Tarievenbesluit Ctgb 2023

Inhoudsopgave

Opschrift

Aanhef

 

Hoofdstuk 1

Algemeen

Hoofdstuk 2

Tarieven

Hoofdstuk 3

Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

Hoofdstuk 4

Slotbepalingen

Toelichting op het Tarievenbesluit 2023

Bijlage I

Tarieven Servicedesk

Bijlage II

Tarieven aanvraag Gewasbescherming

Algemeen

1. Aanvraag werkzame stof

2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen

a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

b. Aanvraag Nederland als betrokken lidstaat

c. Aanvraag wederzijdse erkenning

d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

f. Aanvraag nationale wijziging

3. Overige aanvraag Gewasbescherming

 

4. Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

Bijlage III

Tarieven aanvraag Biocide

 

1. Aanvraag onder Verordening (EU) 528/2012 (BPR)

 

a. Aanvraag werkzame stof

b. Aanvraag tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij het Ctgb de beoordelende autoriteit is (eCA)

c. Aanvraag tot toelating van een middel of tot wijziging of verlenging van een middeltoelating, waarbij Nederland als betrokken lidstaat optreedt

d. Overige of administratieve aanvraag

 

2. Aanvraag onder overgangsrecht

 

a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling

b. Aanvraag verlenging van een toelating

c. Overige aanvraag

 

3. Jaarlijkse vergoeding biocide

Bijlage IV

Belangrijkste wijzigingen

Besluit van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden van 21 september 2022, houdende vaststelling van de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, als beschreven in dit besluit en de daarbij horende bijlagen (Tarievenbesluit 2023)

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

 • Gelet op artikel 74 Verordening (EG) 1107/2009 en artikel 80 van Verordening (EU) 528/2012, artikel 10, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, alsmede artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EG) 1107/2009 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van gewasbeschermingsmiddelen die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 91/414/EEG en de implementatie daarvan in de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals die gold vóór 14 juni 2011;

 • Overwegende dat ter uitvoering van de Verordening (EU) 528/2012 nadere regels zijn gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de Verordening zal verrichten;

 • Overwegende dat het overgangsrecht van Verordening (EU) 528/2012 met zich meebrengt dat ook tarieven gesteld moeten blijven worden voor de behandeling van aanvragen omtrent toelating van biociden die behandeld moeten worden op basis van de inmiddels vervallen richtlijn 98/8/EG of op basis van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zoals deze gold vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 november 2013 tot wijzing van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter uitvoering van de Biocidenverordening;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Gewasbeschermingsmiddelenverordening: Verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen;

 • c. Biocidenverordening: Verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden;

 • d. Biocidenrichtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden;

 • e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb);

 • f. de regeling: Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

 • g. Werkzame stof:

  • i. gewasbeschermingsmiddelen

   • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsmiddelenverordening, of

   • 2. een werkzame stof die

    • a. niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en

    • b. die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en

    • c. daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. biociden

   • 1. werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Biocidenverordening;

 • h. Register for Biocidal Products (R4BP): Informatiesysteem voor indiening van biociden aanvragen onder verordening (EU) 528/2012 en voor uitwisseling van informatie tussen autoriteiten, Commissie, Agentschap en aanvragers.

 • i. Servicedesk (SD) bestaat uit een Front- en Backoffice: de frontoffice betreft de eerste-lijnondersteuning door de Servicedesk, de backoffice betreft de tweede-lijnondersteuning door verschillende expertises.

 • j. Werkelijke kosten: betreffen de interne kosten gemaakt door het Ctgb (het uurtarief vermenigvuldigd met het aantal door het Ctgb bestede uren) van intake tot en met eindbesluit en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW). Meer informatie over de werkwijze en samenwerkingspartners staat op de website www.ctgb.nl.

 • k. Tijdige betaling: er is tijdig betaald als de betaling voor het einde van de in de factuur genoemde termijn door het Ctgb is ontvangen.

