Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project ViA15, Rijkswaterstaat

Besluit watervergunning watersysteem – Waterschap Rijn en IJssel

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende besluit is genomen.

Welk besluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oud­broeken (ViA15) is onderstaand besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van GelreGroen Construction V.O.F. om een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, voor het aanpassen en herinrichten van het watersysteem langs het tracé van de A15 en de A12 in het gebied tussen de primaire waterkering Kandiadijk te Groessen en toekomstig knooppunt De Liemers (A15) en tussen de aansluiting Wester­voort en knooppunt Oud-Dijk (A12), ten behoeve van de eind­situatie van het project ViA15. Deze aanvraag betreft de permanente ingrepen in de waterhuishouding. Het besluit met zaaknummer 14947 is afgegeven door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit en is op maandag 31 januari 2022 aan de aanvrager bekendgemaakt.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 1 februari 2022 tot en met maandag 14 maart 2022 ter inzage bij Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem.

In verband met maatregelen rondom het coronavirus gelden aangepaste openingstijden en aangescherpte toegangsregels. Om de stukken in te zien dient u een afspraak te maken met de unit Vergunningverlening en Handhaving, bereikbaar via telefoonnummer 0314 – 36 93 69.

Hoe kunt u beroep instellen?

De volgende (rechts)personen kunnen vanaf dinsdag 1 februari 2022 tot en met maandag 14 maart 2022 beroep instellen tegen het genoemde besluit:

  • a. Belanghebbenden.

  • b. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Beroep instellen doet u bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

of (voor burgers) via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuurs­orgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit;

  • een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden overgelegd.

Op dit besluit is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven wat de beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer worden aangevuld.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of (door burgers) via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en dient ten minste het volgende te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de datum en het nummer of kenmerk van het besluit;

  • de gronden van het verzoek (motivering).

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het besluit kunt u zich wenden tot mevrouw A. Jaakke van Waterschap Rijn en IJssel, telefoon 0314 – 36 93 69.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam

Naar boven