Verlengingsbesluit Natura 2000-Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

De Minister voor Natuur en Stikstof

De Staatssecretaris van Defensie

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Gedeputeerde Staten van Groningen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

betreffende de Natura 2000-Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone 2016–2022

Overwegende dat;

  • De Natura 2000-Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone op 13-12-2016 zijn vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en Gedeputeerde Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland (Staatscourant 2016);

  • Een Natura 2000-beheerplan een looptijd heeft van zes jaar;

  • Artikel 2.3 Wet natuurbescherming de mogelijkheid biedt de beheerplannen eenmalig met maximaal zes jaar te verlengen;

  • Er meer tijd nodig is om de effecten van de uitgevoerde maatregelen op de natuurwaarden in beeld te brengen;

  • Daardoor meer tijd nodig is om vast te stellen in hoeverre de Natura 2000-instandhoudingsdoelen behaald zijn en;

  • Zo nodig aanvullende maatregelen te treffen om de doelen alsnog te behalen;

  • In het geval de nieuwe beheerplannen eerder worden vastgesteld dan de verlengingsperiode van 6 jaar, geldt de verlenging tot die datum;

  • De Minister voor Natuur en Stikstof, de Minister van Defensie en Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland allen ingevolge art. 2.9, lid 1, onder b, Wnb instemmen met de verlenging van de vrijstellingen van de Wnb-vergunningplicht, voor zover zij bevoegd gezag zijn ingeval van een vergunningplicht.

Gelet op artikel 2.3 lid 4 Wet natuurbescherming,

Besluiten

De nu geldende Natura 2000-Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone te verlengen met zes jaar.

Dit besluit treedt in werking op 12 december 2022.

Aldus besloten

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat Namens deze, Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland, J.H.M. de Ruig

De Minister voor Natuur en Stikstof, Namens deze, Waarnemend directeur Natuur, I.M. Uitermark

De Staatssecretaris van Defensie Namens deze, De Directeur Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid Schout-bij-nacht H.H. Liebregs

Gedeputeerde Staten Provincie Fryslân Namens deze, Gedeputeerde D. Hoogland

Gedeputeerde Staten Provincie Groningen Namens deze, Gedeputeerde H.J. Hamster

Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland Namens deze, Gedeputeerde E.A.S. Rommel

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een ieder bezwaar aantekenen inzake de verlenging van de vrijstellingen uit art. 2.9, lid 1, Wnb, of de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Daarvoor dient een bezwaarschrift binnen 6 weken na publicatie van dit besluit te worden ingezonden naar:

RWS Noord-Nederland, Antwoordnummer: 3111, 3430 VP Nieuwegein, o.v.v. Bezwaarschrift verlenging Natura 2000-Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Groningen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.

BIJLAGE

Wijzigingen

Wijzigingen van ondergeschikte betekenis conform art 2.3 lid 6 jo 2.10 lid 1 Wnb

Het baggerwerk van Defensie in haar haven bij Den Helder is weliswaar tekstueel (in tabel B3.2a) in het beheerplan benoemd, maar de daar benoemde verspreidingslocatie Marsdiep is niet op kaart B3.2a weergegeven. Ook ontbreken de coördinaten van deze verspreidingslocatie.

De stortlocatie is binnen het Marsdiep gelegen op de Amersfoortcoördinaten X 115.003 – Y 555.034 en heeft een doorsnede van 100 meter

Bovenstaand kaartmateriaal en de voorgenoemde coördinaten en specificatie van de doorsnede van deze verspreidingslocatie zullen in het beheerplan worden opgenomen.

In de huidige Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone zal de volgende disclaimer worden opgenomen:

Disclaimer

De Beheerplannen Waddenzee en Noordzeekustzone 2016 – 2022 zijn bijna 6 jaar oud en bevatten daarom verouderde informatie. Deze verouderde informatie is beoordeeld of deze aangepast kon worden binnen de juridische kaders die gelden voor het verlengen van de beheerplannen. Omdat de fouten en verouderde informatie niet tot misverstanden hebben geleid, wordt het beheerplan niet geactualiseerd voor de verlenging. Op dit moment wordt gewerkt aan een vernieuwing van de beheerplannen. Daarin zal de informatie geactualiseerd worden en de onjuistheden verwijderd worden.

Naar boven