Kennisgeving Kernenergiewet, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Vergunning Oprichting Multifunctioneel Opslag Gebouw, Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval N.V.

Van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 liggen de Kernenergiewet (Kew)-ontwerpvergunning en het milieueffectrapport (MER) voor de oprichting van een nieuw opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval, het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG), bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval te Nieuwdorp (gemeente Borsele, Zeeland) ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen over de ontwerpvergunning en het MER indienen bij de ANVS.

Achtergrond aanvraag en MER

De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) heeft als enig bedrijf in Nederland de taak om al het radioactief afval te verzamelen. COVRA is van plan een nieuw Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG) te bouwen. Met het nieuwe opslaggebouw beschikt COVRA naar verwachting tot 2050 over passende opslagcapaciteit voor het radio­actief afval dat in de komende jaren zal worden aangeboden.

Het MOG biedt COVRA de mogelijkheid om andersoortig afval te ontvangen, waar bij het ontwerp van de bestaande gebouwen niet van uit is gegaan. Het MOG wordt ontworpen om stapelbare containers op te slaan, waardoor het transport en de opslag van radioactief afval wordt geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het gebouw ook geschikt gemaakt voor afval dat COVRA nu ontvangt en in de toekomst mogelijk op een andere wijze verwerkt en verpakt met het oog op eindberging.

Voor de realisatie van het MOG is een wijziging van de aan COVRA verleende Kew-vergunning nodig. Ook moet een MER worden gemaakt. Daarnaast wordt ambtshalve een aantal voorschriften aangepast.

Procedure

Op 5 augustus 2022 heeft de ANVS de vergunningaanvraag voor de wijziging van de Kew-vergunning van COVRA voor het MOG ontvangen. Voor deze aanvraag is een MER ingediend. De aanvraag wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dat betekent dat nu eerst een ontwerpvergunning ter inzage wordt gelegd, waarop iedereen kan reageren.

Ontwerpvergunning

In de beschikking is met de aanvraag tot wijziging van de vergunning onder voorwaarden ingestemd. Daarnaast heeft tevens ambtshalve actualisering van een aantal vergunningsvoorschriften plaatsgevonden. Vergunning zal worden verleend op grond van de artikelen 15, onder b, 19, eerste lid en 29 van de Kew.

Waar kunt u de ontwerpvergunning en het MER inzien?

De ontwerpvergunning, de vergunningaanvraag en het MER kunt u van 14 december 2022 tot en met 25 januari 2023 inzien op de volgende locaties:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Koningskade 4 te Den Haag. Uitsluitend na telefonische afspraak: 070 – 348 73 64 (bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur);

  • Gemeente Borsele, Stenevate 10, 4451 KB Heinkenszand.

De stukken zijn tevens beschikbaar via de website van de ANVS: www.anvs.nl.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning en het MER reageren?

Iedereen kan tot en met 25 januari 2023 zienswijzen op de ontwerpvergunning en het MER indienen. Dat kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. Zienswijze Ontwerpvergunning MOG-COVRA, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.

  • Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend via: Postbus.kerninstallatie@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze ontwerpvergunning MOG-COVRA.

  • Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?

Na de ontwerpvergunning wordt een definitief besluit over de vergunningaanvraag genomen. In dat besluit wordt op de ingebrachte zienswijzen over de ontwerpvergunning en het MER gereageerd.

Als de definitieve vergunning wordt verleend, wordt daarvan te zijner tijd ook openbaar kennisgegeven.

Nadere informatie

Heeft u na het lezen van deze kennisgeving of een bezoek aan de website www.anvs.nl nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u voor vragen aan de ANVS op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00. Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van ‘Vraag over vergunning MOG’.

Naar boven