Kennisgeving van het ontwerpbesluit naar aanleiding van een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor verpakkingen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voornemens om op grond van artikel 15.36, eerste lid, van de Wet milieubeheer en gelet op doelmatig afvalbeheer de overeenkomst inzake de afvalbeheerbijdrage voor verpakkingen algemeen verbindend te verklaren van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2027.

Het verzoek is ingediend door de Stichting Verpakkingen Fast Moving Consumer Goods, Stichting Verpakkingen Non Food en Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland, namens het verpakkende bedrijfsleven, en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (StAV).

De afvalbeheerbijdrage heeft betrekking op alle verpakkingsmaterialen en verpakkingssoorten, of een combinatie daarvan, ongeacht of deze in huishoudelijke of bedrijfsafvalstromen voorkomen.

Verpakkingen kunnen bestaan uit glas, hout, papier en karton, metaal en kunststof, alsmede verpakkingssoorten die uit deze voorgaande materiaalsoorten bestaan en die in de praktijk gescheiden ingezameld kunnen worden zoals drankenkartons en statiegeldverpakkingen, en combinaties daarvan.

De overeenkomst heeft als doel het namens de producenten collectief voldoen aan hun wettelijke verplichtingen die onder andere volgen uit het Besluit verpakkingen, de Regeling beheer verpakkingen, het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en de Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik onder meer met betrekking tot inzameling, recycling, financiering, statiegeld, bewustmaking en verslaglegging.

De overeenkomst vormt de financiële basis voor het opzetten, in stand houden en uitvoeren van een afvalbeheerstructuur voor verpakkingen. Producenten nemen deel aan de afvalbeheerstructuur en dragen daartoe de afvalbeheerbijdrage af aan StAV.

Door de overeenkomst algemeen verbindend te verklaren gaat de overeenkomst voor alle producenten gelden, ongeacht of ze reeds aangesloten zijn bij de overeenkomst. Hierdoor dragen alle producenten op gelijke wijze bij aan het afvalbeheer.

Het verzoek, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag van deze kennisgeving gedurende zes weken ter inzage bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Circulaire Economie & Afval, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht. U dient vooraf echter wel een afspraak te maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Tevens is er de mogelijkheid het dossier per e-mail te ontvangen via een verzoek aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Een ieder kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen indienen bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat p/a Rijkswaterstaat Leefomgeving, afdeling Circulaire Economie & Afval, Griffioenlaan 2, 3526 LA te Utrecht, onder vermelding van ″zienswijzen avv″ op de envelop en op de zienswijzen.

Tevens dient u de zienswijzen per e-mail te zenden aan producentenverantwoordelijkheid@rws.nl onder vermelding van “zienswijze avv”. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken kunt u een afspraak maken via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.

Naar boven