Hoofdstuk 2. Tarieven

Artikel 2. Tarieven

Het Ctgb brengt tarieven in rekening die verschuldigd zijn in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten. De tarieven van de Servicedesk staan in bijlage I, de tarieven aanvraag gewasbescherming in bijlage II, de tarieven aanvraag biocide in bijlage III en het uurtarief in bijlage IV.

Artikel 3. Vaste tarieven en tarieven op basis van nacalculatie

 • 1. Vanwege de grote verschillen tussen de typen aanvragen hanteert het Ctgb twee typen tarieven:

  • a. Aanvragen op basis van nacalculatie. Hierbij wordt vooraf een voorschot gevraagd. De eindafrekening vindt plaats aan het eind van het aanvraagproces op basis van werkelijke kosten. Indien het voorschot ontoereikend blijkt dan wordt er tussentijds aanvullend gefactureerd. Bij gewasbeschermingsaanvragen die ingetrokken worden voordat het dossier daadwerkelijk wordt ingediend worden de reeds betaalde aanvraagkosten niet terugbetaald.

  • b. Aanvragen op basis van een vast tarief. Deze tarieven worden vooraf in rekening gebracht en hierbij vindt geen eindafrekening plaats. Indien het Ctgb besluit tot het opvragen van aanvullende gegevens dan worden daarvoor ook de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht. Bij biociden aanvragen die het Ctgb als CMS (betrokken lidstaat) uitvoert, kan het voorkomen dat tussen het indienen van de aanvraag en het kunnen starten met de evaluatie enkele jaren zit. Dit is de tijd die de evaluerende lidstaat nodig heeft om de (initiële) beoordeling af te ronden. Het tarief dat het Ctgb als CMS in rekening brengt voor deze aanvragen zal gebaseerd worden op de kosten zoals die in het tarievenbesluit worden aangegeven in het jaar waarin de evaluatie gestart kan worden. Dit geldt voor het gehele bedrag, dus aanvraagkosten én evaluatiekosten. Eerder betaalde aanvraagkosten worden daarbij verrekend.

 • 2. Voor werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 4. Jaarlijkse vergoeding

 • 1. Voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide wordt jaarlijks een vergoeding in rekening gebracht.

 • 2. De peildatum voor de registratie van een toegelaten gewasbeschermingsmiddel en biocide is 1 februari en dat is tevens de datum waarop de registratie voor het volgend jaar een feit is als de registratie niet voortijdig schriftelijk is ingetrokken.

 • 3. Indien de aanvrager niet of niet volledig binnen de gestelde termijn de jaarlijkse vergoeding betaalt, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5. Kaderformulering

Bij aanvragen voor biociden onder overgangsrecht is het mogelijk om toelatingen voor een groep van zeer vergelijkbare producten aan te vragen door een gecombineerde aanvraag in te dienen.

Hoofdstuk 3. Facturering, betaling en nacalculatie/restitutie

Artikel 6. Gewasbescherming en Biociden onder NL overgangsrecht

 • 1. De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen.

 • 2. Voor de verschuldigde aanvraag- en beoordelingskosten wordt door het Ctgb een factuur verzonden met een betalingstermijn van 30 dagen. Niet tijdige betaling kan leiden tot niet-ontvankelijk verklaring van de aanvraag op grond van artikel 2:1 en 2:3 van het Bestuursreglement 2018.

 • 3. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk totaal verschuldigde bedrag verrekend. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot volgt er een aanvullende factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • 4. Voor andere tarieven of kosten geldt dat de aanvrager de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer voldoet.

Artikel 7. Biocidenverordening

 • 1. Na ontvangst van de aanvraag berekent het Ctgb de voor de aanvraagprocedure verschuldigde vergoeding aan de hand van de aangeduide posten en tariefstellingen. De factuur wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag geplaatst in R4BP.

 • 2. De Biocidenverordening bepaalt dat de kosten van een aanvraagprocedure binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur moeten zijn betaald. Een hersteltermijn kan niet worden gegeven.

