Regeling van de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 18 oktober 2022, nr. 1296013, houdende wijziging van de Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs in verband met een verhoging van het subsidieplafond

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 71 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 67 van de Wet primair onderwijs BES;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs wordt na artikel 9 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a. Extra middelen ten behoeve van toewijzen afgewezen aanvragen

In aanvulling op de bedragen, bedoeld in artikel 4, lid la, is een bedrag beschikbaar van € 674.942,70 voor subsidieverstrekking ten behoeve van de aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b, die zijn ingediend in het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 7, vierde lid, onderdeel b.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

TOELICHTING

De tweede aanvraagtermijn van de Subsidieregeling innovatie bewegingsonderwijs is op 15 mei 2022 gesloten. De subsidieplafonds zijn ontoereikend om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen te kunnen toewijzen. Het was echter noodzakelijk de regeling te herzien, wegens een omissie in de administratieve afhandeling van de aanvragen. Daarnaast is het gezien de ontwikkelingen rondom bewegingsonderwijs, onder andere de nieuw gestelde urennorm bewegingsonderwijs, wenselijk om alle afgewezen aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria alsnog te honoreren. Daarom is besloten het subsidieplafond met terugwerkende kracht te verhogen zodat de afgewezen aanvragen alsnog gehonoreerd kunnen worden.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven