Circulaire Terugbelverzoeken binnen penitentiaire inrichtingen, Dienst Justitiële Inrichtingen

Onderwerp: Circulaire Terugbelverzoeken binnen penitentiaire inrichtingen

Aan: de vestigingsdirecteuren van de penitentiaire inrichtingen

Aard circulaire: Bekendmaking van beleid

Datum: 18 augustus 2022

Ons kenmerk: 4107686 / DJI

Aanleiding

Binnen de penitentiaire inrichtingen is een aantal jaren geleden de wens ontstaan een alternatieve werkwijze te hanteren voor het doen van terugbelverzoeken met betrekking tot gedetineerden. In deze inrichtingen konden relaties van gedetineerden -met uitzondering van acute noodsituaties- uitsluitend nog terugbelverzoeken indienen middels het achterlaten van een voicemailbericht (via de MyTelio-app of het 0900-nummer) aan de gedetineerde. Deze werkwijze gold ook voor de advocatuur.

Over het gebruik van terugbelverzoeken middels voicemailberichten is op 31 augustus 2020 de circulaire 'Terugbelverzoeken middels voicemail' bekend gemaakt (Circulaire van 31 augustus 2020, kenmerk 3014987). In deze circulaire zijn tevens diverse evaluatiemomenten over de praktische uitvoerbaarheid voor de advocatuur opgenomen.

Evaluatie heeft uitgewezen dat er vanuit de advocatuur een sterke wens is om naast het gebruik van de MyTelio-app of het 0900-nummer toch ook terugbelverzoeken bij de penitentiaire inrichting te kunnen indienen. De advocatuur heeft daarbij aangegeven dat het uitsluitend gebruik maken van de MyTelio-app of het 0900-nummer niet altijd (praktisch) haalbaar is. Daarnaast heeft evaluatie onder de inrichtingen van DJI uitgewezen dat exclusief gebruik van de MyTelio-app geen brede ingang heeft gevonden, en waar dat wel gebeurd is, niet heeft geleid tot de beoogde verlichting van de administratieve lasten.

Werkwijze

Om die reden beoogt deze circulaire het beleid vast te stellen dat terugbelverzoeken van advocaten zowel bij de penitentiaire inrichting als via voicemailfunctionaliteiten (via de MyTelio-app of het 0900-nummer) in kunnen worden gediend. Zowel de oude werkwijze (terugbelverzoeken indienen bij de inrichting), als de nieuwe werkwijze (gebruik van voicemailfunctionaliteiten) zullen aldus naast elkaar blijven bestaan. Voor het gebruik van de voicemailfunctionaliteiten wordt volledigheidshalve het informatieblad My Telio bij deze circulaire gevoegd (bijlage 1).

Het is aan de advocaat om te bepalen van welke keuzemogelijkheid hij gebruik maakt. Het blijft de verantwoordelijkheid van de advocaat om het contact met zijn (gedetineerde) cliënt te leggen en te controleren of de berichtgeving is aangekomen. Het blijft voorts de verantwoordelijkheid van de (gedetineerde) cliënt om (al dan niet) te reageren op berichtgeving van zijn advocaat.

Spoedvoorziening bij acute noodsituatie

In spoedgevallen waarbij de advocaat van mening is dat direct contact met zijn (gedetineerde) cliënt noodzakelijk is, dient de advocaat afdoende feiten en omstandigheden met betrekking tot de noodzaak te verstrekken, zodat de directeur van de Pl alsdan een afgewogen beslissing kan nemen of de spoedsituatie inderdaad noopt tot direct contact. Deze beoordeling door de directeur is onderhevig aan beklag en beroep door de justitiabele.

In beginsel geldt hierbij dat het dagprogramma van een justitiabele slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal worden onderbroken. Het uitgangspunt is immers dat er gedurende de dag voor een justitiabele voldoende momenten zijn om bezoek te ontvangen en te kunnen bellen.

Vervallen circulaire 31 augustus 2020

Deze circulaire komt in de plaats van de circulaire 'terugbelverzoeken middels voicemail'.

De circulaire 'terugbelverzoeken middels voicemail' van 31 augustus 2020, kenmerk 3014987, zal hiermee komen te vervallen.

Deze circulaire treedt per 1 oktober 2022 in werking. De circulaire wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze M.A. Schippers Divisiedirecteur Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring

BIJLAGE 1: INFORMATIEBLAD MY TELIO

Naar boven