Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft, onder het daarbij vermelde kenmerk, vergunningen verleend voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen, versnellers, toestellen en splijtstoffen. Onderstaande vergunningen zijn voorbereid met toepassing van Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Bergman Clinics Nederland B.V.

De op 28 september 2018, aan Orthopedium Holding B.V., gevestigd te Amersfoort, verleende vergunning met nummer 2018/0153-07, laatstelijk gewijzigd op 26 januari 2022, met nummer ANVS-PP-2022/0084685-07, is gewijzigd en betreft een gedeeltelijke intrekking van de locatie aan de Pascalstraat 21 te Ede en van de Meander 601 te Arnhem.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092589-05

Datum: 16 november 2022

Dierenartspraktijk Wenters

Aan G.J.H. Jansen, handelend onder de naam Dierenartspraktijk Wenters, gevestigd te Winterswijk, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van veterinaire diagnostiek, binnen de locatie van Dierenartspraktijk Wenters, gelegen aan de Haitsma Mulierweg 21, 7101 BZ Winterswijk.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093541-07

Datum: 23 november 2022

Stichting Isala Klinieken

De op 1 mei 2013, aan Stichting Isala Klinieken, gevestigd te Zwolle, verleende vergunning met nummer 2013/0305-08, laatstelijk gewijzigd op 6 april 2022, met nummer ANVS-PP-2022/0088560-04, is gewijzigd in verband met het ophogen van de maximale voorraad radioactieve stoffen in verband met het toedienen van open radioactieve stoffen aan patiënten ten behoeve van medische therapie, binnen de locatie van Stichting Isala Klinieken, gelegen aan de Reggersweg 2 te Meppel.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0092661-04

Datum: 23 november 2022

Ducor Petrochemicals B.V.

De op 7 januari 1979, aan Ducor Petrochemicals B.V., gevestigd te Botlek-Rotterdam, verleende vergunning met nummer 136492 DG MH/S, laatstelijk gewijzigd op 1 mei 2020, met nummer ANVS-PP-2020/00532358-05, is gewijzigd in verband met het toevoegen van een ioniserende straling uitzendend toestel ten behoeve van röntgenfluoroscentiespectometrie, binnen de locatie van Ducor Petrochemicals B.V., gelegen aan de Merseyweg 24 te Botlek-Rotterdam.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093439-07

Datum: 23 november 2022

Dierenartsenpraktijk AniMa

De tenaamstelling van de op 11 augustus 2021, aan A. Gout-van Houten en M. van Erkelens-van Rossum, handelend onder de naam Dierenartsenpraktijk AniMa, verleende vergunning met kenmerk ANVS-PP-2021/0084007-04, is gewijzigd in A. Gout-van Houten, handelend onder de naam Dierenartsenpraktijk AniMa.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093727-04

Datum: 23 november 2022

PTI De Biezenkamp B.V.

Aan PTI De Biezenkamp B.V., gevestigd te Leusden, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen, waaronder een toestel gebruikmakend van computertomografietechniek, ten behoeve van tandheelkundige diagnostiek, binnen de locatie van PTI De Biezenkamp B.V., gelegen aan de Biezenkamp 112 te Leusden.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093537-04

Datum: 23 november 2022

Lingehoeve Midden-Zeeland

Aan H.J. van Dijk B.V., gevestigd te Heinkenszand, is toestemming verleend voor overdracht van de op 20 maart 2020 verleende vergunning met nummer ANVS-PP-2019/0049357-07, aan H.J. van Dijk B.V. en Lingehoeve DNA B.V., handelend onder de naam Lingehoeve Midden-Zeeland te Lienden.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093933-04

Datum: 23 november 2022

RadSupport B.V.

Aan RadSupport B.V., gevestigd te Hazerswoude-Rijndijk, is een vergunning verleend voor het verrichten van handelingen met ioniserende straling uitzendende toestellen ten behoeve van stralingsveiligheidsinspecties, kwaliteitscontroles, het uitvoeren van transmissiemetingen en het geven van trainingen en scholing met betrekking tot praktische aspecten van stralingsbescherming op steeds wisselende plaatsen in geheel Nederland bij derden.

Kenmerk: ANVS-PP-2022/0093545-06

Datum: 23 november 2022

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van bovenstaand(e) besluit(en) een bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, o.v.v. ‘Bezwaar’, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Het/De besluit(en) is/zijn verzonden op de hierboven per besluit vermelde datum.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen het besluit bezwaar aantekent.

Tenzij in een besluit bepaald is dat een besluit conform artikel 20.5, eerste lid, Wet milieubeheer terstond in werking treedt, treedt een besluit in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunnen belanghebbenden aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dit vereist. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Als burger kunt u uw verzoek tot voorlopige voorziening ook via het digitale loket van de Raad van State indienen (https://digitaalloket.raadvanstate.nl/). Hiervoor dient u te beschikken over DigiD. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Inlichtingen over de procedure en de hoogte van het griffierecht kunnen worden verkregen bij de Raad van State, telefoon 070 – 426 44 26.

Voor nadere informatie over dit (deze) besluit(en) kunt u terecht bij het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 070 – 348 73 66, op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur. Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van het kenmerk van het besluit.

Naar boven