 • 3. Bij niet-tijdige betaling wordt de aanvraag verworpen.

 • 4. Indien een voorschot voor de werkelijke kosten is betaald, wordt dit met het uiteindelijk totaal verschuldigde bedrag verrekend. Indien de werkelijke kosten lager zijn dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen 30 dagen na dagtekening van de eindfactuur aan de aanvrager terugbetaald. Indien de werkelijke kosten hoger zijn dan het betaalde voorschot volgt er een aanvullende factuur met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • 5. Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer expertises kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die expertises van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening (conform artikel 80 lid 3 onder d).

Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.

Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen

Artikel 8. Tussentijdse aanpassing Tarievenbesluit

Het Tarievenbesluit kan, indien daar aanleiding toe is, tussentijds worden aangepast.

Artikel 9. Overgangsregime

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

Artikel 10. Intrekking eerder tarievenbesluit

Het “Tarievenbesluit Ctgb 2022” wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, voor zover nodig met terugwerkende kracht, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Tarievenbesluit Ctgb 2023”.

Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden d.d. 21 september 2022.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 22 november 2022.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voor deze, de Voorzitter, R.J.T. van Lint

TOELICHTING OP HET TARIEVENBESLUIT 2023

Algemeen

De wet bepaalt dat de kosten die het Ctgb maakt bij de uitvoering van zijn taken, moeten worden gedekt uit de door het college vast te stellen en in rekening te brengen tarieven. De tarieven hebben een rechtstreeks verband met de kosten die het Ctgb bij de uitvoering maakt en behoeven de goedkeuring van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Opbouw van tarieven

De tarieven zijn kostendekkend. Aanvragers betalen een tarief dat is samengesteld uit de verschillende fases en expertises die van toepassing zijn op de beoordeling van hun aanvraag. Voorbeelden van fases zijn: intake/validatie, beoordeling en aanvullende vragen. Met expertises wordt onder andere bedoeld: projectbegeleiding, humane toxicologie, residuen, ecotoxicologie, gedrag en lotgevallen in het milieu, chemie en werkzaamheid, etc.

Door de diversiteit in omvang en complexiteit van een aanvraagdossier kunnen de kosten sterk uiteenlopen, deze zijn afhankelijk van de benodigde werkzaamheden. Ook het type aanvraag is bepalend voor de kosten.

De tarieven worden met dit besluit vastgelegd.

Betaling in termijnen

Het is mogelijk om te betalen in termijnen. Zie voor meer informatie de Ctgb website www.ctgb.nl of neem contact op met de afdeling Financiën & Control (finance@ctgb.nl).

Incassomogelijkheden

Het is mogelijk om facturen automatisch te laten incasseren. Zie voor meer informatie de Ctgb website www.ctgb.nl of neem contact op met de afdeling Financiën & Control (finance@ctgb.nl).

Communicatie

Vanaf het moment dat een aanvraag onder de biocidenverordening wordt ingediend, geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling via het Register for Biocidal Products (R4BP).

BIJLAGE I – TARIEVEN SERVICEDESK

Verzoeken

Omschrijving

Tarief

Categorie

   

1

Servicedeskvragen beantwoord door frontoffice

Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

2

Servicedeskvragen, beantwoord door backoffice

Werkelijke kosten met een voorschot van € 2.500,–

indien de verwachte urenbesteding gelijk of groter is dan 15 uur.

3

Pre-submission meeting (PSM)

Meeting voor (deel)vragen over dossiervoorbereiding

Werkelijke kosten

met een voorschot van

€ 1.150,– per in te schakelen expertise.

4

Workshop

Bijeenkomst om aanvragers op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk.

Werkelijke kosten worden per workshop bepaald.

BIJLAGE II – TARIEVEN AANVRAAG GEWASBESCHERMING

Aanvragen met betrekking tot werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn op basis van nacalculatie met een voorschot op verschillende facturatie momenten. De genoemde voorschotbedragen betreffen een indicatie en zijn gebaseerd op gemiddelde kosten van deze dossiers in afgelopen jaren.

