Besluit van 13 september 2022, nr. 2022001921 tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Heumen krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Buitengebied N324).

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Ingevolge de artikelen 77 en 78 van de onteigeningswet kan worden onteigend voor de uitvoering van een bestemmingsplan

Het verzoek tot aanwijzing ter onteigening

Provinciale Staten van Gelderland (hierna: verzoeker) hebben Ons bij besluit van 23 februari 2022, kenmerk PS2022-41 verzocht, om ten name van de provincie Gelderland over te gaan tot het aanwijzen ter onteigening van een onroerende zaak in de gemeente Heumen begrepen in het onteigeningsplan Buitengebied N324. De onroerende zaak is nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied N324.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij brief van 14 maart 2022, kenmerk 2014-014492 het verzoek aan Ons ter besluitvorming voorgedragen.

Planologische grondslag

De onroerende zaak die in het onteigeningsplan is begrepen, is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied N324, verder te noemen: het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 28 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Heumen en is vanaf 22 december 2020 onherroepelijk.

Aan de onroerende zaak is de bestemming Verkeer (V) en de dubbelbestemming Waarde-Archeologische verwachting 2 (WR-A2) toegekend.

Toepassing uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Overeenkomstig artikel 78, tweede lid, van de onteigeningswet en artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben het ontwerp koninklijk besluit en de in artikel 79 van de onteigeningswet bedoelde stukken vanaf 10 mei 2022 tot en met 20 juni 2022 in de gemeente Heumen en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage gelegen.

Overeenkomstig artikel 3:12 van de Awb heeft de burgemeester van Heumen van het ontwerp koninklijk besluit en van de terinzagelegging van de onteigeningsstukken op 9 mei 2022 openbaar kennis gegeven in het Gemeenteblad.

Verder heeft Onze Minister het ontwerp koninklijk besluit overeenkomstig artikel 3:13 van de Awb, voorafgaand aan de terinzagelegging toegezonden aan belanghebbenden, waaronder de verzoeker. Daarbij zijn de belanghebbenden gewezen op de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen en op de mogelijkheid over de zienswijzen te worden gehoord.

Overwegingen

Noodzaak en urgentie

Het bestemmingsplan Buitengebied N324 voorziet er onder andere in om aan de provinciale weg N324 ter hoogte van kruispunt van de N324 met de N846 (Broekstraat) en Eindsestraat in de gemeente Heumen een aantal maatregelen te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling aldaar.

De provinciale weg N324 ligt in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. De weg heeft een lengte van circa 22 kilometer en vormt de oost-westverbinding tussen Nijmegen, Grave en Oss. Ter hoogte van de kern Nederasselt, in de gemeente Heumen en provincie Gelderland, ligt de aansluiting van de provinciale weg N845 (Drutenseweg) met de N324 (Graafseweg). Verder naar het zuiden ligt ten westen van Nederasselt de kruising van de N324 met de provinciale weg N846 (Broekstraat) en de Eindsestraat. Nog iets verder zuidelijk passeert de N324 de rivier de Maas via de John S. Thompsonbrug.

De provincie Gelderland werkt aan de voorbereiding van het periodiek groot onderhoud aan de N324 tussen de aansluiting met de N845 en John S. Thompsonbrug. Onderdeel van het werk vormt onder meer de vervanging van de verkeersregelinstallatie (hierna: VRI) ter plaatse van de kruising van de N324 met de N846 en Eindsestraat en de vervanging van het wegdek (asfalt) aldaar.

Tegelijk met deze werken en maatregelen worden in het genoemde gedeelte aanpassingen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling op de N324. Bij het kruispunt doen zich knelpunten voor op het vlak van de verkeersveiligheid voor voetgangers en (brom)fietsers. Ook zijn er knelpunten in de verkeersafwikkeling (de doorstroming van het autoverkeer). Ter verbetering van de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling worden de doorgaande rijstroken op de N324 uitgebreid met een extra rijstrook per richting. Deze vormgeving leidt tot een aanzienlijk betere doorstroming dan in de huidige vormgeving. Dit heeft tevens als voordeel dat de wachttijd voor fietsers wordt verminderd, waarmee de kans kleiner wordt dat fietsers vanuit de richting van de John S. Thompsonbrug tegen de richting in gaan fietsen.

Om de veiligheid voor fietsers te verhogen, wordt de N846 richting de VRI versmald tot één rijstrook voor het gemotoriseerde verkeer, zodat er meer ruimte komt voor fietsers om wachtende voertuigen te passeren.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan met de daarbij behorende planregels, toelichting en verbeelding, als ook door de zakelijke beschrijving behorende bij het onteigeningsplan.

