genomen om een afvalbeheerstructuur op te zetten en reageert op enkele punten uit het ontwerpbesluit.

Ten eerste geeft de NVRD aan samen met VRN te willen toewerken naar een situatie waarin ontdoeners zoals gemeentelijke milieustraten niet langer betalen voor het inzamelen en aanbieden van ingezameld vlakglas en geeft hierbij aan dat dit het principe van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid raakt.

Het tweede punt dat de NVRD aanhaalt is preventie, het voorkomen dat vlakglas dat wordt vervangen in het afvalstadium terechtkomt. De NVRD pleit hierbij voor het openhouden van de mogelijkheid voor andere partijen om initiatieven op te zetten voor preventie.

Ten derde geeft de NVRD aan dat informatie eenduidig en aan alle gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties moet worden gecommuniceerd. Hierbij haalt de NVRD de relatie met alle andere upv-stromen aan. De NVRD pleit voor afstemming met de NVRD als koepel van gemeenten en publieke afvalbedrijven.

Reactie:

Met betrekking tot het eerste punt over de kosten van inzameling en recycling: VRN geeft aan in overleg te zijn met de NVRD over de kosten van inzameling van vlakglas dat op milieustraten wordt ingezameld. Doordat de kwaliteit van het ingezamelde vlakglas afkomstig van milieustraten over het algemeen slecht is, zijn de kosten van deze inzameling hoger. Ook maakt VRN extra kosten door sinds een aantal jaar voor milieustraten kleinere containers aan te bieden, om afkeur van grotere hoeveelheden vlakglas te voorkomen en zo de kosten van gemeenten te verlagen. De aan de gemeenten doorberekende kosten zijn lager dan de daadwerkelijk kosten die VRN maakt voor de inzameling bij gemeenten. Door de financiële drempel ziet VRN de kwaliteit verbeteren. Tegelijkertijd werkt VRN aan voorlichting en begeleiding om de kwaliteit te verbeteren om zo uiteindelijk tot steeds lagere kosten voor gemeenten te komen.

Met betrekking tot het tweede punt over preventie: VRN is betrokken bij een aantal projecten om vlakglas circulair te maken. VRN laat ruimte voor initiatieven en levert medewerking. Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat vlakglas dat decennia geleden op de markt gebracht is in veel gevallen niet aan de huidige eisen voldoet en daarom recycling in veel gevallen voor de hand ligt. VRN richt zich primair op deficitstromen. Ook gaat VRN samen met branches die betrokken zijn bij de gevelbouw onderzoeken hoe gevelelementen, inclusief vlakglas, circulair gemaakt kunnen worden.

Met betrekking tot het derde punt over de communicatie aan gemeenten en gemeentelijke uitvoeringsorganisaties: VRN geeft aan hiervoor afhankelijk te zijn van gemeenten. VRN geeft aan met de NVRD afgesproken te hebben gezamenlijk op te gaan trekken in het voorlichten van milieustraten over acceptatievoorwaarden en het voorkomen van vervuilingen. Partijen hebben de vrijheid om communicatie rondom andere upv-productstromen op elkaar af te stemmen.

Samenvattend wordt geconcludeerd dat de ingediende zienswijze van de NVRD geen aanleiding geeft tot wijziging van het ontwerpbesluit.

Overeenkomst over de Afvalbeheerbijdrage voor Vlakglas 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027

De ondergetekenden,

 • 1. Bouwend Nederland, de vereniging van bedrijven in de sectoren bouw en infrastructuur (‘BNL’),

  Vertegenwoordigd door F. Heinis, algemeen directeur, en M.J.M. Verhagen, voorzitter

  Postbus 340

  2700 AH Zoetermeer

  Kvk-nummer: 40408058

 • 2. Stichting Vlakglas Recycling Nederland (‘VRN’)

Vertegenwoordigd door D. Overduin, voorzitter, en C. Wittekoek, directeur

Postbus 340

2700 AH Zoetermeer

Kvk-nummer: 24334110

overwegende dat,

 • BNL Producenten van Vlakglas vertegenwoordigt. Deze Producenten zijn verenigd in de Vakgroep GLAS, die onderdeel uitmaakt van BNL. Zij vormen gezamenlijk wat betreft aantal en omzet een belangrijke meerderheid van degenen die Vlakglas in Nederland invoeren of op de markt brengen,

 • Producenten beogen dat er een doelmatige Afvalbeheerstructuur voor Vlakglas is waarmee uiting gegeven wordt aan ‘producentenverantwoordelijkheid’,

 • Daartoe in het verleden een Afvalbeheerstructuur is opgezet die door VRN wordt beheerd, welke Afvalbeheerstructuur partijen beogen te continueren,

 • Deze overeenkomst de financiële basis vormt voor de Afvalbeheerstructuur, en Producenten op grond van deze overeenkomst een Afvalbeheerbijdrage afdragen ter dekking van de Afvalbeheerstructuur,

 • Deze overeenkomst verplichtingen in het leven roept voor Producenten van specifieke soort van Vlakglas, namelijk Isolatieglas. In de Afvalbeheerstructuur wordt ook ander Vlakglasafval dan Isolatieglas verwerkt. Voor partijen die geen Isolatieglas in de handel brengen, maar wel ander Vlakglas, roept deze overeenkomst geen verplichtingen in het leven;

 • Partijen het in het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen noodzakelijk achten dat deze overeenkomst overeenkomstig artikel 15.36 van de Wet milieubeheer algemeen verbindend wordt verklaard door de Minister.

 • Producenten van Vlakglas dat ook kwalificeert als elektrische en elektronische apparatuur (‘EEA’) zoals gedefinieerd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, hebben diverse verplichtingen onder die Regeling, waaronder de verplichtingen (i) om zorg te dragen voor gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische vlakglasapparatuur, (ii) om voorgeschreven inzamelpercentages te halen, (iii) om het afval te verwerken, (iv) om de inzameling en verwerking te financieren en (v) registratieverplichtingen. Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN’) houdt een afvalbeheerstructuur in stand ten behoeve van afgedankte elektrische en elektronische apparaten. OPEN is enig aandeelhouder van Afvalbeheerstructuur AEEA B.V en draagt zorg voor de inkoop en aansturing van uitvoeringsactiviteiten ten behoeve van de Afvalbeheerstructuur OPEN. VRN en Afvalbeheerstructuur AEEA B.V. zijn overeengekomen dat VRN invulling geeft aan de wettelijke verplichtingen inzake Vlakglas dat ook kwalificeert als EEA. Over Isolatieglas dat ook EEA is, dragen Producenten een afvalbeheerbijdrage af aan VRN; er geldt geen verplichting om voor die producten ook aan OPEN een afvalbeheerbijdrage af te dragen.

komen overeen als volgt:

1. DE DEFINITIES

 • 1.1 Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Elektrische of elektronische apparaten die afvalstoffen zijn in de zin van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, daaronder begrepen alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt.

 • 1.2 Afvalbeheerbijdrage

  De bijdrage in de kosten van het doelmatig beheer van het Vlakglasafval en de instandhouding van de Afvalbeheerstructuur, waaronder wordt begrepen het in stand houden van het Garantiefonds.

 • 1.3 Afvalbeheerstructuur

  De door VRN opgezette en in stand te houden Afvalbeheerstructuur waarbinnen Vlakglasafval wordt ingezameld en verwerkt.

 • 1.4 Garantiefonds

  Het door VRN aangehouden fonds ter bestrijding van financiële calamiteiten, voortvloeiend uit of samenhangend met het organiseren en/of uitvoeren van het inzamelen en verwerken van Vlakglas in Nederland, welk fonds gevuld wordt met eventuele positieve saldi in enig jaar.

 • 1.5 In de handel brengen

  Het voor het eerst op de markt aanbieden van Vlakglas.

 • 1.6 Inzamelen

  Het proces van verzameling van Vlakglasafval, met inbegrip van de voorlopig sortering en de voorlopige opslag van Vlakglasafval, om het afval daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie.

 • 1.,7 Minister

  De Minister zoals bedoeld in artikel 15.36, eerste lid, jo. artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

 • 1.8 OAV

  Onafhankelijke Administratie Vlakglas, ondergebracht bij Stichting Fonds Vlakglas Recycling Nederland. Dit is de organisatie die in opdracht van en namens VRN de Afvalbeheerbijdrage int en daarvan een administratie bijhoudt.