 • 1. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

 • 2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen – nacalculatie

  • a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

  • b. Aanvraag Nederland als betrokken lidstaat

  • c. Aanvraag wederzijdse erkenning

  • d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

  • e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

  • f. Aanvraag nationale wijziging

 • 3. Overige aanvraag gewasbescherming

1. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

TGEURAP, TGEURAPR

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof m.u.v. van een werkzame stof op basis van micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Aanvraagkosten

€ 20.000,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

€ 240.000,–

 

Werkzaamheden ter afronding van een aanvraag voor goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

€ 75.000,–

TGEURAPM, TGEURPRM

Ctgb rapporteur voor aanvraag tot goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof op basis van micro-organismen of feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

 
 

Aanvraagkosten

€ 20.000,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

€ 100.000,–

 

Werkzaamheden ter afronding van een aanvraag voor goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof (Peer review; Europese besluitvorming)

€ 30.000,–

TGEUCORA

Ctgb Co-rapporteur stofdossier

 
 

Kosten becommentariëren stofbeoordeling RMS

€ 20.000,–

 

Samenvatten en beoordelen (opstellen DAR of RAR)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

€ 50.000,–

 

Co-rapporteur werkzaamheden ter afronding van een aanvraag voor goedkeuring, wijziging of verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof (Peer review en Europese besluitvorming)

(Alleen indien in overleg met de RMS delen van de DAR/RAR moeten worden opgesteld)

€ 25.000,–

TGEURPCD

Ctgb rapporteur voor het beoordelen van confirmatory data

 
 

Beoordeling confirmatory data

€ 25.000,–

TGDM

Data matching van het werkzame stofdossier

Beoordeling van data matching voor stofdossiers van niet-notifiers van de EU-goedkeuring van de werkzame stof, inclusief het vaststellen van Categorie 4 data indien van toepassing, zoals bedoeld in het EU GD art 43 PPP renewals; SANCO/2010/13170 rev. 14 d.d. 7 Oktober 2016.

€ 10.000,–

TGDM-C4

Data matching nageleverde data Cat. 4

Indien Categorie 4 data zijn geclaimd en vastgesteld bij de primaire beoordeling voor datamatching, dan dient de aanvrager deze data op de gestelde deadline te leveren en moet beoordeeld worden of de geleverde data voldoende zijn om de datamatching volledig te verklaren.

€ 2.000,–

2. Aanvraag gewasbeschermingsmiddelen – nacalculatie

a. Aanvraag Nederland als zonale rapporteur

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

ZTG

Zonale aanvraag nieuwe toelating NL = zRMS

 

Aanvraagkosten

€ 15.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 70.000,–

ZTG-LR

Zonale aanvraag nieuwe toelating NL=zRMS

De toevoeging -LR staat voor een middelaanvraag waarvoor de procedure van laag-risicomiddelen wordt gevolgd.

 
 

Aanvraagkosten

€ 15.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 45.000,–

ZWTG, ZWTG-LR

Wijzigingsaanvraag

De toevoeging -LR staat voor een middelaanvraag waarvoor de procedure van laag-risicomiddelen wordt gevolgd.

 

Aanvraagkosten

€ 15.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 45.000,–

ZRG

Renewal-aanvragen (Renewal van een middel met Nederland als zRMS),

 
 

Aanvraagkosten

€ 15.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 80.000,–

b. Aanvraag Nederland als betrokken lidstaat

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLTG

Zonale aanvraag nieuwe toelating NL = CMS

 
 

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 20.000,–

NLWTG

Wijzigingsaanvraag NL = CMS

 
 

Aanvraagkosten

€ 8.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 10.000,–

NLRG

Zonale aanvraag verlenging toelating NL=CMS

 
 

