Regeling van de Minister voor Langdurige Zorg en Sport van 25 oktober 2022, kenmerk 3438958-1035411-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg in verband met de toevoeging van enkele erkende opleidingscodes aan bijlage 1

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

Aan bijlage 1 wordt toegevoegd:

vanaf 2020/2021

23251

Sociaal werk

vanaf 2020/2021

23267

Mbo-verpleegkundige

vanaf 2020/2021

23268

Verzorgende IG

vanaf 2020/2021

25615

Sociaal werk

vanaf 2020/2021

25655

Mbo-verpleegkundige

vanaf 2020/2021

25656

Verzorgende IG

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

TOELICHTING

Algemeen

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (hierna: regeling) voorziet in een tegemoetkoming in de kosten van het vaccinatietraject hepatitis B van studenten die een zorgopleiding volgen.

Elke gekwalificeerde zorgopleiding (hierna: kwalificatie) die de Minister van OCW vaststelt krijgt een erkende opleidingscode (voorheen crebocode). Wanneer een kwalificatie sterk wijzigt kan dat leiden tot een nieuwe erkende opleidingscode. Aanleiding om een kwalificatie aan te passen is bijvoorbeeld de ontwikkeling in het beroepenveld. In bijlage 1 bij de regeling zijn de Codes Centraal register beroepsopleidingen (hierna: erkende opleidingscode) waarop de regeling van toepassing is, limitatief opgesomd. Omdat de regeling rekent met deelnemersaantallen van (minimaal) 2 jaar terug, is bijlage 1 met ingang van het studiejaar 2022–2023 aangevuld met zes per 1 augustus 2020 erkende opleidingscodes van zorgopleidingen.

De onderwijsinstellingen hebben bij hun aanvraag voor subsidie voor het studiejaar 2022–2023 geen rekening kunnen houden met deze wijziging. De aanvraag is immers uiterlijk 30 september 2022 ingediend. Om de onderwijsinstellingen de gelegenheid te geven ook voor deze aangevulde erkende opleidingscode subsidie aan te vragen, zijn de onderwijsinstellingen geïnformeerd over onderhavige wijzigingsregeling. Tevens ontvangen de onderwijsinstellingen een vooringevulde aanvraag tot herziening van de aanvraag. De onderwijsinstellingen is daarbij een redelijke termijn geboden om deze aanvulling van de aanvraag in te dienen. Op die manier is geborgd dat de onderwijsinstellingen voor het studiejaar 2022–2023 voor deze zes toegevoegde erkende opleidingscode subsidie kunnen aanvragen.

Artikelsgewijs

Artikel I

Aan bijlage 1 zijn de erkende opleidingscode van de opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) Sociaal werk, Mbo-verpleegkundige, Verzorgende IG, Sociaal werk, Mbo-verpleegkundige en Verzorgende IG toegevoegd.

Artikel II

De wijziging ziet op het reeds lopende studiejaar 2022–2023. Gelet hierop treedt de regeling met terugwerkende kracht op 1 augustus 2022 in werking. De regeling heeft geen belastende werking voor de subsidieontvanger waardoor een wijziging met terugwerkende kracht geoorloofd is.

De Minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder

Naar boven