 • 1.9 Producent

  Leden van de Vakgroep Glas van BNL die beroepsmatig, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, Isolatieglas in Nederland in de handel brengen. Wanneer deze overeenkomst algemeen verbindend wordt verklaard zoals bedoeld in Artikel 7, wordt onder Producent verstaan: eenieder die beroepsmatig, ongeacht de gebruikte verkooptechniek, Isolatieglas in Nederland in de handel brengt.

 • 1.10 Vlakglas

  Een verzamelnaam voor meerdere soorten glas die in de woning- en utiliteitsbouw worden gebruikt. Hiertoe behoren de volgende en hieronder gedefinieerde soorten glas: Blank floatglas, Draadglas, Figuurglas, Gecoat glas, Gehard glas, Gelaagd glas, Brandwerend glas, Gekleurd enkel glas, Isolatieglas, Tuinbouwglas, Verzilverd glas, Geëmailleerd/geverfd glas, Profielglas, Glazen bouwstenen, Gebogen glas, Overig vlakglas en Combinatieglas.

  • a. Blank floatglas

   Doorzichtig Vlakglas met gladde en ogenschijnlijk vlakke oppervlakken.

  • b. Draadglas

   Doorschijnend Vlakglas met draadinleg.

  • c. Figuurglas

   Vlakglas met een gefigureerd oppervlak aan één of beide zijden.

  • d. Gecoat glas

   Vlakglas met een extreem dun doorzichtig metaallaagje op het oppervlak aangebracht.

  • e. Gehard glas

   Thermisch of chemisch behandeld Vlakglas om de sterkte/belastbaarheid te verhogen.

  • f. Gelaagd glas

   Vlakglas met een of meerdere tussenlagen van een kunststof materiaal.

  • g. Brandwerend glas

   Vlakglas met een of meerdere tussenlagen en voorzien van een brandvertragende gel of folie.

  • h. Gekleurd enkel glas

   Doorzichtig gekleurd Vlakglas met gladde en ogenschijnlijk vlakke oppervlakken.

  • i. Isolatieglas

   Unit van twee of meer ruiten van één van de in dit artikellid genoemde samenstellingen die bijeen wordt gehouden door middel van een metaal- of kunststofstrip en een kitafdichting. Ook indien deze is toegepast in een geprefabriceerd bouwdeel, zoals een kozijn of gevelelement van aluminium, kunststof, hout of enig ander materiaal, wordt de unit als Isolatieglas beschouwd.

  • j. Tuinbouwglas

   Glas dat wordt toegepast voor kassenbouw in de tuinbouwsector.

  • k. Verzilverd glas

   Doorzichtig Vlakglas met een spiegelend zeer dun metaal- of laklaagje op het oppervlak aangebracht.

  • l. Geëmailleerd/geverfd glas

   Vlakglas met een dun laagje emaille of verf op het oppervlak aangebracht.

  • m. Profielglas

   Al dan niet gewapend glas in U-vorm.

  • n. Glazen bouwstenen

   Doorschijnende glazen elementen die luchtdicht zijn en die doorgaans samengesteld zijn uit twee of meer aan elkaar gelaste delen in blokvorm.

  • o. Gebogen glas

   Warm of koud gebogen glas, uitvoeringsmogelijkheden in al de in dit artikellid genoemde glassoorten.

  • p. Overig vlakglas

   Vlakglas met uit het oogpunt van herbruikbaarheid vergelijkbare eigenschappen als de in dit artikellid genoemde Vlakglassoorten.

  • q. Combinatieglas

   Een mengsel van twee of meer van bovenstaande Vlakglassoorten.

 • 1.11 Vlakglasafval

  Vlakglas waarvan de houder zich in Nederland ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

2. DOELSTELLINGEN

 • 2.1 Met deze overeenkomst zetten partijen de reeds bestaande Afvalbeheerstructuur voort.

 • 2.2 Partijen streven met het sluiten van deze overeenkomst de volgende doelstellingen na:

  • a. Het behouden en optimaliseren van een beheerstructuur van zo doelmatig mogelijk beheer van Vlakglasafval dat kostendekkend is.

  • b. Stimulering en bevordering van gescheiden inzameling van Vlakglasafval.

  • c. Stimulering en bevordering van de inzameling van het Vlakglasafval. In de praktijk is tot op heden gebleken dat ongeveer 70% van het Vlakglasafval in de Afvalbeheerstructuur terecht komt en ongeveer 20% via derden (Producenten en afvalverwerkers) wordt ingezameld en vervolgens verwerkt. Naar schatting wordt derhalve in totaal minimaal 90% van het Vlakglasafval ingezameld. Dat percentage wensen partijen blijvend te halen en zo mogelijk te verbeteren.

  • d. Stimulering en bevordering van recycling van Vlakglasafval, waarbij het niveau waarop het materiaal wordt gerecycled afhankelijk is van de samenstelling en zuiverheid van de betreffende vlakglasafvalstroom. In de praktijk is tot op heden gebleken dat ongeveer 98% van het door VRN ingezamelde Vlakglasafval gerecycled wordt. Partijen streven er naar om dit percentage blijvend te halen en zo mogelijk te verbeteren

  • e. Bijdragen aan onderzoek naar de mogelijkheden tot het voorbereiden voor hergebruik van Vlakglasafval.

3. DE AFVALBEHEERSTRUCTUUR

 • 3.1 De Afvalbeheerstructuur is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • a. Al het Vlakglasafval kan worden verwerkt via de Afvalbeheerstructuur. Niet van belang is of het Vlakglas in de handel is gebracht voor of na de inwerkingtreding van deze overeenkomst of het besluit tot algemeen verbindend verklaring.

  • b. Er is een landelijk dekkend netwerk van openbare inzamelpunten. Het uitgangspunt hiervoor is dat een ontdoener niet verder dan 15 kilometer hoeft te rijden naar een inzamelpunt. De openbare inzamelpunten voldoen aan de criteria van doelmatigheid en veiligheid als opgesteld door VRN.

  • c. VRN draagt zorg voor inzameltransport, het ter beschikking stellen van containers en de verwerking dan wel recycling van het Vlakglasafval. De frequentie van inname is zodanig dat inzamelcontainers na een verzoek daartoe van degene die beschikt over een container van VRN, binnen enkele dagen tot een week wordt geleegd.

  • d. Het Vlakglasafval wordt zo veel mogelijk gescheiden ingezameld. Na inzameling vinden in opdracht van VRN geen sorteeractiviteiten meer plaats; dat gebeurt bij de recyclers.

  • e. Voor het Vlakglasafval dat wordt ingenomen, gelden acceptatiecriteria. Deze zijn beschikbaar op de website van VRN en toegezonden aan iedereen die een inzamelcontainer afneemt van VRN.

  • f. De verwerkingstechnieken die worden toegepast zijn in het bijzonder omsmelting van scherven van Vlakglasafval tot nieuwe glasproducten en hergebruik van (intact) Vlakglasafval zonder omsmelten.

  • g. Financiering van de Afvalbeheerstructuur vindt onder meer plaats door middel van de Afvalbeheerbijdrage voor Isolatieglas.

  • h. Een reserve wordt opgebouwd (het Garantiefonds) ter bestrijding van financiële calamiteiten en om nader technologisch onderzoek te (laten) doen om de Afvalbeheerstructuur verder te kunnen optimaliseren.

 • 3.2 VRN is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van Vlakglasafval dat aan haar wordt aangeboden en door haar wordt geaccepteerd.

 • 3.3 VRN accepteert alleen Vlakglasafval. Dat betekent dat kozijnen of andere kaders waarin het Vlakglas is aangebracht dienen te worden verwijderd alvorens het Vlakglasafval kan worden aangeboden en zal worden geaccepteerd.

 • 3.4 Producenten zijn verplicht om zich te registreren bij VRN. Registratie vindt plaats door het invullen van het registratieformulier dat telefonisch of schriftelijk kan worden aangevraagd bij VRN. Het formulier kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij VRN. Binnen 1 maand na ontvangst van het formulier ontvangt de aanvrager een bevestiging van de registratie.

 • 3.5 VRN zal zich op eenzelfde wijze opstellen tegenover Producenten alsmede hun producten, en zal hierbij geen onderscheid maken naar bijvoorbeeld oorsprong of grootte van het product.

