Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 1 december 2022, nr. WJZ/22566960, tot wijziging en intrekking van regelingen over beschermings- en bewakingszones vanwege hoogpathogene vogelgriep Rees, Uden en Zegveld

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 39 en 55 van gedelegeerde verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174) en artikel 5.2 van de Wet dieren;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Uden 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, onderdeel e, komt te luiden:

 • e. voldoet de verplaatsing aan artikel 43, zesde lid, van verordening (EU) nr. 2020/687 indien producten vanuit de beschermings- of bewakingszone worden verplaatst.

B

In artikel 8, derde lid, aanhef wordt ‘is gelegen in de bewakingszone’ vervangen door ‘is gelegen in de beschermings- of bewakingszone’.

ARTIKEL II

De Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zegveld 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3, onderdeel e, komt te luiden:

 • e. voldoet de verplaatsing aan artikel 43, zesde lid, van verordening (EU) nr. 2020/687 indien producten vanuit de beschermings- of bewakingszone worden verplaatst.

B

In artikel 8, derde lid, aanhef wordt ‘is gelegen in de bewakingszone’ vervangen door ‘is gelegen in de beschermings- of bewakingszone’.

ARTIKEL III

De Regeling maatregelen bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Rees 2022 wordt ingetrokken.

ARTIKEL IV

De Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Uden 2022 wordt ingetrokken.

ARTIKEL V

De Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Zegveld 2022 wordt ingetrokken

ARTIKEL VI

 • 1. Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl,1 en treedt op 2 december 2022 om 00:00 uur in werking, met uitzondering van de artikelen II tot en met V.

 • 2. Artikel II treedt in werking op 3 december 2022 om 00:00 uur.

 • 3. Artikel III treedt in werking op 5 december 2022 om 00:00 uur.

 • 4. Artikel IV treedt in werking op 11 december 2022 om 00:00 uur.

 • 5. Artikel V treedt in werking op 12 december 2022 om 00:00 uur.

Deze regeling zal tevens met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: M.C. Beens directeur-generaal Agro

TOELICHTING

1. Inleiding

Vanwege uitbraken van hoogpathogene vogelgriep zijn eerder rondom verschillende plaatsen beschermings- en bewakingszones ingesteld. Het betreft de volgende data en plaatsen:

 • 4 november 2022 rond Rees (uitsluitend een bewakingszone);

 • 9 november 2022 rond Uden; en

 • 10 november 2022 rond Zegveld.

2. Opheffen maatregelen in de beschermingszones

Op grond van artikel 39 van verordening (EU) nr. 2020/687 blijven de maatregelen in de beschermingszone ten minste 21 dagen van kracht. Voordat maatregelen kunnen worden opgeheven moet de voorlopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf als bedoeld in artikel 15 verordening (EU) nr. 2020/687 zijn uitgevoerd, en alle inrichtingen in de beschermingszone waar vogels worden gehouden zijn onderzocht (zie hiervoor artikel 26 van de verordening) en met een positief resultaat beoordeeld. Na opheffing van de maatregelen gelden vervolgens in de beschermingszone dezelfde maatregelen als voor de bewakingszone (artikel 39, derde lid, van voornoemde verordening). Dit betekent onder andere dat voor iedere verplaatsing de algemene voorwaarden op grond van verordening (EU) nr. 2020/687, opgenomen in artikel 43, tweede lid, van toepassing zijn. Het vervoer moet waar mogelijk via hoofdwegen lopen, de omgeving van inrichtingen waar vogels worden gehouden, moet worden vermeden en het vervoer moet zonder tussentijds lossen of stoppen plaatsvinden.

Er is voldaan aan de voorwaarden voor het intrekken van de maatregelen in de beschermingszones rond Uden en Zegveld. Voor de beschermingszone rond Uden zijn daarom de maatregelen voor de bewakingszone van toepassing met ingang van 2 december 2022. Voor de beschermingszone rond Zegeveld is dit het geval met ingang van 3 december 2022.

Hierin voorzien de artikelen I, II en VI, eerste en tweede lid, van deze wijzigingsregeling.

3. Opheffen maatregelen in de bewakingszones

Voor het opheffen van de maatregelen in bewakingszone geldt een minimumtermijn van 30 dagen (artikel 55 en bijlage X van voornoemde verordening). Dit is 9 dagen extra ten opzichte van de termijn van 21 dagen voor de beschermingszone.

Artikel 55, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2020/687 regelt dat de in de bewakingszone toegepaste ziektemaatregelen kunnen worden opgeheven na 30 dagen, mits een representatief aantal inrichtingen in die zone waar vogels worden gehouden met een gunstig resultaat is bezocht door de officiële dierenarts.

Op grond van artikel 39, derde lid, van verordening (EU) nr. 2020/687 geldt dat ook de in de bijbehorende beschermingszone toegepaste ziektemaatregelen kunnen worden opgeheven na het hierboven genoemde bezoek met een gunstig resultaat. Omdat er dan geen maatregelen meer van toepassing zijn in die zones, kunnen die zones als zodanig ook worden ingetrokken. De beschermings- en bewakingszones worden ingetrokken op verschillende data:

 • 5 december 2022 rond Rees;

 • 11 december 2022 rond Uden; en

 • 12 december 2022 rond Zegveld.

Hierin voorzien de artikelen III tot en met VI, derde tot en met vijfde lid, van deze wijzigingsregeling.

4. Bekendmaking regeling

Deze regeling wordt op basis van artikel 5.2 van de Wet dieren bekendgemaakt op internet. De media zullen worden geïnformeerd over deze bekendmaking. De regeling wordt ook aan de Staatscourant aangeboden voor publicatie.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: M.C. Beens directeur-generaal Agro


X Noot
1

1 december 2022, 18:36 uur.

Naar boven