Bekendmaking aanvraag tot wijziging en aanvraag tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Particuliere Beveiliging

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gelet op artikel 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

Maakt bekend:

 • 1. dat aanvragen zijn ontvangen van organisaties van werkgevers en van werknemers in de bedrijfstak Particuliere Beveiliging, daartoe strekkende:

  • a) dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, zodanig wordt gewijzigd dat:

   • ook degenen die werkzaam zijn op basis van een afroepcontract voor het verrichten van losse ongeregelde diensten, worden opgenomen in de pensioenregeling;

   • ook degenen die werkzaam zijn bij een werkgever die een VTC (Videotoezichtcentrale)-vergunning heeft onder de verplichtstelling vallen en dus pensioen opbouwen in de regeling van het pensioenfonds.

  • b) dat de verplichtstelling van de deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging, ingevolge de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, zodanig gedeeltelijk wordt ingetrokken dat:

   • KLM, hoewel dit bedrijf een PGW-vergunning (Particulier geld- en waardetransportbedrijf, zoals bedoeld in artikel 3 lid c van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) heeft, niet meer onder de verplichtstelling komt te vallen;

   • Bedrijven die een ND-vergunning (particulier beveiligingsbedrijf, zoals bedoeld in artikel 3 lid a van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus), hebben maar zeer beperkt beveiligingswerkzaamheden, niet voor derden, uitvoeren, worden uitgezonderd.

 • 2. dat zienswijzen tegen inwilliging van bedoelde aanvragen schriftelijk (elektronisch via het webformulier op de website https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl) kunnen worden ingediend bij de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, tot 27 oktober 2022.

 • 3. dat de op de aanvragen betrekking hebbende stukken digitaal te raadplegen zijn op https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Inlichtingen terzake van deze aanvragen kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-333 5298.

's-Gravenhage, 23 september 2022

Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen namens deze, De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, M.H.M. van der Goes

Naar boven