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 25.000,–

c. Aanvraag wederzijdse erkenning

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLWERGZ, NLWERG

Aanvraagkosten

€ 6.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 14.000,–

d. Aanvraag maximale residu limiet (MRL)

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

MRL

Afleiden van Maximaal Residu Limiet MRL

 
 

Aanvraagkosten

€ 4.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 15.000,–

e. Aanvraag nationale uitbreiding kleine toepassingen

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLKUG

Aanvraag tot uitbreiding in Nederland (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen

 
 

Aanvraagkosten

€ 7.500,–

 

Beoordelingskosten

€ 10.000,–

f. Aanvraag nationale wijziging

Aanvraagtype

Omschrijving

Voorschot

NLWG

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

 
 

Aanvraagkosten

€ 4.000,–

 

Beoordelingskosten

€ 6.000,–

3. Overige aanvraag gewasbescherming

Dit betreft aanvragen en beoordelingen op basis van een vast tarief.

 • a. Overige aanvraag zonder beoordeling – vast tarief

 • b. Overige aanvraag met beoordeling – vast tarief

a. Overige aanvraag zonder beoordeling – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief

 

Administratieve wijzigingen

 

WNT

Wijziging naam toegelaten middel

€ 320,–

     

WYG-AG

Wijziging etikettering van afgeleide en parallel vergunningen

€ 320,–

OT

Overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 320,–

WNAW

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

Geen kosten

INTR

Intrekking van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel

Geen kosten

 

Kleine wijzigingen

 

WSGNW

Niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 1.040,–

Toevoegen of wijzigen fabrikant middel, wijzigen productielocatie

Wijziging productieproces middel (overgangsrecht)

Geen kosten

NLWATG

Administratieve wijzigingen WGGA/WG (bijvoorbeeld wijziging WG afgeleide toelatingen en parallel vergunningen en beperkingen toepassingsgebied)

€ 320,–

 

Overige type toelatingen

 
 

Afgeleide aanvragen

 

AG, VAG, UAG

Nieuwe, verlenging, uitbreiding afgeleide vergunning

€ 1.040,–

Parallel aanvragen

 

PAG, VPAG, UPAG

Nieuwe, verlenging, uitbreiding parallel vergunning

€ 1.040,–

 

Proefontheffing

 

PGN

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen worden gebracht

€ 320,–

PGR

Vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen in de voedselketen worden gebracht, basisbedrag

€ 405,–

PGR

Aanvullend bedrag per 5 gewastoepassingen waarbij het behandelde gewas in de voedselketen wordt gebracht (regels in de tabel)

€ 160,–

VIG

Verzoek inlichtingen dierproeven

€ 650,–

TT

Aanvraag tot goedkeuring van een toevoegingsstof

€ 1.040,–

TT-W

Aanvraag voor het wijzigen van een toevoegingsstof

€ 320,–

EXV

Exportverklaring

€ 320,–

b. Overige aanvraag met beoordeling – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief1

WYG

Wijziging verpakking, houdbaarheidstermijn of etikettering

€ 485,–

PWSG

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie beoordeling t/m TIER 1- Equivalentie nog niet beoordeeld in andere lidstaat

€ 2.085,–

PWSGC

Wijziging productieproces werkzame stof en/of toevoegen productielocatie van de werkzame stof. Equivalentie is beoordeeld door andere lidstaat en gepubliceerd op CircaBC.

€ 320,–

MTR

Aanvraag tot afleiden norm in het kader van de KRW (afleiden AA-EQS/MAC-EQS)

€ 2.400,–

IKV

In kennisstellingsverplichting

Verordening (EG) 1107/2009 artikel 56, vierde lid

€ 320,–

ART38

Vrijstelling zoals bedoeld in art 53 van Verordening (EG) 1107/2009:

Werkelijke kosten

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

4. Jaarlijkse vergoeding gewasbeschermingsmiddel

 

