Besluit van de Minister voor Natuur en Stikstof (kenmerk 22468656) van 6 december 2022, tot verlenging & wijziging van het “Toegangbeperkend Besluit Noordzeekustzone I t/m III” (kenmerk: 15181243 d.d. 19 januari 2016) en zoals verlengd per besluit van 27 november 2018 (kenmerk: 17182105)

De Minister voor Natuur en Stikstof,

Besluit:

om:

  • gelet op de werking van het Eems-Dollard Verdrag en de hieruit voortvloeiende rechten van vissers varend onder Duitse vlag, de specifieke zonering binnen het gebied ‘Rottum Oost’ te wijzigen;

  • het ‘Toegangbeperkend Besluit Noordzeekustzone I t/m III’ nogmaals te verlengen voor een periode van twee jaren.

Toelichting

Procedureel

Op grond van artikel 3:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) heb ik besloten tot toepassing van Afdeling 3.4 van de Awb (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) op de onderhavige besluitvorming.

Ontvangen zienswijzen

Van 7 oktober tot en met 18 november 2022 was het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit. Binnen deze periode zijn geen zienswijzen door mij ontvangen. Het ontwerpbesluit is daarom zonder inhoudelijke wijzigingen omgezet in het onderhavige definitieve besluit.

Verlenging

Met een verlenging van het Toegangsbeperkend Besluit Noordzeekustzone I t/m III’ (hierna: TBB Noordzeekustzone) blijft de noodzakelijk geachte additionele bescherming van de specifiek in dit besluit genoemde natuurwaarden geborgd. De evaluatie van het Natura 2000-beheerplan Noordzeekustzone is recent gestart: dit evaluatieproces kan belangrijke nadere aanwijzingen geven voor het rendement van de periode van werking van dit TBB Noordzeekustzone en eventueel daaruit voortvloeiende indicaties tot wijziging. Daarom is besloten tot een kortlopende verlenging.

Gedurende de werking van het huidig Toegangbeperkend Besluit heeft er monitoring plaatsgevonden in het kader van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Het onderzoek naar de effecten van de sluiting van de zone I-gebieden is nog gaande.

Waar dit eerder mogelijk is, zal het betreffende TBB Noordzeekustzone eerder herzien worden middels een formeel besluit.

Wijziging beschermingsstatus ‘Rottum I Oost’

Een deel van de zone ‘Rottum I Oost’ overlapt met het Eems-Dollard verdragsgebied. Dit heeft tot gevolg dat de verbodsbepalingen uit het voorgenoemd TBB Noordzeekustzone niet gelden voor onder andere de bodemberoerende vissers varend onder de Duitse vlag. Er is daarom al eerder geconstateerd dat er aanleiding was om het regime in relatie tot dit specifieke deelgebied aan te passen.

Garnalenvisserij en zone II

In relatie tot specifiek de garnalenvisserij geldt dat inmiddels de zone II-gebieden zoals benoemd in het TBB Noordzeekustzone, in algemene zin, middels wijzigingsbesluiten op de betreffende Wnb-vergunningen voor de garnalenvisserij weer zijn opengesteld. Dit op basis van een specifieke bepaling in voorgenoemd TBB.

De vertegenwoordigers van de Nederlandse garnalensector hebben in een hiertegen gerichte beroepszaak aangegeven, omwille van een volledige transparantie, behoefte te hebben aan een wijziging van het TBB Noordzeekustzone zèlf, in lijn met voorgenoemde wijzigingsbesluiten op de betreffende Wnb-vergunningen. Het ingestelde beroep is, met de ter zitting gedane toezegging vanuit het ministerie, door de voorgenoemde vertegenwoordigers ingetrokken. Deze voorgenoemde toezegging ter zitting, wordt met onderhavige wijzigingsbesluit gestand gedaan.

Het TBB-regime moet, meer specifiek, zodanig aangepast worden dat het de bodemberoerende vissers varend onder Nederlandse vlag is toegestaan in het met het verdragsgebied overlappende deel ervan, weer te mogen vissen. In dat verband wijzig ik het overlappende deel van het zone I-gebied ten noorden van Rottumeroog- en plaat in een zone II-gebied.