Het bestemmingsplan is economisch uitvoerbaar. De werken worden uitgevoerd in het kader van het onderhoudsprogramma van de provincie Gelderland.

Om de werken en werkzaamheden ter uitvoering van het bestemmingsplan tijdig te kunnen realiseren, wenst de provincie Gelderland de eigendom, vrij van lasten en rechten, te verkrijgen van de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaak.

De verzoeker heeft met de eigenaar overleg gevoerd om deze onroerende zaak minnelijk in eigendom te verkrijgen. Dit overleg heeft vooralsnog niet tot (volledige) overeenstemming geleid. Omdat het ten tijde van het verzoek naar het oordeel van de verzoeker niet aannemelijk was dat het overleg op afzienbare termijn tot vrijwillige eigendomsoverdracht zou leiden, hebben Provinciale Staten van Gelderland tot het onteigeningsverzoek besloten, om de tijdige verwezenlijking van het bestemmingsplan zeker te stellen.

Uit de Ons bij het verzoek overgelegde zakelijke beschrijving blijkt dat het bestek sinds november 2021 gereed is. Met de uitvoering van het werk moet worden gewacht op beschikbaarheid van het in onderhavige onteigening betrokken perceel-gedeelte. Indien de volledige onteigeningsprocedure wordt doorlopen, wordt uitgegaan van beschikbaarheid van dit gedeelte halverwege 2023. Op dat moment zal worden begonnen met de aanbesteding (doorlooptijd 4 maanden) en (voorbereiding van de) werkzaamheden voor het verleggen van de nutsvoorzieningen (doorlooptijd 12 maanden). Na afronding van deze werkzaamheden (geschat op half 2024) kan worden begonnen met de realisatie van het werk. Hiervoor is naar verwachting 6 maanden nodig, waarbij geldt dat in verband met aanwezigheid van de das de werkzaamheden tussen de John S. Thompsonbrug en de kruising N324/N846/Eindsestraat alleen in de periode juli – november mogen worden uitgevoerd. Het werk zal hiermee naar verwachting uiterlijk in de eerste helft van 2025 gereed zijn. Daarmee is aannemelijk dat zal worden voldaan aan de door Ons voor de aanvang van de werken en werkzaamheden gehanteerde termijn van ten hoogste vijf jaar na de datum van dit aanwijzingsbesluit.

Zienswijzen

Binnen de termijn dat het ontwerp koninklijk besluit ter inzage heeft gelegen zijn daarover geen zienswijzen naar voren gebracht.

Overige overwegingen

Uit de bij het verzoek overgelegde stukken blijkt, dat de in het onteigeningsplan begrepen onroerende zaak bij de uitvoering van het bestemmingsplan niet kan worden gemist.

Ons is niet gebleken van feiten en omstandigheden die overigens de toewijzing van het verzoek in de weg staan. Het moet in het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling worden geacht dat de provincie Gelderland de vrije eigendom van de door Ons ter onteigening aan te wijzen onroerende zaak verkrijgt.

Wij zullen, gelet op het hierboven gestelde, het verzoek van Provinciale Staten van Gelderland tot het nemen van een besluit krachtens artikel 78, eerste lid, van de onteigeningswet toewijzen.

BESLISSING

Gelet op de onteigeningswet,

op de voordracht van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 4 juli 2022, nr. RWS-2022/19651, Rijkswaterstaat Corporate Dienst;

gelezen het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van 23 februari 2022, kenmerk PS2022-41;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 14 maart 2022, kenmerk 2014-014492;

de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 24 augustus 2022, no. W04.22.0115/I;

gezien het nader rapport van Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van, nr. RWS-2022/26860, Rijkswaterstaat Corporate Dienst.

Hebben Wij goedgevonden en verstaan:

Voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied N324 van de gemeente Heumen ten name van de provincie Gelderland ter onteigening aan te wijzen de onroerende zaak, aangeduid op de grondtekening die ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet in de gemeente Heumen en bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht ter inzage heeft gelegen en die is vermeld op de bij dit besluit behorende lijst.

Onze Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Afdeling advisering van de Raad van State.

Den Haag, 13 september 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

LIJST VAN DE TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAAK

ONTEIGENINGSPLAN: BUITENGEBIED N324

VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE GELDERLAND

 

Kadastraal bekend als gemeente Nederasselt

Grondplan

nr.

Te onteigenen

grootte (m2)

Kadastrale grootte (m2)

Sectie

en nr.

Ten name van

01.01

1.909

21.483

D 660

Norbertus Theodorus van Lent, Nederasselt.

Naar boven