Besluit van 12 september 2022 tot wijziging van twee subsidiereglementen van de Stichting Nederlands Letterenfonds in verband met door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap extra ter beschikking gestelde middelen ter bestrijding van specifieke arbeidsmarktknelpunten in de culturele sector

Het bestuur van de Stichting Nederlands Letterenfonds,

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 10, lid 4 van de wet op het specifiek cultuurbeleid,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8, tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

‘€ 1.050.000,–’ wordt vervangen door ‘€ 1.810.000,–’

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het derde lid wordt ‘31 december 2022’ vervangen door ‘31 december 2023’.

b. In het vierde lid wordt ‘31 december 2022’ vervangen door ‘31 december 2023’.

C

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

‘31 december 2022’ wordt vervangen door ‘31 december 2023’.

ARTIKEL II

De Regeling Stage Cultuur Inclusief wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 9 eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

‘15 november 2022’ vervangen door ‘15 november 2023’.

B

Artikel 10, wordt als volgt gewijzigd:

a. In het tweede lid wordt ‘1 januari 2024’ vervangen door ‘1 januari 2025’.

b. In het derde lid wordt ‘2024’ vervangen door ‘2025’.

C

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

‘31 december 2022’ wordt vervangen door ‘31 december 2023’.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant.

Amsterdam, 12 september 2022

Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, T.R.F.M. Perez Directeur-bestuurder Nederlands Letterenfonds

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de website van het Nederlands Letterenfonds, www.letterenfonds.nl

TOELICHTING

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in november 2019 aan de Rijkscultuurfondsen extra middelen ter beschikking gesteld ter bestrijding van specifieke arbeidsmarktknelpunten in de culturele sector. In november 2021 heeft de Staatsecretaris het beschikbare bedrag verhoogd.

Het Nederlands Letterenfonds treedt op als penvoerder namens de zes Rijkscultuurfondsen om de middelen te besteden, en heeft twee subsidiereglementen op gesteld, waarop door organisaties en instellingen binnen de culturele sector een beroep kan worden gedaan.

Bij de uitvoering van deze regelingen werkt het Nederlands Letterenfonds samen met twee deskundige externe partijen. Dit zijn de Stichting CAOP voor de uitvoering van de Regeling Stimulering HR-expertise culturele en creatieve sector en BINOQ-Atana voor de uitvoering van de Regeling Stage Cultuur Inclusief.

Als gevolg van de beperkende maatregelen ter bestrijding van Covid-19 zijn organisaties en instellingen in de culturele sector nog niet voldoende in de gelegenheid geweest gebruik te maken van de beschikbare arbeidsmarktmiddelen.

Om de culturele organisaties en instellingen die gelegenheid alsnog te bieden, en het Nederlands Letterenfonds en genoemde uitvoerders voldoende tijd te geven de aanvragen goed te af te handelen, worden verschillende termijnen in de beide subsidiereglementen verlengd.

Naar boven