Besluit portefeuilleverdeling en vergaderfrequentie bestuur TloKB

Datum: woensdag 4 mei 2022

De Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging Bouw (TloKB) besluit tot de vastlegging van de portefeuilleverdeling en frequentie van de vergaderingen van het bestuur van de TloKB.

Het bestuur van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB), in de persoon van de voorzitter, overwegende dat:

• Het bestuur eindverantwoordelijk is voor het algehele functioneren van de organisatie en voor alle besluiten van de TloKB;

• Het bestuur collegiaal besluit, waarbij elk bestuurslid eigen taakgebieden heeft;

• Het bestuur wordt bijgestaan door een directeur-secretaris, die belast is met de dagelijkse leiding van de TloKB.

gelet op:

 • het bepaalde in de artikelen 7ak tot en met 7ap Woningwet;

 • de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;

 • het besluit kwaliteitsborging voor het bouwen;

 • het besluit mandaat CO;

 • het besluit mandaat EKV;

 • het besluit mandaat beheer TloKB;

 • het benoemingsbesluit voorzitter en bestuursleden TloKB;

 • het bestuursreglement TloKB met goedkeuring van Onze Minister;

 • het besluit (onder)mandaat directeur TloKB;

 • het besluit (onder)mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur TloKB.

besluit:

Artikel 1. Portefeuilleverdeling bestuur TloKB

Yvonne van Mastrigt (voorzitter)

 • Strategie

 • Communicatie

 • Externe overheidsrelaties, incl. BZK en VNG

Frank de Vries

 • Toetsing en toelating

 • Externe niet-overheidsrelaties

 • Juridische en Internationale zaken

 • Bedrijfsvoering, Auditdienst Rijk en ICT

Paulus Jansen

 • Toezicht en handhaving

 • Erkend stelsel

 • CO-stelsel

Martijn Tummers

 • Secretaris bestuur

 • Directeur TloKB

 • Personeelsbeleid, Integriteitsbeleid (tegenstrijdige belangen)

Artikel 2. vergaderfrequentie

Het bestuur vergadert zo vaak als het daartoe besluit, maar ten minste:

 • Eenmaal per maand in persoon bijeen op de eerste woensdag van de maand om 13 uur.

 • Om de maand op de eerste woensdag van de maand om 12 uur om de algemene stand van zaken van de TloKB te bespreken.

 • Te reserveren wekelijks iedere woensdag om 13 uur een uur voor een video-overleg.

 • Buiten dit overleg verzorgen bestuursleden waar nodig zelf voor aanvullend onderling contact.

Artikel 3. Inwerkingtreding en publicatie

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de datum van tekening van het besluit.

 • 2. Dit besluit zal op de website van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw worden geplaatst en met het Bestuursreglement TloKB worden gepubliceerd op officiële bekendmakingen.nl.

Artikel 4. Citeertitel

Het besluit wordt aangehaald als ‘Besluit portefeuilleverdeling en vergaderfrequentie bestuur TloKB’.

Rijswijk, woensdag 4 mei 2022

Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw voorzitter bestuur, Y.P. van Mastrigt

Naar boven