Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 15 november 2022, nr. MinBuZa.2022.14611-9, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 maart 2022, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede openstelling en wijziging beleidsregels Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2, eerste lid, onderdeel c, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Aanvragen voor subsidie in de tweede openstelling van het Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026 voor 2023 worden ingediend vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, 15.00 uur Nederlandse tijd.

Artikel 2

  • 1. Voor subsidieverlening in het kader van de tweede openstelling van het Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026 geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2026 een subsidieplafond van € 3 miljoen.

  • 2. Indien na toepassing van het eerste lid een deel van het subsidieplafond resteert, wordt dit toegevoegd aan het subsidieplafond voor de derde openstelling van het Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026.

Artikel 3

De bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 maart 2022 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 4.4.1. Deelname aan een (digitale) handelsmissie of collectieve beursinzending in het buitenland wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

4.4.1. Deelname aan een (digitale) handelsmissie of collectieve beursinzending

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het zevende aandachtsstreepje door een puntkomma, wordt een achtste aandachtsstreepje toegevoegd, luidende:

  • deze niet mag gaan over activiteiten die op de FMO-uitsluitingslijst2 staan.

3. Aan het slot worden drie alinea’s toegevoegd, luidende:

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de deelnameprijs voor een (digitale) handelsmissie, tot een maximum van € 1.500, en ten hoogste 50% van de fysieke of digitale huur- en opbouwkosten van een stand tot voor een collectieve beursinzending, tot een maximum van € 2.500.

De subsidie bedraagt ten hoogste 80% van de deelnameprijs voor een groene (digitale) handelsmissie, tot een maximum van € 1.500, en ten hoogste 80% van de fysieke of digitale huur- en opbouwkosten van een stand voor een groene collectieve beursinzending, tot een maximum van € 2.500.

Met groen wordt hier bedoeld dat het (hoofd)thema van de (digitale) handelsmissie of een collectieve beursinzending betrekking heeft op het aanpakken van één van de genoemde categorieën van vergroeningsdoelen van het Toetsingskader groene missies of beurzen (annex 1 bij deze beleidsregels).

B

Paragraaf 4.4.2. Zelfstandige deelname aan een buitenlandse (digitale) vakbeurs wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

4.4.2 Zelfstandige deelname aan een (digitale) vakbeurs

2. In paragraaf 4.4.2 vervalt in de eerste en de laatste alinea ‘in het buitenland’.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van het derde aandachtsstreepje door een puntkomma, wordt een vierde aandachtsstreepje toegevoegd, luidende:

  • de vakbeurs niet mag gaan over activiteiten die op de FMO-uitsluitingslijst3 staan.

4. Aan het slot worden twee alinea’s toegevoegd, luidende:

De subsidie voor deelname aan een groene(digitale) vakbeurs bedraagt ten hoogste 80% van de fysieke of digitale huur- en opbouwkosten van een stand, tot een maximum van € 2.500.

Met groen wordt hier bedoeld dat het (hoofd)thema van de (digitale) vakbeurs betrekking heeft op het aanpakken van één van de genoemde categorieën van vergroeningsdoelen van het Toetsingskader groene missies of beurzen (annex 1 bij deze beleidsregels)

C

In paragraaf 4.4.4. Coaching vervalt de voorlaatste alinea.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat de bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 maart 2022 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026) zoals deze luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing blijft op reeds ingediende aanvragen, en vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Dit besluit zal met de toelichting en de annex in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, J.W. Schuiling

ANNEX 1 TOETSINGSKADER GROENE MISSIES OF BEURZEN4

Categorie vergroeningsdoel

Nadere definiëring

1. Beperking van (de snelheid van) klimaatverandering

Het voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

2. Aanpassing van de effecten van klimaatverandering

Het voorbereiden op, en maatregelen nemen tegen de risico’s danwel reeds zichtbare veranderingen die samengaan met een veranderend klimaat en het preventief / anticiperend aanpassen danwel weerbaar maken van de (gebouwde) omgeving daaraan.

3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen

Het behoud en/of verbeteren van voldoende en kwalitatief goed oppervlakte- en ‎‎grondwater en zeewater als ook het een het in stand houden van een goed functionerend waterstroomgebied en mariene systeem.

4. Transitie naar een circulaire economie

Het versterken van het sluiten van kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

5. Preventie en bestrijding van vervuiling

Maatregelen of de inzet van technologieën ter preventie of bestrijding van vervuiling van lucht, bodem, grond- en oppervlaktewater (land en zee), licht en geluid.

6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

Het beschermen en herstellen van biodiversiteit en ecosystemen op grote schaal.

TOELICHTING

Met dit besluit wordt de tweede aanvraagronde opengesteld voor subsidieaanvragen in het kader van het Subsidieprogramma Support International Business 2022–2026. Er is in totaal € 3 miljoen beschikbaar voor het verlenen van subsidies voor aanvragen ingediend in de tweede openstelling. Vanaf 2023 geldt er één subsidieplafond voor alle aanvragen voor subsidie voor het gehele jaar.

Voor de beoordeling en selectie van aanvragen in de tweede openstelling gelden grotendeels dezelfde criteria als in de eerste openstelling. Op enkele punten is evenwel op grond van de ervaringen die zijn opgedaan in de eerste openstelling van het subsidieprogramma een bijstelling wenselijk. Het betreft een aantal inhoudelijke wijzigingen.

Het is vanaf 2023 ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor bezoek van een internationale beurs in Nederland. Dat geldt voor zowel de deelname aan een (digitale) handelsmissie of collectieve beursinzending als bedoeld in paragraaf 4.4.1, als voor de zelfstandige deelname aan een buitenlandse (digitale) vakbeurs als bedoeld in paragraaf 4.4.2.

Als extra criterium voor aanvragen voor subsidie als bedoeld in paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 geldt vanaf 2023 dat niet alleen de activiteiten van de aanvrager, maar ook de handelsmissie of beurs zelf niet mag gaan over de op de FMO-uitsluitingslijst vermeld staande activiteiten. Verder geldt voor deze twee paragrafen dat in het kader van het streven naar duurzame economische groei (de drempels voor groene activiteiten nadrukkelijk verlagen om zo meer groene banen en duurzame export te verwezenlijken5) vanaf 2023 extra financiering mogelijk wordt gemaakt voor deelname aan missie en beurzen die bijdragen aan vergroening. Voor deelname aan dergelijke missies of beurzen is het maximale subsidiepercentage 80% van de subsidiabele kosten in plaats van 50%.

Tot slot komt vanaf 2023 het criterium in paragraaf 4.4.4 dat een coach per kwartaal maar door maximaal 7 aanvragers kan worden ingezet te vervallen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, J.W. Schuiling

Naar boven