Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 december 2022, nr. WJZ / 22508616, houdende benoeming en herbenoeming van plaatsvervangende leden van het veterinair tuchtcollege

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op de artikelen 8.16 juncto 8.17 van de Wet dieren;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 oktober 2022 tot 1 mei 2026 wordt de heer drs. J. Hilvering, te Deventer, herbenoemd tot plaatsvervangend lid van het veterinair tuchtcollege.

Artikel 2

Te rekenen vanaf 1 oktober 2022 worden voor een periode van zes jaar tot plaatsvervangend lid van het veterinair tuchtcollege herbenoemd:

  • a. mevrouw drs. B.A.M. Austie, te Tubbergen;

  • b. de heer drs. J.G. Neuteboom, te Heythuysen.

Artikel 3

Te rekenen vanaf 1 november 2022 worden voor een periode van zes jaar tot plaatsvervangend lid van het veterinair tuchtcollege benoemd:

  • a. mevrouw drs. Y. Elte, te Breukelen;

  • b. mevrouw drs. A.C.M. van Heuven-van Kats, te Nieuw Heeten;

  • c. mevrouw drs. J.W.J. Nienhuis-Koppes, te Oterleek;

  • d. de heer drs. C.J. van Woudenbergh, te Benschop.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan het veterinair tuchtcollege.

’s-Gravenhage, 14 december 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, namens deze: J.C. Goet secretaris-generaal

Naar boven