Jaarlijkse Vergoeding

Tarief

JV

Toelating gewasbeschermingsmiddel

€ 1.665,–

BIJLAGE III – TARIEVEN AANVRAAG BIOCIDE

1. Aanvraag onder Verordening (EU) 528/2012 (BPR)

Aanvragen tot (verlenging van) goedkeuring van werkzame stoffen, aanvragen tot (verlenging van) Unietoelatingen, vereenvoudigde toelatingen en nationale toelatingen onder Verordening (EU) 528/2012 (BPR), waarbij het Ctgb als beoordelende lidstaat optreedt, worden gefactureerd op basis van nacalculatie met een voorschot op verschillende facturatiemomenten. De genoemde voorschotbedragen betreffen een indicatie en zijn gebaseerd op gemiddelde kosten van deze dossiers in afgelopen jaren.

De volgende categorieën worden onderscheiden voor aanvragen onder de BPR:

 • a. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

 • b. Aanvraag met Nederland als de beoordelende autoriteit (eCA) – nacalculatie

 • c. Aanvraag met Nederland als betrokken lidstaat – vast tarief

 • d. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

e.

a. Aanvraag werkzame stof – nacalculatie

Aanvraagtype

Aanvraag type R4BP

Omschrijving

Voorschot

EU-B, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraagkosten

Eén producttype (PT)

€ 20.000,–

Aanvullend tarief per PT indien goedkeuring voor meerdere PT’s wordt aangevraagd

€ 5.000,–

Beoordelingskosten

dossier voor aanvraag tot inclusie in Annex I van Verordening (EU) 528/2012

€ 100.000,–

Beoordeling dossier

€ 200.000,–

Kosten voor werkzaamheden ten behoeve van de Europese besluitvorming

 

€ 75.000,–

b. Aanvraag met Nederland als de beoordelende autoriteit (eCA) -nacalculatie

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP

Omschrijving

Voorschot enkel product

Voorschot biocidefamilie

Unie aanvraag

B-UTN, B-UTH B-UTFN, B-UTFH

UA-APP

Aanvraagkosten

€ 20.000,–

€ 25.000,–

Beoordelingskosten

€ 80.000,–

€ 155.000,–

Nationale aanvraag

B-TN, B-TH, B-TFN, B-TFH

NA-APP

Aanvraagkosten

€ 20.000,–

€ 25.000,–

Beoordelingskosten

€ 65.000,–

€ 95.000,–

Vereenvoudigde aanvraag

B-ET, B-ETF

SA-APP

Aanvraagkosten

€ 3.000,–

€ 6.000,–

Beoordelingskosten

€ 8.500,–

€ 14.000,–

Verlenging van een toelating

B-TR, B-TRF

NA-RNL

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

€ 15.000,–

Beoordelingskosten

€ 40.000,–

€ 60.000,–

Grote wijziging van een toelating

B-GW, B-GWF

NA-MAC, SA-MAC, UA-MAC

Aanvraagkosten

€ 10.000,–

€ 15.000,–

Beoordelingskosten

€ 35.000,–

€ 50.000,–

c. Aanvraag met Nederland als betrokken lidstaat – vast tarief

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Tarief

enkel product

Tarief biocidefamilie

Wederzijdse erkenning in parallel

B-TWENP,

B-TWEHP,

B-TWEFNP,

B-TWEFHP

NA-MRP

Aanvraagkosten

€ 1.000,–

€ 1.000,–

Evaluatiekosten

€ 11.000,–

€ 18.000,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 2.500,–

€ 2.500,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.000,–

Wederzijdse erkenning opeenvolgend (in sequence)

B-TWENS,

B-TWEFNS

NA-MRS

Kosten (aanvraag + evaluatie)

€ 12.000

€ 19.000,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 2.500,–

€ 2.500,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.000,–

Verlenging van een toelating

B-TWER,

B-TWEFR

NA-RNL

Aanvraagkosten

€ 1.000,–

€ 1.000,–

Evaluatiekosten

€ 11.000,–

€ 18.000,–

Additionele kosten:

   

