Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 november 2022, nr. 2022-0000594303, tot wijziging van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed ter sluiting van het aanvraagloket voor eigenaren in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,

Gelet op artikel 8, tweede lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4, eerste lid, wordt ‘31 december 2023’ vervangen door ‘de dag van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 november 2022, nr. 2022-0000594303, tot wijziging van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed ter sluiting van het aanvraagloket voor aanvragers in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen’.

B

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘1 januari 2024’ vervangen door ‘de dag van inwerkingtreding van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 november 2022, nr. 2022-0000594303, tot wijziging van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed ter sluiting van het aanvraagloket voor aanvragers in verband met de grote hoeveelheid ingediende aanvragen’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

TOELICHTING

In oktober 2022 zijn veel aanvragen binnengekomen voor de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (hierna: Dumava). De aanvragen voor subsidie op grond van hoofdstuk 2 en 3 van de Dumava hebben ruimschoots het bedrag van € 150.000.000 overstegen dat tot het einde van de looptijd van deze regeling (1 januari 2024) voor deze aanvragen beschikbaar was.

Daarmee is duidelijk geworden dat de Dumava tegemoet komt aan een behoefte onder maatschappelijke vastgoedeigenaren om te verduurzamen. Ook de huidige energieprijzen hebben een stimulans gegeven om subsidie op grond van de Dumava aan te vragen.

In principe worden de aanvragen op volgende van binnenkomst in behandeling genomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Kaderbesluit BZK-subsidies, welke ook van toepassing is op de Dumava, schrijft echter voor dat als op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag is ontvangen, de onderlinge rangschikking van de aanvragen die zijn binnengekomen op die dag vastgesteld wordt door middel van loting (artikel 9, tweede lid, van het Kaderbesluit BZK-subsidies). Op 3 oktober, de openingsdag van de regeling, is het subsidieplafond van € 150.000.000 al ruimschoots overschreden. In de eerste week van oktober vroegen maatschappelijk vastgoedeigenaren voor ruim € 200.000.000 subsidie aan om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. De overschrijding van het plafond op de eerste dag betekent dus dat in dit geval rangschikking van de aanvragen die op 3 oktober zijn binnengekomen zal plaatsvinden door middel van loting. Het is aannemelijk dat het beschikbare plafond volledig zal worden opgesoupeerd door de aanvragen die op 3 oktober zijn ingediend. Een deel van de tot nu toe ingediende aanvragen zal moeten worden afgewezen omdat het plafond bereikt is. Hiervan is ook mededeling gedaan in de Staatscourant.1 Indienen van nieuwe aanvragen heeft daarom geen zin meer. Met het oog hierop is besloten het aanvraagloket te sluiten. Hiertoe strekt de onderhavige regeling, welke de aanvraagperiode heeft beperkt van 3 oktober 2022 tot en met de dag van inwerkingtreding van deze regeling. Hiermee is voorkomen dat aanvragen blijven binnenkomen, waardoor de uitvoeringslasten blijven toenemen, terwijl er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen budget meer is om nieuwe aanvragen te honoreren.

Er kunnen met ingang van de dag na de dag van inwerkingtreding van deze regeling geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Vanwege de spoedeisendheid die hiervoor is omschreven wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en het hanteren van een invoeringstermijn.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

Naar boven