Wijziging van het besluit van 13 september 2022, nr. 2022-219271, Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis; (Besluit noodmaatregelen coronacrisis)

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate Dienst Vaktechniek

Besluit van 29 september 2022, nr. 2022-236928.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 13 september 2022, nr. 2022-219271 (Stcrt. 2022, nr. 24204). Met dit besluit wordt onderdeel 3.5, goedkeuring 3, onder c, gewijzigd zodat een betaalpauze van maximaal 6 maanden kan worden verleend.

ARTIKEL I

Het besluit van 13 september 2022, nr. 2022-219271 (Stcrt. 2022, nr. 24204), wordt als volgt gewijzigd.

A.

In onderdeel 3.5 onder c, wordt ‘3’ vervangen door ‘zes aaneengesloten’ en ‘1’ vervangen door ‘twee aaneengesloten’.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 september 2022.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 29 september 2022

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen, Hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken

TOELICHTING

Artikel I, onderdeel A, wijzigt onderdeel 3.5 (Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld) van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis, naar aanleiding van de motie van de leden Hermans en Heerma van 22 september 2022. In deze motie wordt de regering onder meer verzocht een betaalpauze van zes maanden in te voeren, zonder dat daarvoor een bureaucratische toets noodzakelijk is.1 Met dit besluit wordt daarom goedkeuring 3, onder c in onderdeel 3.5 van het Besluit noodmaatregelen zo gewijzigd, dat ondernemers een betaalpauze van maximaal zes aaneengesloten maandtermijnen, of twee aaneengesloten kwartaaltermijnen kunnen aanvragen, in plaats van drie aaneengesloten maandtermijnen of een kwartaaltermijn. Dit betekent ook dat een kleinere betaalpauze nog steeds mogelijk zal zijn. Aangezien de voorwaarden waaronder de betaalpauze kan worden verkregen al eenvoudig zijn, zie ik geen aanleiding verdere wijzigingen door te voeren. Voor het overige blijven de voorwaarden dus hetzelfde, waaronder de eis er geen openstaande belastingen mogen zijn die op of na 1 april 2022 betaald hadden moeten zijn. Ik merk wellicht ten overvloede nog nadrukkelijk op dat een ondernemer slechts eenmaal een betaalpauze kan verzoeken en dat het gebruik maken van een betaalpauze zal leiden tot hogere maandtermijnen en meer te betalen invorderingsrente.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijziging(en). Deze datum is met terugwerkende kracht tot en met 20 september 2022 gesteld. Dit besluit is na de inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling.2

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, H.G. Roodbeen hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken

Naar boven