Comparative assessment

€ 2.500,–

€ 2.500,–

Bij meer dan 5 meta-SPC’s wordt een add-on tarief per extra meta SPC aangeslagen

nvt

€ 1.000,–

Grote wijziging van een toelating

B-GWC,

B-GWFC

NA-MAC

Aanvraagkosten

€ 1.000,–

€ 1.000,–

Evaluatiekosten

€ 9.000,–

€ 14.000,–

d. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

Aanvraagtype

Type R4BP

Omschrijving

Tarief1

Administratieve wijziging van een toelating

B-AW, B-AWF

NA-ADC, NA-TRS, NA-MRG, SA-ADC, SA-TRS,

Aanvraag tot administratieve wijziging van een enkel middel of biocidefamilie volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 320,–

WNAW

NA-ADC, SA-ADC

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

Geen kosten

INTR

NA-CCL, SA-CCL

Aanvraag tot intrekking van een toelating van een biocide

Geen kosten

Kleine wijziging van een toelating

B-KW, B-KWF

NA-MIC, SA-MIC, UA-MIC

Aanvraag tot kleine wijziging van een enkel middel of biocidefamilie volgens Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 2.080,–

Same Biocidal Product

B-ST, B-STF,

B-STR en B-STFR

NA-BBS, NA-BBP, SA-BBP, NA-RNL

Aanvraagkosten tot toelating of verlenging van een middel of een biocidefamilie via de procedure in Uitvoeringsverordeningen (EU) 414/2013 en (EU) 1802/2016 (Same biocidal product)

€ 1.760,–

Overige aanvragen

B-FL

NA-NPF, SA-NPF, UA-NPF

Aanvraag tot toevoeging van producten aan een biocidefamilie (tot een maximum van 4 producten)

€ 1.600,–

   

Additionele kosten per product (boven de 4 producten)

€ 160,–

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 1.285,–

PAB,VPAB, UPAB,

PP-APP

Aanvraag voor vergunning voor parallelhandel en verlenging van een parallelvergunning

€ 965,–

IKV-B

UE-NOT

NE-NOT

SE-NOT

Aanvraagtarief In Kennisstelling Verplichting Biociden (melding nieuwe informatie)

€ 320,–

B-EM

SN-NOT

Notificatie van vereenvoudigde toelating, toegelaten in een andere lidstaat

€ 320,–

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

2. Aanvraag onder overgangsrecht

Indien één of meer werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening (EU) 528/2012, is het Overgangsrecht van toepassing.

Voor aanvragen onder het Overgangsrecht worden vaste tarieven in rekening gebracht. Aanvragen tot toelating, verlenging of grote wijziging van biociden onder overgangsrecht die aan specifieke voorwaarden voldoen, kunnen gebruikmaken van een beperkte beoordeling. De voorwaarden zijn gepubliceerd op de Ctgb-website.

Voor aanvullende en/of overige werkzaamheden waarvoor geen tarief is vastgesteld, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

De volgende categorieën worden onderscheiden voor aanvragen onder het overgangsrecht:

 • a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling – vast tarief

 • b. Aanvraag verlenging van een toelating – vast tarief

 • c. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

a. Aanvraag volledige of beperkte beoordeling – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief

Aanvraag tot toelating, of majeure wijziging van een toelating

TB, TBL, WB

Aanvraagkosten

€ 5.765,–

TB, UB, WB

Beoordelingskosten bij een volledige beoordeling

 
 

Werkzaamheid

€ 2.400,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel en analysemethoden

€ 1.120,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en toepasser

€ 1.765,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.400,–

 

Projectbegeleiding

€ 4.400,–

 

Evalueren samenvattingen en studierapporten voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

Werkelijke

kosten

TBL, UB, WB

Beoordelingskosten bij een beperkte beoordeling

 
 

Werkzaamheid

€ 650,–

 

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel en analysemethoden

€ 320,–

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid en toepasser

€ 650,–

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 650,–

 

