Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2022, kenmerk 3470171-1039662-J, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet en de Regeling pleegzorg BES in verband met de indexering van de pleegvergoedingen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel 5.3, tweede lid, van de Jeugdwet en artikel 4, tweede lid, van het Besluit pleegzorg BES;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 1 van de Regeling Jeugdwet komt te luiden:

Bijlage 1. behorende bij paragraaf 5 van de Regeling Jeugdwet

Basisbedragen en toeslagen pleegvergoeding
a. Basisbedrag, bedoeld in artikel 5.1, per leeftijdscategorie, per pleegkind

Leeftijd pleegkind

Bedrag per maand

Bedrag per dag

0 t/m 8 jaar

€ 678,00

€ 22,29

9 t/m 11 jaar

€ 687,00

€ 22,59

12 t/m 15 jaar

€ 748,00

€ 24,60

16 en 17 jaar

€ 826,00

€ 27,16

18 jaar en ouder

€ 835,00

€ 27,44

b. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, eerste lid

De in artikel 5.2, eerste lid, bedoelde toeslag bedraagt € 4,45 per dag.

c. Toeslag, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid

De in artikel 5.2, tweede lid, bedoelde toeslag bedraagt ten hoogste € 4,45 per dag.

d. Indexering, bedoeld in artikel 5.4

Bij de aanvang van ieder kalenderjaar worden het basisbedrag en de in artikel 5.2 bedoelde toeslagen geïndexeerd met het procentuele verschil tussen de door het Centraal bureau voor de statistiek bekendgemaakte consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’, over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren.

ARTIKEL II

De Regeling pleegzorg BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met c, komt als volgt te luiden:

 • a. indien het pleeggezin woonachtig is op het openbaar lichaam Bonaire:

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand in USD

  0–8 jaar

  734

  9–11 jaar

  742

  12–15 jaar

  809

  16–17 jaar

  893

  18+ jaar

  902

 • b. indien het pleeggezin woonachtig is op het openbaar lichaam Sint Eustatius:

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand in USD

  0–8 jaar

  756

  9–11 jaar

  764

  12–15 jaar

  827

  16–17 jaar

  964

  18+ jaar

  917

 • c. indien het pleeggezin woonachtig is op het openbaar lichaam Saba:

  Leeftijd pleegkind

  Bedrag per maand in USD

  0–8 jaar

  767

  9–11 jaar

  775

  12–15 jaar

  839

  16–17 jaar

  978

  18+ jaar

  930

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘een toeslag ter hoogte van USD 4,44 per dag’ vervangen door: ‘een toeslag ter hoogte van USD 4,90 per dag’.

2. In het tweede lid wordt ‘een toeslag ter hoogte van USD 4,44 per dag’ vervangen door ‘toeslag van ten hoogste USD 4,90 per dag’

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

TOELICHTING

Artikel I

De basisbedragen voor de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding in de Regeling Jeugdwet worden ieder jaar vooraf verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ over de julimaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren, zoals deze gepubliceerd zijn in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2023 bedraagt dat verschil 10,3% (juli 2022 ten opzichte van juli 2021). Echter, gezien de grote prijsstijgingen en energielasten acht ik het passend om aanvullend op deze indexering een correctie toe te passen, zodat de stijging van de pleegvergoedingen voor 2023 zoveel mogelijk aansluit bij de meest actuele prijsstijgingen. Daarom wordt voor 2023 het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ over de oktobermaanden van de twee direct aan het betreffende jaar voorafgaande jaren, zoals deze gepubliceerd zijn in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek, gebruikt om de pleegvergoedingen vast te stellen. Dat betekent dat de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding voor de pleegouders over het jaar 2023 worden verhoogd met een percentage van 14,3.

Artikel II

De basisbedragen voor de pleegvergoeding in de Regeling pleegzorg BES worden ieder jaar vooraf verhoogd met het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over het derde kwartaal van het lopende jaar vergeleken met het derde kwartaal van het voorafgaande jaar, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor 2023 bedraagt dat verschil voor Bonaire 12,2%, Sint Eustatius 9,0% en voor Saba 9,7% (derde kwartaal 2022 ten opzichte van derde kwartaal 2021). Dat betekent dat de basisbedragen van de pleegvergoeding over het jaar 2023 worden verhoogd met deze percentages.

De toeslagen in de Regeling pleegzorg BES wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de gemiddelde procentuele stijging van de consumentenprijsindex. Voor 2023 is dat gemiddelde 4,90% (gemiddelde van het derde kwartaal 2022 ten opzichte van derde kwartaal 2021). Dat betekent dat de toeslag over het jaar 2023 wordt verhoogd met dat percentage.

Voor CN is het indexcijfer berekend op de percentages van de consumentenprijsindex over het derde kwartaal van 2022. Hiermee liggen de percentages dicht bij de actualiteit en sluit het ook aan bij de keuze van ENL om het percentage over de maand oktober te berekenen.

Tot slot is bij de indexering van de pleegvergoedingen in de Regeling pleegzorg BES in 2022 (Stcrt. 2022, 8719) bij de toeslag in artikel 3, tweede lid, abusievelijk weggevallen dat het gaat om een toeslag van ‘ten hoogste’ het aldaar genoemde bedrag. Hierbij wordt deze omissie hersteld.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Naar boven