Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 september 2022, nr. WJZ/ 22352824, houdende Wijziging openstellingsregelingen i.v.m. subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, de artikelen 5, eerste en tweede lid, 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZK-en LNV-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In de tabel van artikel 1, tweede lid, van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022 komen de rijen betreffende titel 2.4 als volgt te luiden:

Instrument

Artikel

Groep

Thema/programma

Openstelling

subsidieplafond

Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie

2.4.8.

Adviesvouchers landbouwonderneming

Adviesvoucher landbouwonderneming, alle genoemde onderwerpen

4-4-2022 t/m 15-5-2022

€ 6.240.000

 

2.4.8

Cursusvouchers landbouwondernemingen

Cursusvoucher landbouwonderneming, alle genoemde cursussen

4-4-2022 t/m 1-2-2023

€ 252.000

 

2.4.19

Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs

Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs, alle genoemde opleidingen

4-4-2022 t/m 1-2-2023

€ 97.500

 

2.4.24, lid 3

Kennisoverdracht ten behoeve van een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen

Kennisoverdracht ten behoeve van projectsubsidies duurzame dierlijke marktconcepten, als bedoeld in art. 2.4.24, lid 3.

1-11-2022 t/m 13-12-2022

€ 500.000

 

2.4.42

Bedrijfsplanvouchers voor omschakeling

Bedrijfsplanvoucher landbouwonderneming

4-4-2022 t/m 15-5-2022

€ 1.866.000

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 september 2022

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Met deze wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022, artikel 1 tweede lid, wordt voorzien in de openstelling van de projectsubsidies met het onderdeel van Duurzame Dierlijke Marktconcepten vanaf 1 november 2022. Het doel van de subsidieverstrekking, overeenkomstig artikel 2.4.24, lid 3 Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNES), titel 2.4.6 ‘Kennisoverdracht ten behoeve van een samenwerkingsverband van landbouwondernemingen’ is om door middel van deze samenwerkingsverbanden in de gehele keten kennis op te doen, te delen, te verspreiden en toe te passen. Met de openstelling van de projectsubsidies met het onderdeel van Duurzame Dierlijke Marktconcepten kunnen agrariërs en een verwerker en/of een afzetkanaal uit de dierlijke agroketen samen werken aan duurzame nieuwe marktconcepten, die bijdragen aan een nieuw duurzaam verdienmodel en de verduurzaming van de veehouderij.

Dit onderdeel van de projectsubsidies maakt deel uit van het Marktprogramma Verduurzaming Dierlijke Producten.

De openstelling loopt van 1 november tot 13 december 2022 (6 weken totaal) en het budget dat hiervoor aangesproken kan worden, is 500.000 euro. Maximaal 80% van de projectkosten wordt gefinancierd, waarvan 20% eigen bijdrage is. Het subsidiebedrag voor de projecten bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 200.000, overeenkomstig artikel 2.4.25 RNES. De realisatietermijn is overeenkomstig artikel 2.4.28, lid 2, RNES 3 jaar.

Met de wijziging van de openstellingsregeling ten aanzien van titel 2.4 wordt tevens voorzien in de verlenging van de openstellingperiode van het onderdeel cursusvouchers voor landbouwondernemingen (artikel 2.4.8 RNES) en opleidingsvouchers voor bedrijfsadviseurs (artikel 2.4.19 RNES). Op 4 april 2022 is de Sabe-regeling opengesteld voor de onderdelen individueel bedrijfsadvies en educatie, via de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2022, titel 2.4. De openstellingsperiode hiervan liep oorspronkelijk tot 1 oktober 2022. Met de wijziging van de openstellingsregeling wordt deze verlengd tot 1 februari 2023. Inhoudelijk verandert er niets aan de regeling.

Het gaat hierbij om de volgende cursussen en opleidingen aangeboden door de groene hogeronderwijsinstellingen:

 • de verlenging van het onderdeel cursusvouchers voor agrariërs. Het gaat om vouchers voor de volgende cursussen:

  • 1. Verdiepingscursus stikstof in de landbouw;

  • 2. Verdiepingscursus precisielandbouw;

  • 3. Verdiepingscursus natuurinclusief ondernemen in de landbouw.

 • de verlenging van het onderdeel opleidingsvouchers voor adviseurs. Het gaat om vouchers voor de volgende opleidingen:

  • 1. Bedrijfscoach stikstof in de landbouw;

  • 2. Bedrijfscoach precisielandbouw;

  • 3. Bedrijfscoach natuurinclusief ondernemen in de landbouw.

Met de verlenging van de sluitingsdatum hebben de agrariërs en adviseurs meer tijd om te besluiten één van de cursussen/opleidingen te gaan volgen en daarvoor een voucher aan te vragen. Door de verlenging sluit de openstellingsperiode ook beter aan op de periode in het jaar waarin agrariërs effectief meer tijd hebben om na te denken over cursussen die zij willen volgen en deze daadwerkelijk te volgen. De vouchers zijn na uitgifte één jaar geldig.

Omwille van de overzichtelijkheid is er bij de wijziging van de openstellingsregeling voor gekozen om alle rijen betreffende titel 2.4 in zijn geheel te vervangen, dus ook de onderdelen die inhoudelijk niet gewijzigd worden.

Regeldruk

Het gaat om een regeling die zich beperkt tot de vaststelling en wijziging van een openstellingsperiode en die strekt tot verlenging van een tijdelijke regeling. Dat betekent dat deze is uitgezonderd van voorafgaande toetsing door ATR (Brief van 16 mei 2019 van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, betreffende Bestendiging nadere afspraken invulling mandaat ATR ten aanzien van ministeriële regelingen).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven