Besluit (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging plaatsvervangend directeur-secretaris Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB)

De directeur-secretaris van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) besluit met dit besluit tot de verlening van (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging aan de plaatsvervangend directeur-secretaris van de TloKB

Gelet op:

 • Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;

 • Artikelen 7ak en 7am Woningwet;

 • Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • Mandaatbesluit CO;

 • Mandaatbesluit EKV;

 • Mandaatbesluit beheer TloKB;

 • Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB;

 • Mandaatbesluit directeur TloKB;

 • Bestuursreglement TloKB.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder

 • a. (Onder)mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • b. (Onder)volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en deze te verrichten.

 • c. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van het bestuur feitelijk handelingen te verrichten.

Artikel 2 (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging

Met dit besluit geeft de directeur-secretaris van de TloKB, bij afwezigheid of verhindering van de directeur-secretaris, (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging aan de plaatsvervangend-directeur van de TloKB, voorzover dit valt binnen het mandaat, volmacht en machtiging van de voorzitter van de TloKB als genoemd in het Mandaatbesluit directeur TloKB; en voorzover dit valt binnen het besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging van het beheer over de dienst Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) aan de directeur-secretaris van de TloKB als vastgelegd in het Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB.

Artikel 3 Mededeling

Van het besluit wordt mededeling gedaan aan het Bestuur van de TloKB.

Artikel 4 Intrekkingsbevoegdheid

De voorzitter van de TloKB en de directeur-secretaris van de TloKB, kunnen het onderhavige (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging intrekken.

Artikel 5 Register

Het mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit wordt opgenomen in het mandaat-, volmacht- en machtigingsregister TloKB. Een mededeling van het mandaat-, volmacht- of machtigingsbesluit wordt gepubliceerd op de website van de TloKB.

Artikel 6 Overdraagbaarheid

Het is de functionaris aan wie de volmacht is verleend niet toegestaan om het (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging door te geven, danwel het (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging te verlenen, tenzij in een apart besluit anders is besloten.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘besluit (onder)mandaat, (onder)volmacht en machtiging plaatsvervangend directeur-secretaris TloKB’.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 november 2022, de datum tekening door de directeur-secretaris. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de officiële publicaties van het besluit.

Rijswijk, 21 november 2022

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) De directeur-secretaris M.P. Tummers

Naar boven