Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2022, nr. 22557363, inhoudende openbaarmaking van de subsidiegegevens Gemeenschappelijk landbouwbeleid over het EU-boekjaar 2022

De Minister van LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

Gelet op:

De artikelen 111 tot en met 114 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU 2013, L347);

De artikelen 57 tot en met 62 van Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU 2014, L255);

Artikel 6 van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L119);

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Europees Landbouwgarantiefonds:

Europees Landbouwgarantiefonds, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (‘ELGF’);

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 (‘ELFPO’);

Verordening (EU) nr. 1306/2013:

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU 2013, L 347);

Verordening (EU) nr. 908/2014:

Verordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PbEU 2014, L255);

Artikel 2

Over de periode van 16 oktober 2021 tot en met 15 oktober 2022 worden de gegevens openbaar gemaakt over de subsidies en andere steunbedragen van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid overeenkomstig de artikelen 111 en 112, eerste alinea, aanhef en onderdeel b, en derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en de artikelen 57, eerste en tweede lid, 58 en 59 van Verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 3

De in artikel 2 bedoelde gegevens worden ontleend aan de boekhoudkundige informatie die ten behoeve van de goedkeuring van de rekeningen van het ELGF en het ELFPO aan de Commissie van de Europese Unie wordt verstrekt, bedoeld in verordening (EU) nr. 908/2014.

Artikel 4

De gegevens, bedoeld in artikel 2, worden uiterlijk 31 mei 2023 openbaar gemaakt.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 december 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Een belanghebbende kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen bezwaar maken bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ter attentie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle.

TOELICHTING

Vanaf 2005 zijn jaarlijks alle subsidiegegevens van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna: Glb) openbaar gemaakt. Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 verplicht de lidstaten tot openbaarmaking van subsidiegegevens over de periode 16 oktober 2021 tot en met 15 oktober 2022.

Op grond van artikel 59, tweede lid, van Verordening (EU) nr. 908/2014 worden de subsidiegegevens over het Glb uiterlijk op 31 mei na het desbetreffende begrotingsjaar openbaar gemaakt. De verplichting tot openbaarmaking van deze subsidiegegevens volgt direct uit de hierboven genoemde Europese regelgeving. Op grond van artikel 6 van Verordening (EU) nr. 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is deze openbaarmaking van persoonsgegevens toegestaan nu dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Naar boven