 • 3.6 De Afvalbeheerstructuur wordt gefinancierd middels onder andere:

  • a. De Afvalbeheerbijdrage die door Producenten wordt afgedragen voor Isolatieglas;

  • b. De Opbrengst van de verkoop ingezameld Vlakglasafval aan afvalverwerkers en/of Producenten;

  • c. De Opbrengst van verhuur van inzamelcontainers die in aanvulling op de vaste openbare inzamelingspunten aan derden ter beschikking worden gesteld.

4. DE AFVALBEHEERBIJDRAGE

 • 4.1 Teneinde een doelmatige en kostendekkende landelijke Afvalbeheerstructuur voor Vlakglas op te zetten, verplichten de Producenten zich tot het afdragen van de Afvalbeheerbijdrage. Uitgangspunt is dat de Afvalbeheerbijdrage dient om het ketendeficit op te lossen en niet meer zal bedragen dan nodig is om de Afvalbeheerstructuur op kostenefficiënte wijze uit te voeren.

 • 4.2 De Afvalbeheerbijdrage zal specifiek worden gebruikt voor de instandhouding van de Afvalbeheerstructuur, daarbij inbegrepen logistieke kosten die worden gemaakt bij de inzameling van het Vlakglasafval, kosten voor de organisatie van VRN en kosten voor voorlichting en rapportage over de Afvalbeheerstructuur.

 • 4.3 Iedere Producent is gehouden voor elke vierkante meter Isolatieglas die hij in de handel brengt de Afvalbeheerbijdrage af te dragen aan VRN.

 • 4.4 De hoogte van de Afvalbeheerbijdrage bedraagt € 0,30 per vierkante meter Isolatieglas (exclusief BTW).

 • 4.5 De hoogte van de Afvalbeheerbijdrage voor Isolatieglas kan jaarlijks door VRN worden bijgesteld, rekening houdend met de actuele en voorziene inkomsten en kosten voor het in stand houden van de Afvalbeheerstructuur. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, stijging van logistieke kosten, stijging van energieprijzen, terugval in productie en toename in de hoeveelheid afvalglas. Een besluit tot wijziging van de hoogte van de Afvalbeheerbijdrage wordt uiterlijk op 1 november voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de wijziging geldt, door VRN genomen en bekend gemaakt aan de Producenten. De wijziging gaat niet eerder in dan met ingang van de eerste dag van het volgende kalenderjaar.

 • 4.6 De door VRN vast te stellen Afvalbeheerbijdrage voor Isolatieglas mag ten hoogste € 0,40 per vierkante meter (exclusief BTW) bedragen.

 • 4.7 De bijgestelde hoogte van de Afvalbeheerbijdrage wordt aan alle Producenten per e-mail persoonlijk medegedeeld, alsmede via de nieuwsbrief van VRN bekendgemaakt.

 • 4.8 Indien niet uiterlijk op 1 november een besluit tot wijziging van de hoogte van de Afvalbeheerbijdrage is genomen, geldt voor het volgende kalenderjaar de op dat moment geldende Afvalbeheerbijdrage.

 • 4.9 Bij het vaststellen van de hoogte van de Afvalbeheerbijdrage voor Isolatieglas neemt VRN als uitgangspunt dat overmatige fondsvorming en onderdekking moeten worden voorkomen, waarbij de hoge kwaliteit van de Afvalbeheerstructuur in stand moet worden gehouden.

 • 4.10 Indien de algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst of de Afvalbeheerstructuur op wat voor manier dan ook tussentijds wordt beëindigd, zullen de gelden die aanwezig zijn in het Garantiefonds worden gebruikt om de Afvalbeheerstructuur af te bouwen. De afbouw zal net zo lang doorgaan totdat er geen financiële middelen meer aanwezig zijn.

5. HET INNEN VAN DE AFVALBEHEERBIJDRAGE

 • 5.1 De OAV int in opdracht van en namens VRN de Afvalbeheerbijdrage bij de Producenten. VRN streeft ernaar de Afvalbeheerbijdrage te innen gemiddeld vijfenzeventig dagen nadat het Isolatieglas in de handel is gebracht.

 • 5.2 Na afloop van elk kwartaal ontvangt iedere Producent digitaal een opgaveformulier van de OAV. Via dit opgaveformulier doet de Producent opgave van de hoeveelheid vierkante meters Isolatieglas die hij in de handel heeft gebracht. Aan de hand van de eigen opgave berekent de Producent de af te dragen Afvalbeheerbijdrage. De Producent maakt het aldus berekende bedrag, inclusief de verplichte BTW, over aan de OAV.

