Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 1 december 2022, nr. WJZ/ 22538707, houdende wijziging van de Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 in verband met enkele technische aanpassingen

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De omschrijving van het begrip ‘kleinverbruikaansluiting’ komt te luiden:

het primair allocatiepunt van een in het centraal aansluitingenregister ingeschreven en in bedrijf zijnde aansluiting als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 in een onroerende zaak waarop ter zake van de levering van elektriciteit artikel 63, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag van toepassing is;

2. De omschrijving van het begrip ‘leverancier’ komt te luiden:

  • a. houder van een vergunning als bedoeld in artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998;

  • b. persoon die elektriciteit levert aan een groep afnemers als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998;

  • c. buiten Nederland gevestigde persoon die elektriciteit levert aan ten hoogste 500 afnemers als bedoeld in artikel 95a, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘voor elke kleinverbruikaansluiting waarover de leverancier elektriciteit levert op de eerste dag van de betreffende maand’ vervangen door ‘voor elke kleinverbruikaansluiting die op de eerste dag van de betreffende maand in bedrijf is bij de leverancier’.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De minister maakt zo spoedig mogelijk na een besluit tot subsidieverlening de naam van de subsidieontvanger en het inschrijvingsnummer in het handelsregister, bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007, bekend.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te vervallen.

2. Onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het tweede lid wordt een aanvraag voor de maand november van een persoon die elektriciteit levert aan een groep afnemers als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998 of van een buiten Nederland gevestigde persoon die elektriciteit levert aan ten hoogste 500 afnemers als bedoeld in artikel 95a, tweede lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998, ingediend uiterlijk op 31 december 2022.

3. In het derde lid, onderdeel c, wordt ‘het aantal kleinverbruikaansluitingen waarover de aanvrager elektriciteit levert’ vervangen door ‘het aantal kleinverbruikaansluitingen dat in bedrijf is bij de leverancier’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 18 oktober 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 december 2022

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling wijzigt de Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 die op 18 oktober 2022 in werking is getreden. Er wordt voorzien in een kleine uitbreiding van de doelgroep, twee technische aanpassingen en een publicatieplicht.

Met onderdeel A, eerste subonderdeel, en onderdeel C, tweede subonderdeel, van artikel I wordt het aanvragen van subsidie ook mogelijk gemaakt voor leveranciers die op grond van artikel 95a, tweede lid, onderdelen b en e, van de Elektriciteitswet 1998 zonder vergunning elektriciteit kunnen leveren aan kleinverbruikaansluitingen. Het gaat hierbij om huishoudens in gebieden aan de Nederlandse landsgrens die elektriciteit geleverd krijgen van in het buitenland gevestigde leveranciers en bijvoorbeeld om kleine mkb’ers en zzp’ers die ook voor hun eigen huishouden energie afnemen via een energiecollectief of appartementen en studio’s die via hun verhuurder onder één multi-site contract vallen. Bij nader inzien is deze groep goed af te bakenen, door de registratie in het centraal aansluitingenregister. Met deze oplossing wordt een kleine groep kleinverbruikers alsnog onder het bereik van de regeling gebracht. Voor huishoudens die gebruik maken van collectieve aansluitingen, waaronder ‘blokelektriciteit’ wordt gewerkt aan een separate subsidieregeling.

Onderdeel B, eerste subonderdeel, en onderdeel C, derde subonderdeel, van artikel I bevatten een redactionele verduidelijking van de omschrijving van de kleinverbruikaansluiting.

Artikel I, onderdeel B, tweede subonderdeel, voorziet in actieve openbaarmaking van de naam van de subsidieontvanger en het inschrijvingsnummer in het Handelregister, zodat voor de kleinverbruiker transparant is aan welke leveranciers subsidie is verstrekt.

Artikel I, onderdeel C, eerste subonderdeel, laat de verplichting om als bijlage bij de aanvraag tot subsidieverlening een uittreksel uit het centraal aansluitingenregister te verstrekken vervallen. Hiermee worden de administratieve lasten van de leveranciers verminderd. In plaats hiervan levert de EDSN (Energie Data Service Nederland B.V.) een totaaloverzicht van alle aansluitingen aan RVO.

Regeldruk

De in deze wijzigingsregeling opgenomen wijzigingen zijn voornamelijk juridisch-technisch van aard en hebben geen gevolgen voor de regeldruk. Met betrekking tot de regeldruk voor leveranciers die nu alsnog een aanvraag kunnen indienen, wordt verwezen naar de toelichting bij de oorspronkelijke regeling. Het laten vervallen van de verplichte bijlage voorkomt juist onnodige en onbedoelde administratieve lasten.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Naar boven