Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 oktober 2022, kenmerk 3452903-1038179-PZo, inzake de invoering van een prestatie voor algemene diensten of activiteiten ten behoeve van zorg voor Parkinsonpatiënten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 13 september 2022 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II2021/22, 29 689, nr. 1167) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

ADZ:

algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg;

minister:

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

prestatie:

prestatiebeschrijving als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder d, van de wet.

vrij tarief:

tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder a, van de wet, dat voor een prestatie in rekening mag worden gebracht;

wet:

Wet marktordening gezondheidszorg;

zorgautoriteit:

Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op ‘algemene diensten of activiteiten ten behoeve van zorg voor Parkinsonpatiënten’.

Het gaat om geneeskundige zorg als bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering.

Het gaat hierbij om de volgende activiteiten of diensten ten behoeve van zorg voor Parkinsonpatiënten:

 • Vraagbaak voor deelnemende zorgprofessionals van het netwerk;

 • Selectie, certificering en herregistratie van aan het netwerk deelnemende zorgaanbieders in de eerste lijn;

 • Ondersteunen van regionale samenwerking, onder andere door middel van ICT, accountmanagers;

 • Transparant maken van kwaliteit van zorg aan patiënten met de ziekte van Parkinson;

 • Ondersteuning van patiënten met de ziekte van Parkinson: informatievoorziening over de ziekte en over het regionale zorgaanbod, beslissingsondersteuning en bevorderen van zelfmanagement;

 • Inzichtelijk maken van de integrale kosten van Parkinsonzorg (in samenwerking met zorgverzekeraars);

 • Versterken van de relatie tussen 2e lijn en 1e lijn netwerk: neurologen en Parkinson verpleegkundigen in de 2e lijn steeds verder betrekken bij het netwerk en stimuleren om maximaal gebruik te maken van het 1e lijn netwerk;

 • Innovatie in zorgfinanciering: samen met zorgverzekeraars experimenteren met regionale zorgfinanciering waardoor beter gestuurd kan worden op kwaliteit en kostenbeheersing;

 • Innovatie binnen de netwerkzorg; de zorgkwaliteit en kostenbeheersing kunnen verder toenemen door implementatie van e-health en hulpmiddelen voor zelfmanagement.

Artikel 3. Prestatiebeschrijvingen en tarieven

De zorgautoriteit stelt per 1 januari 2023 een prestatiebeschrijving vast met een vrij tarief voor activiteiten en diensten ten behoeve van zorg voor Parkinsonpatiënten.

Artikel 4. Voorwaarden

De zorgautoriteit kan voorschriften of beperkingen aan de vaststelling van de aangevraagde prestatiebeschrijving verbinden.

Voor de rechtmatigheid van de bekostiging moet worden voldaan aan de volgende, aanvullende voorwaarden:

 • 1. De activiteiten dienen ter directe ondersteuning van de betrokken zorgaanbieders bij de verlening van verzekerde zorg;

 • 2. De (beschikbaarheid van) activiteiten komen ten goede aan (individuele) patiënten die de zorg van de betrokken zorgaanbieders ontvangen en bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn;

 • 3. De kwaliteit van de integrale zorg blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken zorgaanbieder;

 • 4. De activiteiten vallen onder een door de zorgautoriteit vastgesteld tarief en prestatiebeschrijving voor de desbetreffende ADZ.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E.J. Kuipers

TOELICHTING

Algemeen

In de loop van de tijd zijn steeds meer vormen van zorg als ketenzorg en netwerkzorg ontstaan, waarbij zorgaanbieders samen de noodzakelijke zorg leveren. Daarbij kan het zich voordoen dat bepaalde diensten of activiteiten niet door de zorgaanbieder, die zelf directe patientenzorg levert, worden geleverd maar door een ‘andere zorgaanbieder’. Direct contracteren en declareren van deze diensten of activiteiten tussen zorgverzekeraars en de ‘andere zorgaanbieder’ is voor de zorgaanbieder die directe patientenzorg levert efficiënter, omdat er meer tijd over blijft voor de zorgverlening zelf. Via de route van ‘algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg’ (hierna ADZ) is het voor de ‘andere zorgaanbieder’ mogelijk om de uitgevoerde ondersteunende activiteiten of diensten rechtstreeks bij de zorgverzekeraars te kunnen declareren. Deze wijze van declareren wordt via deze aanwijzing mogelijk gemaakt voor ondersteunende activiteiten en diensten ten behoeve van zorg voor Parkinsonpatiënten.

Met deze aanwijzing draag ik de Nederlandse Zorgautoriteit op om met ingang van 1 januari 2023 voor algemene diensten of activiteiten ten behoeve van zorg voor Parkinsonpatiënten een prestatiebeschrijving met vrij tarief vast te stellen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In dit artikel zijn de definities en afbakeningen van de in deze aanwijzing gebruikte begrippen neergelegd.

Artikel 2

Wanneer in de toekomst sprake is van een uitbreiding of vernieuwing van ondersteunende activiteiten of diensten ten behoeve van zorg voor Parkinsonpatiënten, en dit niet valt binnen de hiervoor genoemde reikwijdte, dan zal het Zorginstituut opnieuw moeten beoordelen of deze uitbreiding of vernieuwing als verzekerde zorg kan worden gekwalificeerd.

Artikel 4

De zorgautoriteit kan op grond van artikel 50, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg voorschriften of beperkingen verbinden aan de vaststelling van de prestatie. Bijvoorbeeld de beperking dat een prestatie enkel gedeclareerd mag worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder aan ten grondslag ligt

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E.J. Kuipers

Naar boven