Verlengingsbesluit Natura 2000-Beheerplan Deltawateren

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

De Minister voor Natuur en Stikstof

De Provincie Zeeland

De Provincie Zuid-Holland

De Provincie Noord-Brabant

betreffende het Natura 2000-Beheerplan Deltawateren 2016-2022, waaronder de Natura 2000 gebieden Grevelingen, Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Oude Maas, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe vallen,

Overwegende dat;

  • Het Natura 2000-Beheerplan Deltawateren op 17-11-2016 is vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken en gedeputeerde staten van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland (Staatscourant 2016);

  • Het Natura 2000 beheerplan een looptijd heeft van zes jaar;

  • Artikel 2.3 Wet Natuurbescherming de mogelijkheid biedt het beheerplan eenmalig met maximaal zes jaar te verlengen;

  • Het nog onbekend is welke invloed beleidsontwikkelingen op het gebied van Natura 2000-regelgeving, stikstof, programma Natuur en de invoering van de Omgevingswet hebben op de Natura 2000-gebieden en de beheerplannen;

  • Er meer tijd nodig is om de effecten van de uitgevoerde maatregelen op de natuurwaarden in beeld te brengen;

  • De Minister voor Natuur en Stikstof en de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant alleen ingevolge art. 2.9, lid 1b, Wnb instemt met de verlenging van de vrijstellingen van de Wnb-vergunningplicht, voor zover zij bevoegd gezag zijn ingeval van een vergunningplicht.

Gelet op artikel 2.3 lid 4 Wet natuurbescherming,

Besluiten

Het nu geldende Natura 2000-Beheerplan Deltawateren te verlengen met zes jaar dan wel – in het geval er eerder voor dit onderdeel een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum.

Dit besluit treedt in werking op 17 november 2022.

Aldus besloten

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, W. Dekker

en

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West Nederland-Zuid, A. Driesprong

De Minister voor Natuur en Stikstof, Namens deze, Waarnemend directeur Natuur, I.M. Uitermark

Gedeputeerde staten Provincie Zeeland, Namens deze, Commissaris van de Koning J.M.M. Polman

Gedeputeerde staten Provincie Zuid-Holland, Namens deze, Gedeputeerde B. Potjer

Gedeputeerde staten Provincie Noord-Brabant, Namens deze, Commissaris van de Koning I.R. Adema

Bezwaar

Tegen dit besluit kan een ieder bezwaar aantekenen tegen de verlenging van de vrijstellingen uit art. 2.9, lid 1, Wnb, of de voorwaarden die daaraan worden gesteld. Daarvoor dient een bezwaarschrift binnen 6 weken na publicatie van dit besluit te worden ingezonden naar:

RWS Zee en Delta, Antwoordnummer: 3111, 3430 VP Nieuwegein, o.v.v. Bezwaarschrift verlenging Natura 2000-Beheerplan Deltawateren.

Als burger kunt u ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Zeeland West-Brabant via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de hiervoor vermelde internetsite voor de precieze voorwaarden.

BIJLAGE:

Wijzigingen

Wijzigingen van ondergeschikte betekenis conform art 2.3 lid 6 jo 2.10 lid 1 Wnb:

In het huidige Beheerplan Deltawateren zal de volgende disclaimer worden opgenomen:

Disclaimer

Het Beheerplan Deltawateren 2016 – 2022 is bijna 6 jaar oud en bevat daarom verouderde en dus inmiddels onjuiste informatie. Deze verouderde en onjuiste informatie is juridisch beoordeeld of deze aangepast kon worden binnen de juridische kaders die gelden voor het verlengen van beheerplannen. Omdat de fouten en verouderde informatie niet tot misverstanden hebben geleid, wordt het beheerplan niet geactualiseerd voor de verlenging. Op dit moment wordt gewerkt aan een vernieuwing van het beheerplan. Daarin zal de informatie geactualiseerd worden en de onjuistheden verwijderd worden.

Naar boven