Kennisgeving in het kader van Tracébesluit Zuidasdok, Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Zuidasdok is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 2 jo. lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het betreft een ontwerpbesluit van de Minister voor Natuur en Stikstof (kenmerk: WNB/2021/041.toek.ont) tot het verlenen van ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, tweede lid van de Wet natuurbescherming (ten aanzien van de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en Watervleermuis) voor de realisatie van het Tracébesluit Zuidasdok.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunnen met ingang van 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 worden ingezien.

  • Fysieke inzage van de stukken kan (enkel op afspraak) bij het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum in het World Trade Center, Centrale Hal, Strawinskylaan 59 te Amsterdam. Van tevoren dient u een afspraak te maken via contact@zuidas.nl of per telefoon via 0800-5065. De afspraak kan plaatsvinden tijdens de openingstijden van het Amsterdam Zuidas Informatiecentrum. De openingstijden zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur. Woensdag is het gesloten. Let op: tijdens de feestdagen zullen afwijkende openingstijden gelden.

  • Het ontwerpbesluit is tevens beschikbaar via: rvo.nl/ontheffing-tracebesluit-Zuidasdok

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023 kan een ieder schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Vergunningen Natuur, Postbus 40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming ‘Programma Zuidasdok’, DFX-nummer 5190026186906

Digitaal zienswijzen indienen kan via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, met het digitale formulier. U vindt het formulier op rvo.nl/ontheffing-tracebesluit-Zuidasdok. U kunt uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.

  • U gaat via rvo.nl/ontheffing-tracebesluit-Zuidasdok naar de pagina met het formulier.

  • Log in met DigiD (als burger) of eHerkenning niveau 2+ (als organisatie).

  • Volg de stappen in het formulier en klik op versturen.

  • Uw zienswijze is direct bij ons binnen.

U kunt iemand machtigen om de zienswijze voor u door te geven. Dit doet u op www.rvo.nl/zaken-regelen

Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Vergunningen Natuur, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 0424242. Kies voor optie 1 en daarna voor optie 4. Geef aan dat u een mondelinge zienswijze door wilt geven. Vermeld hierbij dat het gaat om ‘Ontwerpbesluit ontheffing Wet natuurbescherming Programma Zuidasdok’, DFX-nummer 5190026186906.

RVO schrijft uw gegevens op en belt u binnen vijf werkdagen terug. Zo kan RVO ervoor zorgen dat uw zienswijze zo compleet mogelijk bij hen terecht komt.

Meer informatie?

Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u kijken op de website: mijn.rvo.nl of kunt u bellen via telefoonnummer 088 – 042 42 42 (lokaal tarief).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, W. Warmerdam

Naar boven