Regeling van de Minister voor Klimaat en Energie van 4 oktober 2022, nr. WJZ/ 22440888, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 in verband met de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing

De Minister voor Klimaat en Energie,

Gelet op artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel behorende bij artikel 1 van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 wordt in de rij van titel 4.5 en artikel 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde en vierde lid, ‘€ 228.000.000’ vervangen door ‘€ 290.000.000’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 oktober 2022

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Met de onderhavige regeling wordt het subsidieplafond van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (hierna: ISDE), die is opgenomen in titel 4.5 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (hierna: RNES), opgehoogd. De ISDE geeft subsidie voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers en de aansluiting op een warmtenet ten behoeve van de realisatie van de duurzame energiedoelstelling uit het Klimaatakkoord. De ISDE is vanaf 3 januari 2022 wederom opengesteld. De openstellingsperiode loopt tot en met 31 december 2022 en het subsidieplafond is vastgesteld op € 228.000.000. Er is echter in de afgelopen periode gebleken dat de vraag verder is toegenomen dan eerder werd verwacht. Om die reden wordt met deze wijzigingsregeling het subsidieplafond met € 62.000.000 opgehoogd tot een bedrag van € 290.000.000.

2. Staatssteun

De ISDE bevat mogelijk staatssteun voor zover het gaat om een subsidie aan een rechtspersoon of een natuurlijke persoon, niet zijnde een eigenaar-bewoner, voor een investering voor de productie van duurzame energie, bedoeld in artikel 4.5.2, tweede lid. De betreffende staatssteun wordt echter gerechtvaardigd door artikel 41 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (zie artikel 4.5.14 RNES). De ophoging van het subsidieplafond brengt geen verandering in de staatssteunaspecten van deze subsidiemodule, omdat de voorwaarden waaronder subsidie wordt verstrekt, ongewijzigd blijven.

3. Regeldruk

De ophoging van het subsidieplafond van de ISDE leidt niet tot wijziging van informatieverplichtingen en daarom ook niet tot een toe- of afname van de regeldruk bij de gebruikers van deze subsidiemodule.

4. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Met de bekendmaking en inwerkingtreding van deze regeling wordt afgeweken van de systematiek van de vaste verandermomenten, inhoudende dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien worden bekendgemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding van deze regeling. Door de ophoging van het subsidieplafond kunnen namelijk meer aanvragen gehonoreerd worden.

De Minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten

Naar boven