De omzetting van het onderhavige deelgebied van een zone I-gebied naar een zone II-gebied betekent effectief dat de garnalenvisserij, zoals uitgevoerd door Nederlandse houders van een Wnb-vergunning, weer in dat gebied mag plaatsvinden. Dit was al het geval met de specifiek op deze situatie afgegeven wijzigingsbesluiten op de vigerende Wnb-vergunningen. Met onderhavige wijzigingsbesluit formaliseer ik deze situatie nu ook binnen het TBB Noordzeekustzone zelf.

Overigens dienen de Nederlandse garnalenvissers voor zover zij vissen in het ‘gemeenschappelijk visserijgebied’ wel te beschikken over een (bijzonder) toestemmingsbewijs in het kader van het Eems-Dollard Verdrag. Dit staat los van dit wijzigingsbesluit.

Het onderhavige wijzigingsbesluit, waarbij een specifiek gedeelte van het gebied ‘Rottum Oost’ van een zone I naar een zone II wordt omgezet, heeft tot gevolg dat in het gedeelte waar eerst een verbod op alle activiteiten in of boven deze zones gold (zone I; behoudens de genoemde uitzonderingen), er nu voor een ieder enkel een verbod gaat gelden op bodemberoerende visserij en andere bodemberoerende activiteiten. De garnalenvissers zullen in toekomstige vergunningaanvragen weer verzoeken om een openstelling van alle zone II-gebieden. Daarmee wordt ook het betreffende gebied ‘Rottum Oost II’ beschikbaar voor garnalenvisserij.

Ik acht dit, gezien het relatief beperkte oppervlakte van het betreffende deel van het gehele gebied ‘Rottum Oost’ vanuit de instandhoudingsdoelen en hetgeen met de werking van het TBB Noordzeekustzone wordt beoogd, acceptabel. Mede omdat vanuit het Eems-Dollard verdrag reeds in dit deelgebied garnalenvisserij plaatsvindt en dus reeds feitelijk al enige mate van bodemberoering en verstoring aanwezig is.

Besluit

  • Het gebied ‘Rottum I Oost’ wordt opgesplitst in een aangepast (verkleind) gebied ‘Rottum I Oost’ en een nieuw gebied ‘Rottum II Oost’.

  • De bij het TBB Noordzeekustzone behorende bijlage met kaartbeelden & coördinaten wordt in relatie tot het gebied ‘Rottum I Oost’ zoals hieronder weergegeven, gewijzigd.

Coördinaten Rottum I Oost

NR

NB

OL

1

53.34.22

06.24.97

2

53.33.84

06.27.56

3

53.33.86

06.27.86

4

53.33.80

06.28.92

5

53.33.80

06.29.06

6

53.33.45

06.29.93

7

53.33.05

06.35.13

8

53.32.82

06.34.67

9

53.32.56

06.30.24

10

53.33.14

06.26.59

11

53.32.64

06.25.44

12

53.32.99

06.21.79

13

53.32.68

06.18.75

14

53.33.20

06.18.79

1

53.34.22

06.24.97

Coördinaten Rottum II Oost

NR

NB

OL

5

53.33.80

06.29.06

15

53.33.82

06.30.56

16

53.33.95

06.32.19

17

53.33.99

06.33.17

18

53.33.95

06.34.00

19

53.33.84

06.34.80

20

53.33.59

06.36.22

7

53.33.05

06.35.13

6

53.33.45

06.29.93

5

53.33.80

06.29.06

Ter verduidelijking is in onderstaand kaartbeeld het aangepaste gebied ‘Rottum II Oost’ begrensd weergegeven (weergegeven als transparant gebied en gemarkeerd met de coördinaten 5-15-16-17-18-19-20-7-8-6-5). Het gebied ‘Rottum I Oost’ betreft het gedeelte met de rode boven- en ondergrens en is als rood ingekleurd gebied weergegeven.

Dit kaartbeeld is indicatief; de bovenstaande coördinaten zijn leidend. Enkel de deelgebieden die het onderhavig wijzigingsbesluit betreft binnen de TBB-zone ‘Rottum’, zijn op onderstaande kaart weergegeven.

De overige bepalingen, kaartbeelden en coördinatenreeksen van het TBB Noordzeekustzone blijven onverminderd van kracht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant alsmede op https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/ worden geplaatst en heeft als citeertitel: “Verlenging & wijziging Toegangbeperkend Besluit Noordzeekustzone”

Dit verlengings- en wijzigingsbesluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 6 december 2022

De Minister voor Natuur en Stikstof, C. van der Wal-Zeggelink

Naar boven