Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2022, nr. WJZ/ 22539063, tot wijziging van de Regeling marktordening vlees in verband met tarieven voor 2023

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 13, eerste lid, onderdeel b, 19, eerste lid, en 22a, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling marktordening vlees wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2:20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 2,28’ vervangen door ‘€ 2,51’ en ‘€ 355,09’ door ‘€ 390,24’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 2,74’ vervangen door ‘€ 3,01’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 3,20’ vervangen door ‘€ 3,52’ en ‘€ 423,85’ door ‘€ 465,81’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 4,–’ vervangen door ‘€ 4,40’ en ‘€ 474,78’ door ‘€ 521,78’.

B

Artikel 3:23a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 0,41’ vervangen door ‘€ 0,45’ en ‘€ 355,09’ door ‘€ 390,24’.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 0,51’ vervangen door ‘€ 0,56’.

3. In het derde lid wordt ‘€ 0,64’ vervangen door ‘€ 0,70’ en ‘€ 423,55’ door ‘€ 465,81’.

4. In het vierde lid wordt ‘€ 0,74’ vervangen door ‘€ 0,80’ en ‘€ 474,78’ door ‘€ 521,78’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

TOELICHTING

1. Algemeen

Op de in de Regeling marktordening vlees vastgestelde tarieven voor classificatie van runderen en varkens wordt met ingang van 2023 een indexatiecorrectie doorgevoerd, alsmede een tariefstijging vanwege onder meer een nieuwe CAO met meer flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is een capaciteitsuitbreiding nodig met nieuw op te leiden classificateurs ter compensatie van het verloop van huidige arbeidskrachten. Op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur Kiwa CBS B.V. betreffende het classificeren van slachtrunderen en slachtvarkens (Stcrt. 2019, 17529) voert Kiwa CBS de classificatiewerkzaamheden uit als bedoeld in onder meer de artikelen 2:20 en 3:23a van de Regeling marktordening vlees. Kiwa CBS beargumenteert dat de nieuwe CAO met betere secundaire arbeidsvoorwaarden nodig is om personeel flexibeler en duurzamer in te kunnen zetten. Het gaat om personeelsplanning en arbeidstijden, zoals het werken in ploegendiensten en in het weekend. Deze extra kosten komen voort uit een specifieke behoefte van de slachterijen betreffende flexibele werktijden.

2. Regeldrukeffecten

De wijzigingsregeling heeft geen effect op de regeldruk. Het betreft een wijziging van tarieven en retributies in de Regeling marktordening vlees. Dit zijn financiële lasten en die vallen als zodanig buiten de definitie van regeldruk.

3. Vaste verandermomenten en inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Het is van belang doorberekening van kosten tijdig te laten plaatsvinden. Vanwege de aard van de wijzigingen (tariefswijzigingen vanwege indexering, een nieuwe CAO en een noodzakelijke capaciteitsaanpassing die ten goede komen aan de sector zelf) kan worden afgeweken van de reguliere invoeringstermijn van twee maanden na publicatie als bepaald in het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten (Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309).

4. Consultatie

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (hierna: COV) heeft na een overleg met het Ministerie van LNV over de voorgenomen tariefswijzigingen voor 2023, gebaseerd op een verwachte kostenstijging bij KIWA CBS, aanvang november 2022 hiertegen bezwaar gemaakt. Daarnaar gevraagd heeft Kiwa CBS hierop vervolgens een nadere specificatie en toelichting gegeven, waarbij de COV in de gelegenheid is gesteld op de nadere specificatie en toelichting in te gaan. Een belangrijke reden voor de extra toename van personeelskosten is de nieuwe CAO (eind 2022) met onder andere aandacht voor betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Kiwa CBS beargumenteert dat dit nodig is in de huidige arbeidsmarkt om personeel aan te kunnen trekken en dit ook flexibeler en duurzamer in te kunnen zetten. Van belang daarbij zijn factoren als goede personeelsplanning en arbeidstijden, zoals het werken in ploegendiensten en in het weekend. Deze kosten komen voort uit een specifieke behoefte van de slachterijen betreffende flexibele werktijden. De tariefsaanpassingen zijn in een gezamenlijk overleg aanvang december met COV, Kiwa CBS en LNV verder besproken, waarbij met het oog op de toekomst en meer efficiency ook verder is gesproken over een omschakeling naar een innovatieve geautomatiseerde methode voor classificatie van varkens waaraan LNV medewerking verleent. Met de gegeven nadere specificatie en toelichting wordt de tariefstijging voor 2023 voldoende onderbouwd.

5. Artikelen

Artikel I

Onderdelen A (artikel 2:20) en B (artikel 3:23a)

De tarieven voor 2023 voor de classificatie van geslachte runderen en geslachte varkens, stijgen ten opzichte van de tarieven voor 2022.

De personeelskosten stijgen als gevolg van het opleiden van nieuwe classificateurs, die nodig zijn vanwege verloop van huidige classificateurs.

Er is rekening gehouden met een verwachte loonstijging conform CAO per 1 januari 2023 van 2,75%; daarnaast is rekening gehouden met 1,25% individuele loonstijging. Ook is geanticipeerd op een aanpassing van de aanvullende arbeidsvoorwaarden, vanwege een nieuwe CAO, waardoor de overige personeelskosten zullen stijgen. De overige bedrijfskosten (management, overhead) zijn met 5% geïndexeerd.

Voor wat betreft varkens (artikel 3:23a) stijgen de kosten voor onderhoud van de classificatieapparatuur naar verwachting met circa 30%.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

Naar boven