Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Voornemen tot wijziging toelatingen

Ingevolge artikel 3:1 en artikel 4:1 van het Bestuursreglement toelatingsprocedure gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb 2018 geeft het Ctgb kennis van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten voor de volgende middelen:

Toelatings- nummer

Naam

Stof

Toelatinghouder

Geldig tot

15194 N

Quickphos PT

Aluminiumfosfide

UPL Holdings Coöperatief U.A.

31-08-2024

15783 N

PHOSTOXIN BAG

Aluminiumfosfide

Detia Freyberg GmbH

31-08-2024

15767 N

DEGESCH PLATE PPP

Magnesiumfosfide

Detia Freyberg GmbH

31-08-2024

15845 N

DEGESCH STRIP PPP

Magnesiumfosfide

Detia Freyberg GmbH

31-08-2024

NL-0008366-0000

DEGESCH-PLATES, DEGESCH-STRIP

Magnesiumfosfide

Detia Freyberg GmbH

31-01-2023

Het betreft een voornemen tot wijziging van de voorschriften voor gebruik van middelen op basis van aluminiumfosfide of magnesiumfosfide voor gebruik in voorraadbescherming.

Aluminiumfosfide en magnesiumfosfide zijn vaste stoffen die ingebracht kunnen worden in de opslag van plantaardige en andere goederen en waaruit na contact met lucht en vocht fosfinegas gevormd wordt. Dit gas is zeer giftig en alle maatregelen moeten genomen worden om blootstelling van mens en dier aan fosfinegas te voorkomen.

In de praktijk worden deze fosfidemiddelen ook gebruikt tijdens transport. Dit geeft aanleiding tot gevaarlijke situaties waarin de afgelopen jaren ook binnenschippers gewond zijn geraakt.

Ten einde dergelijke gevaarlijke situaties in de toekomst te voorkomen worden nu door het Ctgb maatregelen voorgesteld die tot doel hebben om het gebruik van fosfidemiddelen tijdens transport over land (treinen, vrachtwagens) of over binnenwateren te verbieden. Het gebruik van fosfidemiddelen tijdens transport in zeeschepen wordt niet beperkt.

De bovenstaande fosfidemiddelen zijn allemaal toegelaten onder Europese regelgeving. De Europese Commissie en de lidstaten zijn op de hoogte gebracht van het voornemen en conform artikel 44 van de verordening (EU) 1007/2009 en artikel 48 van verordening (EU) 528/2012 zullen zij gevraagd worden om de aanpassingen van de voorschriften door te voeren in de toelatingen in hun lidstaat.

Terinzagelegging

De ontwerpbesluiten en de motivering liggen gedurende 7 weken vanaf de datum van deze publicatie tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van het Ctgb, Bennekomseweg 41 te Ede. De stukken zijn ook te vinden op de website van het Ctgb: https://www.ctgb.nl/over-ctgb/reageren-op-beleid/inspraak

Gedurende genoemde termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk, per e-mail dan wel mondeling zienswijzen naar voren brengen bij het Ctgb.

Belanghebbenden kunnen schriftelijk een zienswijze indienen bij het Ctgb, Postbus 8030, 6710 AA Ede.

Degene die mondeling een zienwijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak via het algemene nummer van het Ctgb: 0317-471810.

Een zienswijze per email kan gestuurd worden naar: CTGBwoo@ctgb.nl.

Naar boven