Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2022, nr. WJZ/ 22559388, tot wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren in verband met de uitvoering van verordening 2022/2292

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op gedelegeerde verordening (EU) 2022/2292 van de Commissie van 6 september 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van voedselproducerende dieren en bepaalde voor menselijke consumptie bestemde goederen (PbEU L 304) en artikel 6.2, eerste lid, van de Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling van ‘verordening (EU) nr. 2019/625’ vervalt.

2. In de alfabetische rangschikking wordt de volgende begripsbepaling ingevoegd:

verordening (EU) nr. 2022/2292:

gedelegeerde verordening (EU) 2022/2292 van de Commissie van 6 september 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van voedselproducerende dieren en bepaalde voor menselijke consumptie bestemde goederen (PbEU L 304);.

B

Artikel 1.14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel m vervalt.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel at door een puntkomma wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

 • au. van verordening (EU) nr. 2022/2292:

  • artikel 3, aanhef en onderdelen a en c;

  • artikel 6, eerste lid;

  • artikel 7;

  • artikel 9, eerste en tweede lid;

  • artikel 10, eerste en tweede lid;

  • artikel 21, eerste lid, aanhef en onderdelen a en e, en vierde lid.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema

TOELICHTING

Deze regeling geeft uitvoering aan verordening 2022/22921 van de Europese Commissie, via een wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren. Het gaat hier om de strafbaarstelling van in de verordening opgenomen rechtstreeks werkende regels, voor zover die vallen binnen de reikwijdte van de Wet dieren (artikel 1.14, onderdeel au (nieuw), van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren).

Verordening 2022/2292 bevat voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van voedselproducerende dieren en bepaalde voor menselijke consumptie bestemde goederen uit derde landen of regio’s daarvan, om te verzekeren dat zij voldoen aan de toepasselijke voorschriften die voortvloeien uit de Europese regels over levensmiddelen en voedselveiligheid. Dit in aanvulling op verordening 2017/625 inzake officiële controles.2 Verordening 2022/2292 vervangt verordening 2019/625.3 De verwijzingen naar die oude verordening vervallen daarom (artikel I, onderdeel A, onder 1, en onderdeel B, onder 1).

Voor de Wet dieren zijn alleen de regels van belang die betrekking hebben op levende dieren. De regels over andere consumptieproducten, in relatie tot voedselveiligheid, worden uitgevoerd op grond van de Warenwet en niet de Wet dieren (zie artikel 1.2, tweede lid, van de Wet dieren).

Aangezien het hier gaat om de uitvoering van Europese regels, waarbij Nederland geen ruimte heeft om zelf invulling te geven aan de regels, is afgezien van een adviesaanvraag aan het Adviescollege toetsing regeldruk, een uitvoerings- en handhavingstoets en internetconsultatie. Ook is er om deze reden geen notificatie bij de Europese Commissie vereist in het kader van richtlijn 2015/15354 en van de Dienstenrichtlijn.5 Het feit dat de verordening op 15 december 2022 van toepassing is, maakt dat het moment van publicatie en inwerkingtreding van de regeling afwijkt van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema


X Noot
1

Gedelegeerde verordening (EU) 2022/2292 van de Europese Commissie van 6 september 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van voedselproducerende dieren en bepaalde voor menselijke consumptie bestemde goederen (PbEU L 304).

X Noot
2

Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95).

X Noot
3

Gedelegeerde verordening (EU) 2019/625 van de Commissie van 4 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft voorwaarden voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van bepaalde voor menselijke consumptie bestemde dieren en goederen (PbEU L 131).

X Noot
4

Richtlijn nr. 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie) (PbEU L 241).

X Noot
5

Richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU 2006, L 376).

Naar boven