 • 5.3 De opgave zoals bedoeld in het vorige lid dient te worden gedaan binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal. Het overeenkomstig de opgave verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de dag van opgave te worden betaald. Bij het uitblijven van tijdige opgave en/of tijdige betaling ontvangt de Producent van de OAV een eerste herinnering. Blijft de opgave en/of betaling gedurende twee weken daarna uit, dan ontvangt de Producent een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg opgave en/of betaling van de Afvalbeheerbijdrage zal worden afgedwongen.

 • 5.4 Indien een Producent niet binnen de termijn uit het vorige lid de opgave doet, is de OAV bevoegd om de opgave te schatten op basis van voorgaande opgave(n) van de betreffende Producent. De Producent zal gehouden zijn het door de OAV geschatte bedrag te betalen, tenzij de Producent aantoont dat de geschatte opgave niet overeenkomt met de werkelijkheid. De betaling dient binnen 30 dagen nadat de opgave door de OAV is geschat, te zijn betaald. Het voorgaande laat de bevoegdheid van VRN om via gerechtelijk weg een juiste opgave af te dwingen, onverlet.

 • 5.5 Indien een Producent niet tijdig binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.3 de verschuldigde Afvalbeheerbijdrage opgeeft, of niet tijdig betaalt, verbeurt hij van rechtswege een boete van € 100,– per dag dat opgave of betaling uitblijft tot een bedrag van maximaal € 2.000,-. De boete komt ten goede aan VRN en zal worden aangewend te behoeve van de instandhouding van de Afvalbeheerstructuur. De boete laat de verplichting tot het betalen van de Afvalbeheerbijdrage onverlet.

 • 5.6 In maart ontvangen alle Producenten van de OAV een jaaropgave over het voorgaande kalenderjaar. Op basis van deze jaaropgave geven de Producenten een directieverklaring met betrekking tot de juistheid van de informatie. Ter controle van de juistheid van de door de Producenten verstrekte gegevens worden steekproefcontroles door een door de OAV gecontracteerde registeraccountant uitgevoerd. Daarvoor worden jaarlijks willekeurig tien Producenten geselecteerd door de registeraccountant, met dien verstande dat wordt gestreefd naar een evenredige verhouding tussen grote en kleine bedrijven. De registeraccountant voert het onderzoek over de opgave over het voorgaande jaar bij de betreffende Producent uit aan de hand van zijn financiële administratie. De geselecteerde Producenten ontvangen van de OAV een mededeling dat zij door de registeraccountant geselecteerd zijn voor een steekproefcontrole en dat deze registeraccountant hen zal benaderen voor een afspraak voor de controle. Een door de OAV geselecteerde Producent is verplicht mee te werken aan de steekproefcontrole. Als een Deelnemer niet meewerkt aan deze controle, dan ontvangt hij na vier weken een eerste aanmaning. Twee weken daarna ontvangt de Producent een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg de controle zal worden afgedwongen. De resultaten van het onderzoek worden door de OAV aan de betreffende Producenten meegedeeld. Indien tijdens het onderzoek onvolkomenheden worden geconstateerd, zal de Deelnemer door de OAV in de gelegenheid worden gesteld om binnen een periode van vier weken de onvolkomenheden te herstellen. Indien herstel binnen twee weken daarna uitblijft, ontvangt de Producent een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg herstel zal worden afgedwongen.

 • 5.7 De door de OAV ontvangen Afvalbeheerbijdrage wordt periodiek en automatisch overgemaakt naar VRN. Concurrentiegevoelige informatie kan op deze manier niet worden vrijgegeven. De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt geborgd door een vertrouwelijkheidsverklaring die het OAV ondertekend.

 • 5.8 Controle op de werkwijze van de OAV en daarmee tevens controle op de inning van de Afvalbeheerbijdrage geschiedt jaarlijks door een daartoe gecontracteerde internationaal opererende registeraccountant.

6. COMMUNICATIE MET PARTIJEN

 • 6.1 VRN spant zich in om bij alle Producenten de volgende onderwerpen periodiek onder de aandacht brengen:

  • a. De Afvalbeheerstructuur en Afvalbeheerbijdrage;

  • b. De doelstellingen voor de Afvalbeheerstructuur;

  • c. De verplichtingen onder deze overeenkomst;

  • d. De mogelijkheden om een openbaar inzamelpunt te openen op eigen terrein, ten einde de inzamelstructuur te optimaliseren.

 • 6.2 VRN spant zich in om ook andere voor de Afvalbeheerstructuur relevante actoren, waaronder aannemingsbedrijven, glaszetters, sloop- en renovatiebedrijven, schilders, milieuparken, recyclingbedrijven van Vlakglas en particulieren te informeren over het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

 • 6.3 De wijze van communiceren geschiedt door het uitbrengen van nieuwsbrieven, een uitgebreide mailing, de website, publicaties en advertenties in vakbladen, deelname aan (vak)beurzen, direct contact met (niet) geregistreerde partijen, regelmatig overleg met verschillende brancheorganisaties, fysieke bezoeken en het geven van cursussen.

 • 6.4 Nadat de Minister deze overeenkomst algemeen verbindend heeft verklaard, zal de OAV aan Producenten die deze overeenkomst niet hebben ondertekend een aanmeldingsformulier toesturen. Indien dit formulier niet binnen vier weken volledig ingevuld wordt teruggezonden ontvangt de Producent een eerste herinnering. Blijft terugzending gedurende twee weken daarna uit, dan ontvangt de Producent een tweede herinnering met de aanzegging dat via gerechtelijk weg deelname aan de Afvalbeheerstructuur zal worden afgedwongen.

 • 6.5 VRN brengt jaarlijks uiterlijk op 31 mei verslag uit aan de Minister over de uitvoering van de Afvalbeheerstructuur. Uiterlijk op 31 juli wordt een openbaar verslag uit gepubliceerd. In de verslagen wordt in ieder geval aandacht besteed aan gegevens over de in de handel gebrachte producten, de inzameling en verwerking daarvan in de afvalfase en de daarmee beoogde doelstelling mede rekening houdend met de afvalhiërarchie.

7. ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING VAN DE OVEREENKOMST

 • 7.1 De Minister wordt verzocht deze overeenkomst algemeen verbindend te verklaren als bedoeld in artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer, waarna de bepalingen in deze overeenkomst zullen gelden voor Producenten die geen lid zijn van de Vakgroep Glas van BNL.

8. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 • 8.1 Deze overeenkomst heeft een geldigheidsduur van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027.

9. GESCHILLEN

 • 9.1 Deze overeenkomst is overeengekomen en opgesteld naar Nederlands recht. Ieder geschil voortvloeiend uit of in relatie met deze overeenkomst zal ter beoordeling worden voorgelegd aan de Rechtbank in Den Haag (Nederland).

 • 9.2 Indien de overeenkomst door de Minister algemeen verbindend is verklaard en het vermoeden bestaat dat Producenten die onder werkingssfeer van deze overeenkomst vallen, de Afvalbeheerbijdrage niet afdragen, is VRN bevoegd de Minister en/of Inspectie Leefomgeving en Transport te verzoeken om een onderzoek in te stellen.

Getekend op de onderstaande data:

BNL

M.J.M. Verhagen voorzitter

F. Heinis algemeen directeur

en VRN

D. Overduin voorzitter

C. Wittekoek directeur


X Noot
2

Met de term hergebruik is in dit besluit niet gezegd of het hergebruik of voorbereiden voor hergebruik is in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de Wm. Beide zijn mogelijk.

X Noot
4

Toelichting op de kosten in de tabel:

– Personeel: door de toegenomen activiteiten is een bezetting van 4,6 FTE noodzakelijk;

– ‘Overige kantoorkosten‘ en ‘reis- en verblijfkosten’ zijn op basis van werkelijk gemaakte kosten;

– Communicatie: communicatiebudget om de afvalbeheerstructuur breed onder de aandacht te brengen en te houden. Het gaat om kosten voor de actuele website, informatiebrochures, folders, een regelmatig verschijnende nieuwsbrief, deelname aan beurzen, etc.

– Consultancy: jaarlijks terugkerende kosten voor o.a. juridische ondersteuning, subsidie aanvragen en diverse consultancy;

– Heffingskosten afvalbeheerbijdrage: kosten voor de OAV; en

Naar boven