Projectbegeleiding

€ 1.920,–

KB

Aanvraag tot vaststellen kaderformulering

€ 3.200,–

b. Aanvraag verlenging van een toelating – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief

Verlenging van een toegelaten middel

 

TVB

Aanvraagkosten

€ 1.500,–

 

Beoordelingskosten

Werkelijke kosten

c. Overige of administratieve aanvraag – vast tarief

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief1

Administratieve wijzigingen van een toelating

 

WBA

Aanvraag tot administratieve wijziging van een (afgeleide) toelating in lijn met Uitvoeringsverordening (EU) 354/2013

€ 320,–

WNAW

Wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder

Geen kosten

INTR

Aanvraag tot intrekking van een toelating van een biocide

Geen kosten

Kleine wijziging van een toelating

 

WBK

Aanvraag tot kleine wijziging van een toelating in lijn met Uitvoeringsverordening (EU) 354/

€ 1.450,–

Overige aanvragen

 

AB, VAB,

Aanvraag tot toelating of verlenging van een afgeleide toelating

€ 965,–

PAB, VPAB

Parallel vergunning biocide, verlenging parallel vergunning biocide

€ 965,–

EXV

Exportverklaring

€ 320,–

VIB

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 650,–

ART46

Vrijstellingen biociden conform Verordening (EU) 528/2012 art.55

Werkelijke kosten

X Noot
1

Mocht een beoordeling noodzakelijk zijn dan worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

3. Jaarlijkse vergoeding biocide voor een door het Ctgb toegelaten biocide

JV

Jaarlijkse vergoeding door het Ctgb toegelaten biocide

Tarief

 

Toelating biocide

€ 1.325,–

 

Toelating biocidefamilie*

€ 1.325,–

 

Additioneel per familielid*

€ 160,–

 

* Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 
 

Jaarlijks tarief dat maximaal voor een familie in rekening wordt gebracht.

€ 7.500,–

BIJLAGE IV - BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Algemeen

Uurtarief 2023

Het uurtarief 2022 is geïndexeerd met 8,7% en komt in 2023 uit op € 159,–

Gewasbescherming

Algemeen

De tarieven voor aanvragen gewasbeschermingsmiddelen zijn aangepast als gevolg van de hierboven aangegeven stijging van het uurtarief.

Aanvragen

De bedragen voor aanvragen van de verschillende aanvraagtypen zijn daar waar nodig aangepast op basis van de gemiddelde kosten van aanvragen per type in het verleden en de verwachte veranderde werkzaamheden als gevolg van o.a. nieuwe guidances.

Jaarlijkse vergoeding (gewasbeschermingsmiddelen)

Het tarief voor gewasbeschermingsmiddelen is ten opzichte van 2022 geïndexeerd met 5,7%

WNAW

Voor een wijziging van naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder worden geen kosten meer doorbelast.

Biocide

Algemeen

De tarieven voor aanvragen biociden zijn aangepast als gevolg van de hierboven aangegeven stijging van het uurtarief.

Aanvragen

De bedragen voor aanvragen van de verschillende aanvraagtypen zijn daar waar nodig aangepast op basis van de gemiddelde kosten van aanvragen per type in het verleden en de verwachte veranderde werkzaamheden als gevolg van o.a. nieuwe guidances.

WNAW

Voor een wijziging van naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder worden geen kosten meer voor doorbelast.

INTR

Voor een intrekking van een toelating worden geen kosten meer doorbelast.

ART46

ART46 betreft aanvragen voor vrijstellingen van biociden.

De ingangsdatum van dit aanvraagtype wordt in de loop van 2022 bekendgemaakt. Dit aanvraagtype is op basis van nacalculatie en werkelijke kosten.

Let op: aanvragen voor vrijstellingen dienen bij het Ministerie van I&W ingediend te worden.

Jaarlijkse vergoeding

(biocide)

Het tarief voor biociden is ten opzichte van 2022 geïndexeerd met 2,7%.

Naar boven