Besluit van de Minister voor Natuur en Stikstof van 20 december 2022, nr. WJZ/ 22564959, houdende volmacht en machtiging voor het Rijksvastgoedbedrijf (Besluit volmacht en machtiging LNV voor het Rijksvastgoedbedrijf)

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Gelet op artikel 60 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

gezien de schriftelijke instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en handelende in overeenstemming met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Aan de directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt volmacht en machtiging verleend voor:

    • a. het aankopen van onroerende zaken ten behoeve van de nationale grondbank, en

    • b. het uitvoeren van het materieel beheer van de hiervoor bedoelde onroerende zaken.

  • 2. Op de volmacht en machtiging als hier bedoeld is het mandaatbesluit van BZK van overeenkomstige toepassing.

  • 3. De directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf is bevoegd tot het verlenen van ondervolmacht en ondermachtiging aan onder hem ressorterende functionarissen. Hierop is het mandaatbesluit van het Rijksvastgoedbedrijf van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf wordt geacht te hebben ingestemd met de in artikel 1 genoemde verlening van volmacht en machtiging, zodra hij van deze volmacht en machtiging gebruik heeft gemaakt of ter zake ondervolmacht en -machtiging heeft verleend aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

Ondertekening van documenten waarmee een bevoegdheid op grond van dit besluit wordt uitgeoefend, vindt plaats op de volgende wijze:

Namens de Staat der Nederlanden,

de Minister voor Natuur en Stikstof,

namens deze,

(handtekening, naam en functie van gevolmachtigde)

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit volmacht en machtiging LNV voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2022

De Minister voor Natuur en Stikstof, C. van der Wal-Zeggelink

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister voor Natuur en Stikstof, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

TOELICHTING

In de realisatie van de landelijke opgaven voor natuur, water en klimaat is het van belang om grondmobiliteit te creëren om ruimte te bieden aan het gebiedsproces. De nationale grondbank, als aanvulling op provinciale grondbanken, speelt daarin een belangrijke rol. Inzet van de nationale grondbank is gekoppeld aan de gebiedsprogramma’s en gebiedsprocessen in de provincies, teneinde bij te dragen aan de realisatie van nationale doelen op het gebied van natuur, water en klimaat.

Met de nationale grondbank vergemakkelijken we de instap voor startende duurzame agrariërs en het vinden van ontwikkelruimte. De grondbank helpt zowel agrariërs die stoppen als agrariërs die willen blijven. Zo kan de grondbank de vrijkomende grond uitgeven om de blijvende agrariërs te ondersteunen bij het extensiveren, verplaatsen en omvormen van hun bedrijf. Hiermee ondersteunt de grondbank concreet de extensivering die nodig is alsook het versterken van de natuur. Dit als onderdeel van integrale gebiedsprocessen.

De toegang tot de nationale grondbank verloopt via dan wel in afstemming met de provincie als regisseur van de gebiedsprocessen ten behoeve van de transitie van het landelijk gebied.

De directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf wordt volmacht en machtiging verleend om de voor de bovenbeschreven rol en werking van de nationale grondbank noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

De Minister voor Natuur en Stikstof, C. van der Wal-Zeggelink

Naar boven